điểm chuẩn đại học phenikaa

Đại Học Phenikaa điểm chuẩn chỉnh 2023 - TTUH điểm chuẩn chỉnh 2023

Xem thêm: tổ tiên của loài người

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học phenikaa

 Dưới đấy là điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học Phenikaa

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ thông tin ICT1 A00, A01, D07, D28 21 Tốt nghiệp THPT
2 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá EEE1 A00, A01, D07, C01 22 Tốt nghiệp THPT
3 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử MEM1 A00, A01, D07, C01 20 Tốt nghiệp THPT
4 Y khoa MED1 A00, B00, B08, D07 22.5 Tốt nghiệp THPT
5 Tài chủ yếu - Ngân hàng FBE3 A00, A01, D07, C01 23 Tốt nghiệp THPT
6 Quản trị kinh doanh FBE1 A00, A01, D07, C01 21 Tốt nghiệp THPT
7 Công nghệ sinh học BIO1 A00, B00, A01, D07 18 Tốt nghiệp THPT
8 Công nghệ thông tin ICT-VJ A00, A01, D07 21 Công nghệ vấn đề Việt Nhật; Tốt nghiệp THPT
9 Kỹ thuật dù tô VEE1 A00, A01, D07, C01 20.5 Tốt nghiệp THPT
10 Điều dưỡng NUR1 A00, B00, D07, A02 19 Tốt nghiệp THPT
11 Ngôn ngữ Anh FLE1 D01, D14, D15, D66 21 Tốt nghiệp THPT
12 Dược học PHA1 A00, B00, D07, A02 21 Tốt nghiệp THPT
13 Kế toán FBE2 A00, A01, D07, C01 21 Tốt nghiệp THPT
14 Công nghệ thông tin ICT1 A00, A01, D07, XDHB 0
15 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá EEE1 A00, A01, D07, C01, XDHB 0
16 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử MEM1 A00, A01, A02, C01, XDHB 0
17 Tài chủ yếu - Ngân hàng FBE3 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
18 Quản trị kinh doanh FBE1 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
19 Công nghệ sinh học BIO1 A00, B00, B08, D07, XDHB 0
20 Công nghệ thông tin ICT-VJ A00, A01, D07, D28, XDHB 0
21 Điều dưỡng NUR1 A00, B00, B08, A01, XDHB 0
22 Ngôn ngữ Anh FLE1 D01, D14, D15, D09, XDHB 0
23 Dược học PHA1 A00, B00, B08, D07, XDHB 0
24 Kế toán FBE2 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
25 Công nghệ thông tin ICT1 A00, A01, D07, XDHB 26 Học bạ
26 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá EEE1 A00, A01, D07, C01, XDHB 25 Học bạ
27 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử MEM1 A00, A01, A02, C01, XDHB 22.5 Học bạ
28 Tài chủ yếu - Ngân hàng FBE3 A00, A01, D01, D07, XDHB 25 Học bạ
29 Quản trị kinh doanh FBE1 A00, A01, D01, D07, XDHB 25 Học bạ
30 Công nghệ sinh học BIO1 A00, B00, B08, D07, XDHB 22 Học bạ
31 Công nghệ thông tin ICT-VJ A00, A01, D07, D28, XDHB 25 Học bạ
32 Điều dưỡng NUR1 A00, B00, B08, A01, XDHB 21 Học bạ
33 Ngôn ngữ Anh FLE1 D01, D14, D15, D09, XDHB 24 Học bạ
34 Dược học PHA1 A00, B00, B08, D07, XDHB 24 Học bạ
35 Kế toán FBE2 A00, A01, D01, D07, XDHB 25 Học bạ
36 Kỹ thuật hoá học CHE1 A00, B00, A01, D07 17 Tốt nghiệp THPT
37 Kỹ thuật hoá học CHE1 A00, B00, A01, D07, XDHB 0
38 Kỹ thuật hoá học CHE1 A00, B00, A01, D07, XDHB 22 Học bạ
39 Kỹ thuật hắn sinh EEE2 A00, B00, B08, A01 20 Điện tử hắn sinh; Tốt nghiệp THPT
40 Kỹ thuật hắn sinh EEE2 A00, B00, A01, C01, XDHB 0
