một vật dao động điều hòa theo phương trình

Với giải bài xích 1.12 trang 5 sbt Vật Lí lớp 12 được biên soạn điều giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt môn Lí 12. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT Lí 12 Bài 1: Dao động điều hòa

Bạn đang xem: một vật dao động điều hòa theo phương trình

Bài 1.12 trang 5 SBT Lí 12: Một vật xê dịch điều hoà theo đòi phương trình x = 0,05cos10πt (m). Hãy xác định:

a) Biên phỏng, chu kì và tần số của vật.

b) Tốc phỏng cực to và tốc độ cực to của vật.

c) Pha của xê dịch và li phỏng của vật bên trên thời gian t = 0,075 s.

Lời giải:

a)

- Biên phỏng xê dịch của vật là A = 0,05m

- Chu kỳ của xê dịch là T=2πω=2π10π=0,2s

- Tần số xê dịch của vật là f=1T=10,2=5Hz

b) Vận tốc cực to của vật là vmax = ωA = 10π . 0,05 = 0,5π m/s

Gia tốc cực to của vật là amax = ω2A = (10π)2 . 0,05 = 5π2 m/s2

c) Pha xê dịch của vật ở li phỏng t = 0,075s là : 10πt = 10π.0,075 = 3π/4

Li phỏng của vật là x = 0,05cos3π4 = - 0,035m

Xem thêm: in the sustainable agriculture farmers try

Xem thêm thắt điều giải sách bài xích tập dượt Vật Lí lớp 12 hoặc, cụ thể khác: 

Bài 1.1 trang 3 SBT Lí 12:Một hóa học điểm xê dịch điều tiết sở hữu quy trình là 1 đoạn trực tiếp lâu năm 30cm...

Bài 1.2 trang 3 SBT Lí 12: Tốc phỏng một vật xê dịch điều tiết cực to lúc nào...

Bài 1.3 trang 3 SBT Lí 12: Một điểm hoạt động tròn trĩnh đều với vận tốc lâu năm 0,60 m/s bên trên một đàng tròn trĩnh... 

Bài 1.4 trang 3 SBT Lí 12: Một vật xê dịch điều tiết theo đòi phương trình x = 5cosπt(cm). Tốc phỏng... 

Bài 1.5 trang 3 SBT Lí 12: Phương trình xê dịch điều hoà của một hóa học điểm là x = Acos(ωt - π2 )cm... 

Bài 1.6 trang 4 SBT Lí 12: Một vật xê dịch điều hoà theo đòi phương trình x = 10cos(πt + π6 )(cm). Lấy π2 = 10...

Bài 1.7 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm xê dịch điều hoà theo đòi phương trình: x = 2cos(2πt + π2 )cm...

Bài 1.8 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm xê dịch điều hoà bên trên trục Ox. Khi hóa học điểm qua chuyện địa điểm... 

Bài 1.9 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm xê dịch điều hoà bên trên trục Ox. thạo quãng lối đi được...

Bài 1.10 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm xê dịch điều hoà với chu kì 1,25 s và biên phỏng 5 centimet...

Bài 1.11 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm xê dịch điều hoà bên trên trục Ox. Vectơ tốc độ... 

Xem thêm: phân tích 10 câu cuối bài vội vàng

Bài 1.13* trang 5 SBT Lí 12: Một vật xê dịch điều hoà với biên phỏng A = 24 centimet và chu kì T = 4 s... 

Bài 1.14 trang 5 SBT Lí 12: Xét một cách thức truyền và chuyển đổi hoạt động (H.1.1). Hãy phân tích và lý giải tại vì sao... 

Bài 1.15 trang 5 SBT Lí 12: Hai điểm M và N nằm trong hoạt động đều bên trên một đàng tròn trĩnh tâm O, nửa đường kính A...