để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Câu hỏi:

09/07/2020 29,163

Bạn đang xem: để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

A. Assign(f2, ‘KQ.TXT’);

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn lịch trình sau:

s1 := ‘acb’; s2: ‘abcd’;

if s1 > s2 then write(s1) else write(s2);

Kết ngược in rời khỏi màn hình hiển thị là:

A. ‘abcd’

B. ‘acb’

C. ‘abcdacb’

D. ‘acbabcd’

Câu 2:

Cho s = ‘ABCDEF’, hàm copy (s, 3, 3) mang đến độ quý hiếm là:

A. ‘ABC’

B. ‘BCD’

C. ‘CDE’

D. ‘DEF’

Câu 3:

Cho đoạn lịch trình sau:

s1 := ‘abcd’; s2: ‘1234’;

if length(s1) > length(s2) then write(s1) else write(s2);

Kết ngược in rời khỏi màn hình hiển thị là:

A. ‘abcd’

B. ‘1234’

C. ‘abcd1234’

D. ‘1234abcd’

Xem thêm: kể chuyện tiếng vĩ cầm ở mỹ lai

Câu 4:

Cho chương trình sau:

Program C_trinh_con;

Var d: char;

 X1: string;

Procedure Xoa (a: char ; var Xt:string);

 Var j: byte;

 Begin

  j := pos (a, Xt);

  while j < > 0 do

  begin

   delete(Xt, j, 1);

    j := pos(a, Xt);

  end;

 End;

Begin

 X1:=’SEPTEMBER’;

 d := ‘E’;

 Xoa (d, X1);

End.

a/ Hãy chạy tay đã cho ra thành quả theo đuổi bảng kiểu mẫu bên dưới đây

b/ Hãy chỉ ra: trở nên toàn viên, trở nên toàn cục, thông số mẫu mã, tham lam số thực sự, thông số trở nên,tham lam số giá trị nhập lịch trình bên trên.

Câu 5:

Cho s = ‘Tran Hung Dao’, hàm length(s) mang đến độ quý hiếm bằng:

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 6:

Câu mệnh lệnh phanh trở nên tệp f1 nhằm gọi tài liệu sở hữu dạng:

A. reset(f1);

B. rewrite(f1);

C. read(f1);

Xem thêm: trái đất có hình gì

D. write(f1);