bài tập về hiện tại đơn

Thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple) là 1 trong những trong mỗi ngôi nhà điểm ngữ pháp khôn cùng cần thiết nhập giờ đồng hồ Anh. Dạng câu này cực kỳ thông dụng và thông thường xuyên xuất hiện nay nhập văn cảnh sinh hoạt mỗi ngày. Do bại, nhằm thoải mái tự tin rộng lớn Khi tiếp xúc, hãy các bạn hãy thực hành thực tế nằm trong kho bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises). ILA đang được tổ hợp kho bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn (có đáp án) tiên tiến nhất nhập nội dung bài viết sau đây, hãy nằm trong lần hiểu nhé!

Ôn luyện kỹ năng và kiến thức thì thời điểm hiện tại đơn

Ôn luyện kỹ năng và kiến thức thì thời điểm hiện tại đơn

Bạn đang xem: bài tập về hiện tại đơn

Để triển khai xong đảm bảo chất lượng những bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn, trước không còn bạn phải nắm rõ lý thuyết về dạng ngữ pháp này.

1. Khái niệm

Thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple) là 1 trong những thì nhập giờ đồng hồ Anh, được dùng nhằm trình diễn miêu tả thực sự minh bạch hoặc những vụ việc xẩy ra thông thường xuyên như thói quen thuộc, chương trình, sự bố trí thắt chặt và cố định.

2. Cách phân chia thì thời điểm hiện tại đơn

a. Thì thời điểm hiện tại đơn với to tướng be

Đối với động kể từ to tướng be, tớ đem những công thức sau:

(+) S + am/ is/ are + N/ Adj

(-) S + am/ are/ is + not + N/ Adj (is not = isn’t, are not = aren’t)

(?) Am/ Are/ Is (not) + S + N/ Adj? Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/ Adj?

Ví dụ:

• What are they discussing in the class? (Họ đang được thảo luận về điều gì nhập lớp học?)

• He is a hardworking student. (Anh ấy là 1 trong những SV cần cù.)

• Jack is not my boyfriend. (Jack ko cần là chúng ta trai của tôi.) 

>>> Tìm hiểu thêm: Lý thuyết mệnh đề mối quan hệ giúp cho bạn ghi điểm trên cao ở kĩ năng viết

2 tuần học tập demo miễn phí

b. Thì thời điểm hiện tại đơn với động kể từ thường

Đối với động kể từ thông thường, công thức tiếp tục như sau:

(-) S + do/ does + not + V-infinitive + (O)…

(?) Do/ Does (not) + S + V-infinitive?

Ví dụ:

• Does she lượt thích to tướng play tennis? (Cô ấy đem mến tennis không?)

• They play basketball in the park every afternoon. (Họ nghịch ngợm bóng rổ ở khu dã ngoại công viên vào cụ thể từng giờ chiều.)

• She doesn’t lượt thích to tướng eat spicy food because it upsets her stomach. (Cô ấy ko mến ăn đồ dùng cay vì thế nó thực hiện cô nhức bao tử.)

3. Dấu hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại đơn

Dấu hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại đơn

Trước Khi thực hành thực tế với những bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises), hãy nằm trong liếc qua cơ hội phân biệt loại thì này nhé!

Các trạng kể từ chỉ gia tốc như:

• Always (luôn luôn)

• Often (thường xuyên)

• Usually (thường xuyên)

• Sometimes (thỉnh thoảng)

• Seldom (hiếm khi)

• Rarely (hiếm khi)

• Hardly (hiếm khi)

• Never (không bao giờ)

• Generally (nhìn chung)

• Regularly (thường xuyên)

Ví dụ: I often go for a walk in the park with my dog in the mornings. (Tôi thông thường chuồn đi dạo nhập khu dã ngoại công viên nằm trong chú cún của tớ nhập buổi sớm.)

Ngoài rời khỏi, những kể từ sau cũng chính là tín hiệu của thì thời điểm hiện tại đơn:

• Everyday/ week/ month/ year (mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

• Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, mỗi tháng, mặt hàng quý, mặt hàng năm)

• Once/ twice/ three times/ four times… a day/ week/ month/ year… (một lần/ nhị lần/ tía lần/ tứ lần… từng ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ: They have a team meeting monthly to tướng discuss project updates and mix goals for the upcoming month. (Họ đem buổi họp group mỗi tháng nhằm thảo luận về tiến trình dự án công trình và bịa đặt tiềm năng mang đến mon tiếp sau.)

