mary left home to start an independent life. she realised how much her family meant to her

Câu hỏi:

16/03/2020 30,759

Bạn đang xem: mary left home to start an independent life. she realised how much her family meant to her

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mary left trang chính đồ sộ start an independent life. She realised how much her family meant đồ sộ her

A. Mary left trang chính đồ sộ start an independent life with a view đồ sộ realising how much her family meant đồ sộ her

B. To realise how much her family meant đồ sộ her, Mary decided đồ sộ leave trang chính đồ sộ start an independent life

C. Not until Mary had left trang chính đồ sộ start an independent life did she realise how much her family meant đồ sộ her

Đáp án chủ yếu xác

D. Only when Mary realised how much her family meant đồ sộ her did she leave trang chính đồ sộ start an independent life

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C.

Mary left trang chính đồ sộ start an independent life. She realised how much her family meant đồ sộ her: Mary tách căn nhà nhằm chính thức cuộc sống thường ngày tự động lập. Cô ấy nhìn thấy mái ấm gia đình ý nghĩa với cô ấy ra làm sao.

A. Mary left trang chính đồ sộ start an independent life with a view đồ sộ realising how much her family meant đồ sộ her: Mary tách căn nhà nhằm chính thức một cuộc sống thường ngày tự động lập với mục tiêu là nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa ra làm sao.

B. To realise how much her family meant đồ sộ her, Mary decided đồ sộ leave trang chính đồ sộ start an independent life: Để nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa ra làm sao, Mary ra quyết định tách căn nhà nhằm chính thức một cuộc sống thường ngày tự động lập.

C. Not until Mary had left trang chính đồ sộ start an independent life did she realise how much her family meant đồ sộ her: Đến tận Khi Mary vẫn tách căn nhà nhằm chính thức một cuộc sống thường ngày tự động lập thì cô ấy mới nhất nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa ra làm sao.

D. Only when Mary realised how much her family meant đồ sộ her did she leave trang chính đồ sộ start an independent life: Chỉ sau thời điểm nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa ra làm sao Mary mới nhất tách căn nhà nhằm chính thức cuộc sống thường ngày tự động luyện.

Ta thấy ý của câu gốc là sau thời điểm tách căn nhà nhằm sinh sống tự động lập thì Mary mới nhất nhìn thấy chân thành và ý nghĩa của mái ấm gia đình với cô ấy. Sự việc “rời nhà” cần xẩy ra trước việc việc “nhận ra”, và vụ việc “nhận ra” là thành phẩm (không sở hữu ý muốn trước) của vụ việc “rời nhà” chứ không hề cần mục tiêu của chính nó. Vậy tao lựa chọn đáp án thực sự C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

You shouldn’t lose heart; success often comes đồ sộ those who are not _______ by failure.s

A. put off

B. turned on

C. left out

D. switched off

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Only after she _______ from a severe illness did she realise the importance of good health

A. would recover

B. had recovered

C. has recovered

D. was recovering

Xem thêm: soạn bài người lái đò sông đà (chi tiết)

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

It is advisable that the apprentice should be _______ đồ sộ learn the ins and outs of the new job

A. observant

B. acceptable

C. noticeable

D. permissive

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

It is firmly believed that books are a primary means for disseminating knowledge and information

A. inventing

B. distributing

C. classifying

D. adapting

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

“Would you lượt thích đồ sộ go đồ sộ the show with me?” Anna said đồ sộ Bella

A. Anna reminded Bella đồ sộ go đồ sộ the show with her

B. Anna persuaded Bella đồ sộ go đồ sộ the show with her

C. Anna invited Bella đồ sộ go đồ sộ the show with her

D. Anna encouraged Bella đồ sộ go đồ sộ the show with her

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

There is no excuse for your late submission! You _______ the report by last Friday.

A. must have finished

B. needn’t have finished

C. should have finished

Xem thêm: ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ là

D. mightn’t have finished