little mary had a disadvantaged childhood with little education and money

Câu hỏi:

17/01/2022 11,814

Bạn đang xem: little mary had a disadvantaged childhood with little education and money

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Little Mary had a disadvantaged childhood with little education and money. 

C. prosperous 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Giải thích: Disadvantaged (có hại) >< prosperous (có lợi)

Dịch: Mary nhỏ bé nhỏ tiếp tục với cùng 1 tuổi tác thơ thua thiệt với không nhiều chi phí học tập.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

When I have không lấy phí time, I usually ______. 

A. listen lớn music 

B. listening music

C. listen music 

D. listening lớn music

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Sadly, many non-disabled people have negative attitudes toward children with cognitive impairments in developing countries. 

A. helpless 

B. disappointing  

C. pessimistic

D. positive

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

The theme of the upcoming conference is lớn remove barriers lớn create an inclusive and accessible society for all.

A. abolish 

Xem thêm: máy biến thế dùng để làm gì

B. stick to 

C. get rid of 

D. Keep

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

According lớn WHO, many disabled people still face challenges, discrimination, poverty, and limited access lớn education, employment, and healthcare. 

A. controlled 

B. inadequate 

C. short 

D. unrestricted

Câu 5:

Do you lượt thích ________? – No, I don’t. 

A. go camping

B. lớn go camping 

C. go lớn camping 

D. going camping

Câu 6:

Tom always _____ breakfast before going lớn work. 

A. have 

B. had 

C. has 

Xem thêm: sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là

D. is having