>>> Tìm hiểu thêm: 7 giới kể từ chỉ thời hạn (Prepositions of time) thông dụng và cơ hội sử dụng

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises) đem đáp án

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises)

Dưới đó là những bài bác luyện phân chia động kể từ thì thời điểm hiện tại đơn tuy nhiên bạn cũng có thể rèn luyện nhằm ôn lại những kỹ năng và kiến thức bên trên.

Bài 1: Điền dạng đích của động kể từ nhập khu vực trống

1. My friend __________ (live) in London.

2. They __________ (study) English at the university.

3. We __________ (play) football every weekend.

4. She usually __________ (go) to tướng the thể hình after work.

5. The mèo __________ (sleep) on the sofa.

6. He __________ (like) to tướng eat pizza.

7. I __________ (watch) a movie right now.

8. They __________ (travel) to tướng different countries every year.

9. We __________ (have) lunch at 12 o’clock.

10. She __________ (read) a book in the park.

11. He __________ (work) as a teacher.

12. The train __________ (arrive) at 8 a.m.

13. We __________ (drink) coffee in the morning.

14. They __________ (play) the guitar very well.

15. She __________ (teach) English at the language center.

16. She _______ (study) hard ví that she can get into a top university.

17. We _______ (travel) to tướng different countries every summer.

18. The company _______ (develop) innovative products to tướng stay ahead in the market.

19. He _______ (work) tirelessly to tướng achieve his goals.

20. I _______ (work) as a Marketing editor at AHK company.

Đáp án

1. My friend lives in London.

2. They study English at the university.

3. We play football every weekend.

4. She usually goes to tướng the thể hình after work.

5. The mèo sleeps on the sofa.

6. He likes to tướng eat pizza.

7. I am watching a movie right now.

8. They travel to tướng different countries every year.

9. We have lunch at 12 o’clock.

10. She is reading a book in the park.

11. He works as a teacher.

12. The train arrives at 8 a.m.

13. We drink coffee in the morning.

14. They play the guitar very well.

15. She teaches English at the language center.

16. She studies hard ví that she can get into a top university.

17. We travel to tướng different countries every summer.

18. The company develops innovative products to tướng stay ahead in the market.

19. He works tirelessly to tướng achieve his goals.

20. I work as a Marketing editor at AHK company.

Bài 2: Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn – Chọn dạng đích của từ

1. Sarah ___________ (go/goes) to tướng the thể hình every day.

2. The students ___________ (study/studies) hard for the exam.

3. My parents ___________ (watch/watches) movies on weekends.

4. He ___________ (plays/play) basketball every Saturday.

5. She usually ___________ (eat/eats) dinner at 7 p.m.

6. They ___________ (visit/visits) their grandparents once a month.

7. Peter ___________ (work/works) as a doctor.

8. We ___________ (like/likes) to tướng travel to tướng new places.

9. The dog ___________ (barks/bark) at strangers.

10. He ___________ (drinks/drink) coffee in the morning.

Giải bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn

1. Sarah goes to tướng the thể hình every day.

2. The students study hard for the exam.

3. My parents watch movies on weekends.

4. He plays basketball every Saturday.

5. She usually eats dinner at 7 p.m.

6. They visit their grandparents once a month.

7. Peter works as a doctor.

8. We lượt thích to tướng travel to tướng new places.

9. The dog barks at strangers.

10. He drinks coffee in the morning.

Sắp xếp lại câu hoàn hảo với những kể từ mang đến sẵn

Bài 3: Sắp xếp lại câu hoàn hảo với những kể từ mang đến sẵn

1. often / he / plays / football / on Sundays.

2. go / usually / to tướng / we / the park / on weekends.

3. breakfast / have / I / at / 7 a.m.

4. English / she / teaches / at / a school.

5. reads / every / book / she / night / before / bed / a.