41 Kỹ thuật hắn sinh EEE2 A00, B00, A01, C01, XDHB 22.5 Học bạ; Điện tử hắn sinh
42 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông EEE3 A00, A01, D07, C01 21 Hệ thống nhúng mưu trí và iot; Tốt nghiệp THPT
43 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông EEE3 A00, A01, D07, C01, XDHB 0
44 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông EEE3 A00, A01, D07, C01, XDHB 23.5 Học bạ; Hệ thống Nhúng mưu trí và IoT
45 Kỹ thuật xét nghiệm hắn học MTT1 A00, B00, D07, A02 19 Tốt nghiệp THPT
46 Kỹ thuật xét nghiệm hắn học MTT1 B00, B08, D07, A02, XDHB 0
47 Kỹ thuật xét nghiệm hắn học MTT1 B00, B08, D07, A02, XDHB 22 Học bạ
48 Kỹ thuật bình phục chức năng RET1 A00, B00, D07, A02 19 Tốt nghiệp THPT
49 Kỹ thuật bình phục chức năng RET1 B00, B08, D07, A02, XDHB 0
50 Kỹ thuật bình phục chức năng RET1 B00, B08, D07, A02, XDHB 21 Học bạ
51 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá EEE-A1 A00, A01, D07, C01, XDHB 0
52 Quản trị nhân lực FBE4 A00, A01, D01, D07 21 Tốt nghiệp THPT
53 Quản trị nhân lực FBE4 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
54 Quản trị nhân lực FBE4 A00, A01, D01, D07, XDHB 26 Học bạ
55 Luật FBES A00, A01, D01, C00 0
56 Luật FBE5 D01, C00, D14, C04 21 Luật kinh tế; Tốt nghiệp THPT
57 Luật FBE5 D01, C00, D14, C04, XDHB 26 Luật kinh tế; Học bạ
58 Ngôn ngữ Trung Quốc FLC1 A01, D01, C00, D04 23 Tốt nghiệp THPT
59 Ngôn ngữ Trung Quốc FLC1 A01, D01, D09, D04, XDHB 0
60 Ngôn ngữ Trung Quốc FLC1 A01, D01, D09, D04, XDHB 25 Học bạ
61 Du lịch FTS1 A01, D01, C00, D15 21 Định phía quản lí trị du lịch; Tốt nghiệp THPT
62 Du lịch FTS1 A01, D01, C00, D15, XDHB 0
63 Du lịch FTS1 A01, D01, C00, D15, XDHB 24 Quản trị du lịch; Học bạ
64 Quản trị khách hàng sạn FTS2 A00, A01, D01, D10 21 Tốt nghiệp THPT
65 Quản trị khách hàng sạn FTS2 A00, A01, D01, D10, XDHB 0
66 Quản trị khách hàng sạn FTS2 A00, A01, D01, D10, XDHB 24 Học bạ
67 Khoa học tập máy tính ICT-TN A00, A01, D07, XDHB 0
68 Khoa học tập máy tính ICT-TN A00, A01, D07, XDHB 27 Tài năng khoa học tập máy tính; Học bạ
69 Kỹ thuật cơ khí MEM2 A00, A01, A02, C01 19 Tốt nghiệp THPT
70 Kỹ thuật cơ khí MEM2 A00, A01, A02, C01, XDHB 0
71 Kỹ thuật cơ khí MEM2 A00, A01, A02, C01, XDHB 22 Học bạ
72 Trí tuệ nhân tạo MSE-AI A00, B00, A01, D07 20 Vật liệu mưu trí và trí tuệ nhân tạo; Tốt nghiệp THPT
73 Kỹ thuật dù tô VEE2 A00, A01, A04, A10 20 Cơ năng lượng điện tử dù tô; Tốt nghiệp THPT
74 Kỹ thuật dù tô VEE1 A00, A01, D01, A10, XDHB 0
75 Kỹ thuật dù tô VEE2 A00, A01, D01, A10, XDHB 22 Cơ năng lượng điện tử dù tô; Học bạ
76 Kỹ thuật dù tô VEE1 A00, A01, D01, A10, XDHB 23 Học bạ
77 Robot và trí tuệ nhân tạo EEE-AI A00, A01, D07, C01, XDHB 0
78 Robot và trí tuệ nhân tạo EEE-AI A00, A01, D07, C01, XDHB 25 Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo; Đao tạo nên tuy nhiên ngữ Việt - Anh; Học bạ
79 Khoa học tập tài liệu và Trí tuệ nhân tạo ICT-AI A00, A01, D07, XDHB 0
80 Khoa học tập tài liệu và Trí tuệ nhân tạo ICT-AI A00, A01, D07, XDHB 28 Học bạ
