đặt tính rồi tính lớp 3

Toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính con trẻ thích nghi với phép tắc tính. Từ cơ hùn con trẻ ghi ghi nhớ trật tự đo lường, tập luyện trí tuệ logic và tính thời gian nhanh những bài bác luyện rộng lớn.

Toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính cực kỳ thịnh hành nhất nhập toán tè học tập hùn tập luyện tài năng đo lường và trí tuệ logic. Bài viết lách tiếp sau đây tiếp tục share toàn bộ những kỹ năng và kiến thức nên nhớ và bài bác luyện về bịa đặt tính nhằm cha mẹ và con trẻ xem thêm.

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính lớp 3

1. Kiến thức nên nhớ Khi thực hiện toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính

Trong công tác học tập lớp 3, con trẻ chính thức được tạo thân quen với những phép tắc tính đem ghi nhớ, vậy nên Việc lớp 3 bịa đặt tính rồi tính được chia thành 5 dạng: Phép nằm trong (trừ) ko nhớ; Phép nằm trong (trừ) đem nhớ; Phép nhân; Phép phân chia hết; Phép phân chia đem dư.

1.1. Phép nằm trong (trừ) ko nhớ:

phép nằm trong (trừ) không tồn tại nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 203 + 525

b) 864 - 624

Trả lời:

a) Đặt tính rồi tính

phép tính 203 + 525

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt ngược tao có:

 • 3 nằm trong 5 vì chưng 8, viết lách 8

 • 0 nằm trong 2 vì chưng 2, viết lách 2

 • 2 nằm trong 5 vì chưng 7, viết lách 7

Vậy 203 + 525 = 728

b) 

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt ngược tao có:

 • 4 trừ 4 vì chưng 0, viết lách 0

 • 6 trừ 2 vì chưng 4, viết lách 4

 • 8 trừ 6 vì chưng 2, viết lách 2

Vậy 864 - 624 = 240

1.2. Phép nằm trong đem nhớ:

phép nằm trong đem nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 754 + 67

phép nằm trong 754 + 67

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt ngược tao có:

 • 4 nằm trong 7 vì chưng 11, viết lách 1 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 6 vì chưng 11, thêm một vì chưng 12, viết lách 2 ghi nhớ 1

 • 7 thêm một vì chưng 8, viết lách 8

Vậy 754 + 67 = 821

1.3. Phép trừ đem nhớ

phép trừ đem nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 562 - 443

phép trừ 562 - 443

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt ngược tao có:

 • 12 trừ 3 vì chưng 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 6 trừ 4 vì chưng 2, 2 trừ 1 vì chưng 1, viết lách 1

 • 5 trừ 4 vì chưng 1, viết lách 1

Vậy 562 - 443 = 119

Học cơ hội trừ những số đem 3 chữ số nằm trong cô Nhung vuihoc >>

1.4. Phép nhân:

Cách làm:

Thực hiện nay nhân kể từ phải qua ngược, nhân số ở sản phẩm đơn vị chức năng của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai, tiếp sau đó kế tiếp nhân số hàng trăm, hàng trăm ngàn của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai. Nếu trong những phép tắc tính bên trên, phép tắc tính nào là đem ghi nhớ, ta nằm trong ghi nhớ nhập kết quả phép tính tiếp theo sau.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 314 x 3

phép tính 314 x 3

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt ngược tao có:

 • 3 nhân 4 vì chưng 12, viết lách 2 ghi nhớ 1

 • 3 nhân 1 vì chưng 3, thêm một vì chưng 4, viết lách 4

 • 3 nhân 3 vì chưng 9, viết lách 9

Vậy 314 x 3 = 942

1.5. Phép chia:

Cách làm:

Thực hiện nay phân chia theo lần lượt kể từ ngược qua quýt nên những chữ số của số bị phân chia cho tới số phân chia.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 834 : 2 

b) 234 : 7

Trả lời:

a)

phép phân chia 834 : 2

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ ngược qua quýt nên tao có:

8 : 2 = 4, viết lách 4

4 x 2 = 8, 8 - 8 = 0, hạ 3,

3 : 2 = 1 viết lách 1 

1 x 2 = 2, 3 - 2 = 1, viết lách 1 hạ 4, tao được 14

14 : 2 = 7 viết lách 7, 7 x 2 = 14, 14 - 14 = 0

Như vậy 834 : 2 = 417.

b)

phép phân chia 234 : 7

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ ngược qua quýt nên tao có:

2 ko phân chia được cho tới 7, tao lấy 23 : 7 được 3.

7 x 3 = 21, 23 - 21 = 2, hạ 4 tao được 24

24 : 7 = 3, 3 x 7 = 21, 24 - 21 = 3

Vậy, 234 : 7 = 33 dư 3

Nếu con cái vẫn bắt gặp trở ngại Khi thực hiện phép tắc bịa đặt tính phân chia số đem 3 chữ số, con cái rất có thể ôn luyện lại nằm trong cô Nhung vuihoc qua quýt những ví dụ thiệt sống động tiếp sau đây nhé

toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính cô Nhung

Ôn luyện phép tắc phân chia 3 chữ số cho tới số có một chữ số >>

2. 5 Bài toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính đem lời nói giải

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 234 + 679

b) 385 + 126

c) 340 + 657

d) 782 + 234

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 568 - 484

b) 896 - 769

c) 468 - 370

d) 784 - 590

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 344 x 2

b) 126 x 4

c) 458 x 2

d) 119 x 6

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) 255 : 5 

b) 386 : 2 

c) 617 : 3  

d) 728 : 4 

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 63724 + 21436      

b) 93207 - 8236       

c) 47267 x 4        

d) 396 : 7

2.2. Hướng dẫn giải

Bài 1.

Đặt tính rồi tính và tiến hành phép tắc tính kể từ nên qua quýt ngược tao có:

a)

phép nằm trong 234 + 679

 • 4 nằm trong 9 vì chưng 13, viết lách 3 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 7 vì chưng 10 thêm một vì chưng 11, viết lách 1 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 6 vì chưng 8 thêm một vì chưng 9, viết lách 9

Vậy 234 + 479 = 913

b)

phép tính 385 + 126

 • 5 nằm trong 6 vì chưng 11, viết lách 1 ghi nhớ 1

 • 8 nằm trong 2 vì chưng 10 thêm một vì chưng 11, viết lách 1 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 1 vì chưng 4 thêm một vì chưng 5, viết lách 5

Vậy 385 + 126 = 511

c) 

phép tính 340 + 657

 • 0 nằm trong 7 vì chưng 7, viết lách 7

 • 4 nằm trong 5 vì chưng 9, viết lách 9

 • 3 nằm trong 6 vì chưng 9, viết lách 9

Vậy 340 + 657 = 997

d)

phép tính 782 + 234

 • 2 nằm trong 4 vì chưng 6, viết lách 6

 • 8 nằm trong 3 vì chưng 11, viết lách 1 ghi nhớ 1

 • 7 nằm trong 2 vì chưng 9 thêm một vì chưng 10, viết lách 10

Vậy 782 + 234 = 1016

Bài 2:

Đặt tính rồi tính và tiến hành phép tắc tính kể từ nên qua quýt ngược tao có:

a)

Xem thêm: luật an ninh mạng được quốc hội việt nam ban hành vào năm nào

phép trừ 568 - 484

 • 8 trừ 4 vì chưng 4, viết lách 4

 • 16 trừ 8 vì chưng 8, viết lách 8 ghi nhớ 1

 • 5 trừ 4 vì chưng 1, 1 trừ 1 vì chưng 0

Vậy 568 - 484 = 84

b)

Phép trừ 896 - 769

 • 16 trừ 9 vì chưng 7, viết lách 7 ghi nhớ 1

 • 9 trừ 6 vì chưng 3, 3 trừ 1 vì chưng 2, viết lách 2

 • 8 trừ 7 vì chưng 1, viết lách 1

Vậy 896 - 769 = 127

c)

phép trừ 468 - 370

 • 8 trừ 0 vì chưng 8, viết lách 8

 • 16 trừ 7 vì chưng 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 4 trừ 3 vì chưng 1, 1 trừ 1 vì chưng 0

Vậy 468 - 370 = 98

d)

phép trừ 784 - 590 

 • 4 trừ 0 vì chưng 4, viết lách 4

 • 18 trừ 9 vì chưng 9, viết lách 9

 • 7 trừ 5 vì chưng 2, 2 trừ 1 vì chưng 1

Vậy 784 - 590 = 194

Bài 3:

a)

phép tính 344 x 2

 • 4 nhân 2 vì chưng 8, viết lách 8

 • 2 nhân 4 vì chưng 8, viết lách 8

 • 2 nhân 3 vì chưng 6, viết lách 6

Vậy 344 x 2 = 688

b)

phép tính 126 x 4

 • 4 nhân 6 vì chưng 24, viết lách 4 ghi nhớ 2

 • 4 nhân 2 vì chưng 8 tăng 2 vì chưng 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

 • 4 nhân 1 vì chưng 4, viết lách 4 thêm một vì chưng 5

Vậy 126 x 4 = 504

c)

phép nhân 458 x 2

 • 2 nhân 8 vì chưng 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

 • 2 nhân 5 vì chưng 10 thêm một vì chưng 11, viết lách 1 ghi nhớ 1

 • 2 nhân 4 vì chưng 8 thêm một vì chưng 9, viết lách 9

Vậy 458 x 2 = 916

d)

phép nhân 119 x 6

 • 6 nhân 9 vì chưng 54, viết lách 4 ghi nhớ 5

 • 6 nhân 1 vì chưng 6 tăng 5 vì chưng 11, viết lách 1 ghi nhớ 1

 • 6 nhân 1 vì chưng 6 thêm một vì chưng 7, viết lách 7

Vậy 119 x 6 = 714

Bài 4:

a)

phép phân chia 255 : 5

 • 25 phân chia 5 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 5 vì chưng 25, 25 trừ 25 vì chưng 0

