con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào