pôlixôm có vai trò gì

Polixôm với tầm quan trọng gì?

Bạn đang xem: pôlixôm có vai trò gì

Polixôm với tầm quan trọng gì?

A. Đảm bảo mang lại quy trình dịch mã ra mắt đúng chuẩn.

B. Làm tăng năng suất tổ hợp Prôtêin không giống loại.

C. Đảm bảo mang lại quy trình dịch mã ra mắt liên tiếp.

D. Làm tăng năng suất tổ hợp Prôtêin nằm trong loại.

Đáp án D

Hiện tượng nhiều ribosome nằm trong bám vào một trong những mRNA và triển khai dịch mã đôi khi gọi là polysome hoặc polyribosome. Sau khi ribosome thứ nhất kết phù hợp với mRNA ở đầu 5' triển khai dịch mã được một quãng cộc, thì ở đoạn hâu phương, nhiều ribosome không giống cũng phụ thuộc vào và cũng triển khai dịch mã đôi khi.

Polysome với tầm quan trọng thực hiện tăng năng suất tổ hợp Protein nằm trong loại.

→ Đáp án D.


Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 2 200.000đ 149.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 2 200.000đ 149.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ

Xem thêm: quốc gia nào sau đây mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người

Mua 1 tặng 1: Sách Đề minh hoạ Sinh 2024 tặng sách Tự học tập ngẫu nhiên

200.000đ 149.000đ

Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