ch2=ch ch3

Q.

Consider the following statements :

Bạn đang xem: ch2=ch ch3

(a) CH3OCH2 is more stable kêu ca CH3CH2

(b) Me2CH is more stable kêu ca CH3CH2CH2

Xem thêm: bóng đá tại đhtt đông nam á nam

Xem thêm: nêu đặc điểm sông ngòi châu á

(c) CH2=CHCH2 is more stable kêu ca CH3CH2CH2

(d) CH2=CH is more stable kêu ca CH3CH2

Out of these statements :