dấu hiệu chia hết cho 2

Với giải bài bác tập dượt Toán lớp 4 trang 95 sách mới mẻ Kết nối trí thức, Cánh diều hoặc, cụ thể sẽ hùn học viên lớp 4 biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Toán lớp 4 trang 95.

Bạn đang xem: dấu hiệu chia hết cho 2

Giải Toán lớp 4 trang 95 (sách mới) | Kết nối trí thức, Cánh diều

Quảng cáo

 • Giải Toán lớp 4 trang 95 Kết nối tri thức

  Xem lời nói giải

 • Giải Toán lớp 4 trang 95 Cánh diều

  Xem lời nói giải
Lưu trữ: Giải Toán lớp 4 trang 95 Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2 (sách cũ)

Giải Toán lớp 4 trang 95 Bài 1: Trong những số 35; 89, 98, 1000; 744; 867; 7536; 84 684; 5782; 8401:

a) Số nào là phân chia không còn cho tới 2?

b) Số nào là ko phân chia không còn cho tới 2?

Lời giải:

a) Trong những số tiếp tục cho tới, những số phân chia không còn cho tới 2 là :

98 ;  1000 ;  744 ;  7536 ;  5782

b) Trong những số tiếp tục cho tới, những số ko phân chia không còn cho tới 2 là :

35 ;  89 ;  867 ;  84683 ;  8401

Giải Toán lớp 4 trang 95 Bài 2: a) Viết tư số đem nhì chữ số, từng số đều phân chia không còn cho tới 2.

b) Viết nhì số đem tía chữ số, từng số đều phân chia không còn cho tới 2.

Lời giải:

a) Viết tư số đem nhì chữ số nhưng mà chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8.

Đáp án : 30; 52; 64; 98

Quảng cáo

b) Viết nhì số đem tía chữ só nhưng mà tận nằm trong là một trong những, 3, 5, 7 ,9.

Đáp án : 125; 239.

Giải Toán lớp 4 trang 95 Bài 3: a) Với tía chữ số 3, 4, 6 hãy viết lách những số chẵn đem tía chữ số, từng số đem cả tía chữ số bại liệt.

b) Với cả tía chữ số 3; 5; 6 hãy viết lách những số lẻ đem tía chữ số, từng số đem cả tía chữ số bại liệt.

Lời giải:

a) Với tía chữ số 3; 4; 6 viết lách được những số chẵn đem tía chữ số, từng số đem cả tía chữ số bại liệt là:

346  ;       364  ;       436  ;      634.

b) Với tía chữ số 3; 5; 6 viết lách được những số lẻ đem tía chữ số, từng số đem cả tía chữ số bại liệt là:

365  ;       563  ;       635  ;      653.

Giải Toán lớp 4 trang 95 Bài 4: a) Viết những số chẵn tương thích vô điểm chấm:

340; 342; 344; … ; … ; 350.

b) Viết số lẻ tương thích vô điểm chấm :

8347; 8349; 8351; … ; … ; 8357.

Quảng cáo

Lời giải:

a) 340; 342; 344; 346 ; 348 ; 350.

b) 8347; 8349; 8351; 8353 ; 8355 ; 8357.

Bài giảng: Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2 - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4:

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 Bài 84: Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác tập dượt Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 96 Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 5
 • Giải Toán lớp 4 trang 96 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 97 Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 9
 • Giải Toán lớp 4 trang 98 Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3
 • Giải Toán lớp 4 trang 98 Luyện tập

Lý thuyết Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Các số đem chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn cho tới 2. 

Các số đem chữ số tận nằm trong là 1; 3; 5; 7; 9 thì ko phân chia không còn cho tới 2.

Số phân chia không còn cho tới 2 là số chẵn.

Số ko phân chia không còn cho tới 2 là số lẻ.

Ví dụ: Số 1995 là số chẵn Hoặc là số lẻ? 

Lời giải: 

Vì số 1995 đem chữ số tận nằm trong là 5 nên số 1995 ko phân chia không còn cho tới 2. Do bại liệt số 1995 là số lẻ. 

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Kiểm tra một trong những tiếp tục cho tới đem phân chia không còn cho tới 2 hay là không.

Phương pháp: 

Bước 1: Tìm chữ số tận nằm trong của những số tiếp tục cho tới.

Bước 2: Kết luận: 

Các số đem chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn cho tới 2. 

Các số đem chữ số tận nằm trong là 1; 3; 5; 7; 9 thì ko phân chia không còn cho tới 2.

Ví dụ: Trong những số tại đây, đem từng nào số phân chia không còn cho tới 2? 