81 Vật liệu tiên tiến và phát triển và Công nghệ nano MSE1 A00, B00, A01, D07, XDHB 0
82 Vật liệu tiên tiến và phát triển và Công nghệ nano MSE1 A00, B00, A01, D07, XDHB 22.5 Học bạ
83 Trí tuệ nhân tạo MSE-AI A00, A01, D07, C01, XDHB 0
84 Trí tuệ nhân tạo MSE-AI A00, A01, D07, C01, XDHB 24 Vật liệu mưu trí và trí tuệ nhân tạo; Học bạ
85 Cơ năng lượng điện tử VEE2 A00, A01, D01, A10, XDHB 0
86 Kinh doanh quốc tế FBE6 A01, D01, C04, A07, XDHB 0
87 Kinh doanh quốc tế FBE6 A01, D01, D07, D10, XDHB 25 Học bạ; môn chuyên nghiệp ngành học tập vì chưng giờ đồng hồ Anh
88 Ngôn ngữ Nhật FLJ1 A01, D01, D28, D06, XDHB 0
89 Ngôn ngữ Nhật FLJ1 A01, D01, D28, D06, XDHB 22.5 Học bạ
90 Du lịch FTS3 A00, A01, D01, D10, XDHB 0
91 Du lịch FTS3 A00, A01, D01, D10, XDHB 22 Kinh doanh phượt số; Học bạ
92 Du lịch FTS4 A01, D01, D15, C01, XDHB 0
93 Du lịch FTS4 A01, D01, C00, D15, XDHB 22 Hướng dẫn phượt quốc tế; Học bạ
94 Y khoa MED1 A00, B00, B08, D07, XDHB 0
95 Y khoa MED1 A00, B00, B08, D07, XDHB 26 Học bạ
96 Ngôn ngữ Hàn Quốc FLK1 A01, D01, D09, XDHB 0
97 Ngôn ngữ Hàn Quốc FLK1 A01, D01, D09, D02, XDHB 24 Học bạ
98 Khoa học tập tài liệu và Trí tuệ nhân tạo ICT-AI A00, A01, D07 21 Tốt nghiệp THPT
99 Khoa học tập máy tính ICT-TN A00, A01, D07 23 Tài năng khoa học tập máy tính; Tốt nghiệp THPT
100 Vật liệu tiên tiến và phát triển và Công nghệ nano MSE1 A00, B00, A01, D07 20 Tốt nghiệp THPT
101 Kinh doanh quốc tế FBE6 A01, D01, C04, A07 21 Các môn chuyên nghiệp ngành học tập vì chưng giờ đồng hồ Anh; Tốt nghiệp THPT
102 Ngôn ngữ Hàn Quốc FLK1 A01, D01, D09 23 Tốt nghiệp THPT
103 Ngôn ngữ Nhật FLJ1 A01, D01, D28, D06 0
104 Du lịch FTS3 A00, A01, D01, D10 21 Kinh doanh phượt số; Tốt nghiệp THPT
105 Du lịch FTS4 A01, D01, D15, C01 21 Hướng dẫn phượt quốc tế; Tốt nghiệp THPT
106 Vật lí FSP1 A00, A01, A04, A10 0
107 Vật lí FSP1 A00, A01, XDHB 29.5 Vật lý tài năng; Học bạ
108 Kỹ thuật phần mềm ICT2 A00, A01, D07, XDHB 24 Học bạ, một số trong những môn chuyên nghiệp ngành học tập vì chưng giờ đồng hồ Anh
109 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng FBE7 A01, D01, D07, D10, XDHB 25 Học bạ; Môn chuyên nghiệp ngành học tập vì chưng giờ đồng hồ Anh
110 Ngôn ngữ Pháp FLF1 A01, D01, D64, D44, XD 21 Học bạ
111 Đông phương học FOS1 D01, C00, D14, D09, XDHB 20 Học bạ
112 Răng - Hàm - Mặt DEN1 A00, B00, B08, D07, XDHB 25 Học bạ
113 Robot và trí tuệ nhân tạo EEE-AI A00, A01, D07, C01 22 Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo; Đào tạo nên tuy nhiên ngữ Việt - Anh; Tốt nghiệp THPT
114 Kỹ thuật phần mềm ICT2 A00, A01, D07 21 Một số môn chuyên nghiệp ngành học tập vì chưng giờ đồng hồ Anh; Tốt nghiệp THPT
115 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng FBE7 A01, D01, D07, D10 21 Một số môn chuyên nghiệp ngành học tập vì chưng giờ đồng hồ Anh; Tốt nghiệp THPT
116 Ngôn ngữ Pháp FLF1 A01, D01, D64, D44 17 Tốt nghiệp THPT
117 Đông phương học FOS1 D01, C00, D14, D09 17 Tốt nghiệp THPT
118 Răng - Hàm - Mặt DEN1 A00, B00, B08, D07 22.5 Tốt nghiệp THPT