cách tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

I. Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên

1. Khái niệm, cách thức tính

Bạn đang xem: cách tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

Tỷ lệ tăng dân sinh tự nhiên là nút chênh nghiêng thân thuộc số sinh và số bị tiêu diệt đối với dân sinh khoảng nhập kỳ nghiên cứu và phân tích, hoặc tự hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số nhập kỳ (thường tính mang lại 1 năm lịch).

Công thức tính:

NIR

=  B – D ×

1000 = CBR – CDR


Ptb

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B         : Số sinh nhập năm;

D         : Số chết nhập năm;

Ptb       : Dân số trung bình (hoặc dân sinh đem đến ngày thứ nhất mon 7) của năm;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô.

2. Phân tổ mái ấm yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và mái ấm ở;

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân thuộc kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng dân sinh chung

Xem thêm: thiên cực của tôi tập 1

1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân số công cộng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) là tỷ suất mà theo dõi đó dân số được tăng thêm (hay giảm đi) nhập một thời kỳ (thường tính mang lại 1 năm lịch) tự tăng tự nhiên và di trú thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ tỷ lệ sánh với dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR      : Tỷ lệ tăng dân số chung;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô;

IMR    : Tỷ suất nhập cư;

OMR  : Tỷ suất xuất cư.

Hay:                                   GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR  : Tỷ lệ di trú thuần.

2. Phân tổ mái ấm yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và mái ấm ở;

Xem thêm: cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân thuộc kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.