 • 5 phân chia 5 vì chưng 1, viết lách 1

1 nhân 5 vì chưng 5, 5 trừ 5 vì chưng 0

Vậy 255 : 5 = 51

b) 

phép phân chia 386 : 2

 • 3 phân chia 2 vì chưng 1, viết lách 1

1 nhân 2 vì chưng 2, 3 trừ 2 vì chưng 1

 • Hạ 8 được 18 phân chia 2 vì chưng 9

9 nhân 2 vì chưng 18, 18 trừ 18 vì chưng 0

 • 6 phân chia 2 vì chưng 3, viết lách 3

3 nhân 2 vì chưng 6, 6 trừ 6 vì chưng 0

Vậy 386 : 2 = 193

c)

phép phân chia 617 : 3

 • 6 phân chia 3 vì chưng 2, viết lách 2

      2 nhân 3 vì chưng 6, 6 trừ 6 vì chưng 0

 • 1 chia 3 vì chưng 0, viết lách 0
 • 0 nhân 3 vì chưng 0, 1 trừ 0 bằng 1
 • Hạ 7 được 17 phân chia 3 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 3 vì chưng 15, 17 trừ 15 vì chưng 2

Vậy 617 : 3 = 205 (dư 2)

d) 

phép phân chia 728 : 4

 • 7 phân chia 4 vì chưng 1, viết lách 1

4 nhân 1 vì chưng 4, 7 trừ 4 vì chưng 3

 • 32 phân chia 4 vì chưng 8, viết lách 8

8 nhân 4 vì chưng 32, 32 trừ 32 vì chưng 0

 • 8 phân chia 4 vì chưng 2, viết lách 2

2 nhân 4 vì chưng 8, 8 trừ 8 vì chưng 0

Vậy 728 : 4 = 182

Bài 5: 

a)

phép nằm trong 63724 + 21436

 • 6 nằm trong 4 vì chưng 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 2 vì chưng 5 thêm một vì chưng 6 viết lách 6

 • 4 nằm trong 7 vì chưng 11, viết lách 1 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 1 vì chưng 4 thêm một vì chưng 5, viết lách 5

 • 2 nằm trong 6 vì chưng 8, viết lách 8

Vậy 63724 + 21436 = 85160

b) 

phép trừ 93207 - 8236

 • 7 trừ 6 vì chưng 1, viết lách 1

 • 10 trừ 3 vì chưng 7, viết lách 7 ghi nhớ 1

 • 12 trừ 2 vì chưng 10, 10 trừ 1 vì chưng 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 13 trừ 8 vì chưng 5, 5 trừ 1 vì chưng 4, viết lách 4 ghi nhớ 1

 • 9 trừ 1 vì chưng 8, viết lách 8

Vậy 93207 - 8236 = 84971

c)

phép nhân 47267 x 4 = 189068

 • 4 nhân 7 vì chưng 28, viết lách 8 ghi nhớ 2

 • 4 nhân 6 vì chưng 24 tăng 2 vì chưng 26, viết lách 6 ghi nhớ 2

 • 4 nhân 2 vì chưng 8 tăng 2 vì chưng 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

 • 4 nhân 7 vì chưng 28 thêm một vì chưng 29, viết lách 9 ghi nhớ 2

 • 4 nhân 4 vì chưng 16 tăng 2 vì chưng 18, viết lách 18

Vậy 47267 x 4 = 189068

d)

phép phân chia 396 : 7

 • 39 phân chia 7 vì chưng 5, viết lách 5

       5 nhân 7 vì chưng 35, 39 trừ 35 vì chưng 4

 • 46 phân chia 7 vì chưng 6, viết lách 6

         6 nhân 7 vì chưng 42, 46 trừ 42 vì chưng 4

3. 10 Việc lớp 3 bịa đặt tính rồi tính tự động luyện 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 84371 – 45263 

b) 21470 + 34252

c) 7236 - 1857

d) 3782 + 5469       

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 1608 x 5

b) 12000 x 3 

c)  347 x 3

d) 254 x 5

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 216 : 2

b) 2649 : 3

c) 6546 : 2

d) 7925 : 5

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 6857 : 4

b) 9540 : 3

c) 4320 : 5

d) 9152 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 18329 + 875

b) 4582 - 3982

Xem thêm: cảm nhận của anh chị về

c) 465 x 2

d) 1253 : 3

Bài toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính trẻ cần phải có nền tảng kỹ năng và kiến thức chất lượng tốt và tính toán cảnh giác. Phụ huynh rất có thể cho tới con trẻ xem thêm tăng những bài bác giảng và bài bác luyện bên trên Vuihoc.vn.