her style of dress was conservative

Câu hỏi:

20/08/2022 5,240

Bạn đang xem: her style of dress was conservative

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in the following question

Her style of dress was conservative. She never wears items that are too tight, short or low-cut.

C. traditional

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn C

Kiến thức: Từ đồng nghĩa
conservative (adj): truyền thống
A. high-fashion: năng động sành điệu
B. up to lớn date: kịp thời
C. traditional (adj): truyền thống
D. trendy (adj): theo đòi xu hướng
Tạm dịch: Phong cơ hội ăn diện của cô ý ấy đang được mang tính chất truyền thống cuội nguồn. Cô ấy ko lúc nào khoác những thiết bị tuy nhiên vượt lên chật, cộc, hoặc hạn chế cộc.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

There has been a hot debate among the scientists relating to lớn the pros and cons of using robotic probes to lớn study distant objects in space.

A. problems and solutions

B. causes and effects

C. solutions and limitations

D. advantages and disadvantages

Câu 2:

I looked the word up in the dictionary to lớn refresh my ________ of its exact meaning.

A. brain

B. mind

C. thoughts

D. memory

Câu 3:

I don’t mind walking long distances, because I know it ________ bủ good.

A. does

Xem thêm: hạnh phúc một tang gia

B. plays

C. gets

D. gives

Câu 4:

Andrew is a very disciplined employee. He ________ great importance to lớn coming to lớn work in time.

A. affixes

B. attaches

C. admits

D. attributes

Câu 5:

His second venture, a software firm, is booming and will soon be ready to lớn take on more staff.

A. adopt

B. dismiss

C. prepare

D. employ

Câu 6:

You won’t be penalized for venturing a guess, so sánh be sure not to lớn leave any questions unanswered.

A. rewarded

B. punished

C. motivated

Xem thêm: nước văn lang ra đời vào thời gian nào

D. discouraged