để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

Câu hỏi:

17/01/2022 8,789

A. read ( < biến hóa tệp > , < list biến hóa > ); 

Bạn đang xem: để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

B. readln ( < biến hóa tệp > , < list biến hóa > ); 

C. readln ( < thương hiệu tệp > , < list biến hóa > ); 

D. Cả đáp án A và B đều đúng

Đáp án chủ yếu xác

Cú pháp của giấy tờ thủ tục hiểu tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng là:

 read ( < biến hóa tệp > , < list biến hóa > );

 readln ( < biến hóa tệp > , < list biến hóa > );

Trong đó: danh sách kết quả gồm một hoặc nhiều biến hóa đơn, những thành phần cách nhau chừng vì chưng lốt phẩy.

Đáp án: D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE khi nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm banh tệp ở chính sách hiểu tài liệu kể từ tệp là:

A. repeat( < biến hóa tệp >); 

B. reset ( < biến hóa tệp >); 

C. restart ( < biến hóa tệp >); 

D. rewrite ( < biến hóa tệp >); 

Câu 3:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại biến hóa tệp là:

Xem thêm: at the moment là thì gì

A. < biến hóa tệp > := < thương hiệu tệp >; 

B. < thương hiệu tệp > := < biến hóa tệp >;

C. assign ( < biến hóa tệp > , < thương hiệu tệp > ); 

D. assign ( < thương hiệu tệp > , < biến hóa tệp > );

Câu 4:

Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua biến hóa tệp mang lại trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta nên thực hiện gì?

A. Gắn thương hiệu tệp mang lại biến hóa tệp 

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu vô tệp 

C. Mở tệp nhằm hiểu tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE khi nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp 

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 6:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu vô tệp văn bạn dạng là:

A. write (< biến hóa tệp > , < list thành quả >); 

B. write (< thương hiệu tệp > , < list thành quả >);

C. writeln (< biến hóa tệp > , < list thành quả >); 

Xem thêm: diện tích hình tứ giác

D. Cả đáp án A và C đều đúng