6. often/ go/ they/ hiking/ on weekends

7. she/ cook/ delicious meals/ always

8. alcohol/he/ never/ drink/

9. a walk/ in the evening/ we/ usually/ take

10. fast food/ I/ eat/ rarely

Giải bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn

present simple

1. He often plays football on Sundays.

2. We usually go to tướng the park on weekends.

3. I have breakfast at 7 a.m.

4. She teaches English at a school.

5. She reads a book every night before bed.

Xem thêm: diện tích toàn phần khối trụ

6. They often go hiking on weekends.

7. She always cooks delicious meals.

8. He never drinks alcohol.

9. We usually take a walk in the evening.

10. I rarely eat fast food.

>>> Tìm hiểu thêm: Tất tần tật toàn bộ những giới kể từ nhập giờ đồng hồ Anh bạn phải bắt vững

Bài 4: Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn – Viết lại những câu sau bên dưới dạng bị động

1. They clean the house every week.

2. People speak English all over the world.

3. My sister cooks dinner every evening.

4. They repair cars in the garage.

5. We grow vegetables in our garden.

6. They clean the house every day.

7. He repairs the xế hộp at the garage.

8. She makes a cake for the tiệc nhỏ.

9. They grow vegetables in their garden.

10. We deliver the packages to tướng customers.

11. He teaches English at the language school.

12. The waiter serves the customers in the restaurant.

13. They play basketball in the park.

14. The chef cooks delicious meals in the kitchen.

15. She writes the report for the meeting.

Giải bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn

1. The house is cleaned every week.

2. English is spoken all over the world.

3. Dinner is cooked by my sister every evening.

4. Cars are repaired at the garage.

5. Vegetables are grown in our garden.

6. The house is cleaned every day by them.

7. The xế hộp is repaired at the garage by him.

8. A cake is made by her for the tiệc nhỏ.

9. Vegetables are grown in their garden by them.

10. The packages are delivered to tướng customers by us.

11. English is taught at the language school by him.

12. The customers are served in the restaurant by the waiter.

13. Basketball is played in the park by them.

14. Delicious meals are cooked in the kitchen by the chef.

15. The report is written for the meeting by her.

Đáp án bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn (present simple tense exercises)

Bài 5: Chọn đáp án đích nhất

1. She _______ to tướng the thể hình twice a week.

a) goes

b) go

c) is going

d) going

2. The book _______ by millions of people around the world.

a) reads

b) is reading

c) is read

d) read

3. They _______ English lessons online.

a) takes

b) taking

c) take

d) took

4. My friends _______ in a band together.

a) is playing

b) playing

c) plays

d) play

5. The sun _______ in the east and sets in the west.

a) is rising

b) rises

c) rise

d) rising

6. We _______ a lot of fun at the tiệc nhỏ last night.

a) has

b) have

c) had

d) having

7. The flowers _______ in the garden every spring.

a) blooms

b) is blooming

c) blooming

d) bloom

8. He _______ his homework every evening.

a) does

b) do

c) is doing

d) doing

9. The coffee _______ delicious.

a) taste

b) is tasting

c) tastes

d) tasting

10. We _______ for a walk in the park right now.

a) go

b) goes

c) are going

d) going

Giải bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn

1. a) goes

2. c) is read

3. c) take

4. d) play

5. b) rises

6. c) had

7. d) bloom

8. a) does

9. c) tastes

10. c) are going

Bài 6: Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn – Viết lại những câu sau bên dưới dạng phủ định

1. They always go to tướng the beach in the summer.

2. She often visits her grandparents on Sundays.

3. We usually have breakfast at trang chủ.

4. He sometimes plays guitar at parties.

5. I often read books before going to tướng bed.

Giải bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn

1. They don’t always go to tướng the beach in the summer.

2. She doesn’t often visit her grandparents on Sundays.

3. We don’t usually have breakfast at trang chủ.

4. He doesn’t sometimes play guitar at parties.

5. I don’t often read books before going to tướng bed.

Bài 7: Viết lại những câu sau bên dưới dạng câu nghi ngại vấn

1. She lives in Thủ đô New York.

2. They speak French fluently.

3. We play soccer every weekend.

4. He works as a doctor.

5. The train arrives at 9 a.m.

Đáp án

1. Does she live in New York?

2. Do they speak French fluently?

3. Do we play soccer every weekend?

Xem thêm: đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội điểm chuẩn 2022

4. Does he work as a doctor?

5. Does the train arrive at 9 a.m?

Trên trên đây những bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn tiên tiến nhất. Hy vọng nội dung bên trên đang được giúp cho bạn hiểu rộng lớn về kiểu cách dùng dạng câu này. Hãy rèn luyện những dạng bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises) thiệt cần cù nhằm đạt được sản phẩm cao nhập tiếp thu kiến thức chúng ta nhé!