35; 98; 1990; 3002; 5555; 8401

Lời giải: 

Số 35 và số 5555 đem chữ số tận nằm trong là 5 nên số 35 và số 5555 ko phân chia không còn cho tới 2.

Số 98 đem chữ số tận nằm trong là 8 nên số 98 phân chia không còn cho tới 2.

Xem thêm: chất điện li là gì

Số 1990 đem chữ số  tận nằm trong là 0 nên số 1990 phân chia không còn cho tới 2.

Số 3002 đem chữ số tận nằm trong là 2 nên số 3002 phân chia không còn cho tới 2.

Số 8401 đem chữ số tận nằm trong là một trong những nên số 8401 ko phân chia không còn cho một.

Vậy trong số số tiếp tục cho tới, đem 3 số phân chia không còn cho tới 2 là: 98; 1990; 3002.

Dạng 2: Xét tính chẵn, lẻ của một số

Phương pháp: 

Xét coi số tiếp tục cho tới đem phân chia không còn cho tới 2 hay là không. Nếu số tiếp tục cho tới phân chia không còn cho tới 2 thì số tiếp tục nghĩ rằng số chẵn, còn nếu như không phân chia không còn cho tới 2 thì này đó là số lẻ.

Ví dụ: Loan bảo rằng số 3508 là số chẵn. Theo em Loan phát biểu đích hoặc sai? 

Lời giải:

Số 3508 đem chữ số tận nằm trong là 8 nên số 3508 phân chia không còn cho tới 2. Vì số 3508 phân chia không còn cho tới 2 nên số 3508 là số chẵn. Vậy chúng ta Loan phát biểu đích.

Dạng 3: Tìm những số thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi cho tới trước. 

Phương pháp: 

Các số đem chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn cho tới 2. 

Các số đem chữ số tận nằm trong là 1; 3; 5; 7; 9 thì ko phân chia không còn cho tới 2.

Số phân chia không còn cho tới 2 là số chẵn.

Số ko phân chia không còn cho tới 2 là số lẻ.

Ví dụ 1: Với tía chữ số 2; 5; 8 hãy viết lách những số chẵn đem tía chữ số, từng số đem cả tía chữ số bại liệt. 

Lời giải: 

Các số chẵn đem tía chữ số được lập kể từ những số tiếp tục cho tới nên đem chữ số tận nằm trong là 2 hoặc 8. Khi bại liệt tao viết lách được những số chẵn là: 258; 528; 582; 852. 

Ví dụ 2: Tìm x, biết: x phân chia không còn cho tới 2 và 100 <  x < 110. 

Lời giải: 

Vì x phân chia không còn cho tới 2 nên x sẽ sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8. Mà 100 <  x < 110 nên x hoàn toàn có thể là những số: 102; 104; 106; 108.


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2 (có đáp án)

Câu 1: Số đem chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn cho tới 2. Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2: Số ko phân chia không còn cho tới 2 là số chẵn. Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 3: Trong những số sau số nào là phân chia không còn cho tới 2?

A. 1235

B. 1331

C. 2469

D. 1998

Câu 4: Dãy bao gồm những số phân chia không còn cho tới 2 là:

A. 98; 246; 1247; 5672; 9090

B. 36; 148; 8750; 17952; 3344

C. 67; 189; 987; 3553; 123321

D. 46; 128; 690; 4234; 6035

Câu 5: Cho những số sau: 24; 35; 99; 158; 237; 1350; 2461; 12352; 87316. Có từng nào số ko phân chia không còn cho tới 2?

A. 6 số

B. 5 số

C. 4 số

D. 3 số

Câu 6: Thay a bằng văn bản số tương thích nhằm số Bài tập dượt Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2 Toán lớp 4 đem lời nói giải phân chia không còn cho tới 2.

A. a = 1

B. a = 3

C. a = 7

D. a = 8

Câu 7: Thay b bằng văn bản số tương thích nhằm Bài tập dượt Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2 Toán lớp 4 đem lời nói giải ko phân chia không còn cho tới 2.

A. b = 0; 5

B. b = 0; 2; 4; 6; 8

C. b = 1; 3; 5; 7; 9

D. Tất cả những đáp án bên trên đều đúng

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4
 • Top 80 Đề đua Toán lớp 4 đem đáp án
 • Giải bài bác tập dượt Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần, gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tả về ngôi trường của em

Loạt bài bác Giải bài bác tập dượt Toán 4 | Để học tập chất lượng tốt Toán 4 của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập dượt Toán 4Để học tập chất lượng tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 4 sách mới mẻ những môn học