when will mary be able to leave hospital

Câu hỏi:

03/04/2023 2,226

Bạn đang xem: when will mary be able to leave hospital

“When will Mary be able to tát leave hospital?” - “Don’t be ví impatient. We cannot release her before we ………. the last test.”

 A. have completed

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

Giải thích: Câu nhấn mạnh vấn đề tính hoàn thành xong của hành vi nên phân tách ở thời điểm hiện tại trả thành

Dịch: “Khi này thì Mary hoàn toàn có thể xuất viện?” - “Đừng nóng bức ruột thế. Chúng tôi ko thể thả cô ấy đi ra trước lúc Shop chúng tôi hoàn thành xong bài bác đánh giá ở đầu cuối.”

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I prefer going out for a meal to tát staying at home page. I'd rather........

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Because of (A) urbanization continues, not only (B) the infrastructure for health but also (C) other social services in cities need improving (D).

A. Because of

 B. not only

 C. but also

 D. need improving

Câu 3:

The outcome of the election was never in doubt. => At no time …

Câu 4:

Are you thinking of a career in ____?

A. journal

B. journalism

C. journalist

Xem thêm: i think he will join us

D. journalistic

Câu 5:

He got down to tát writing the letter as soon as he returned from his walk.

A. No sooner had he returned from his walk when he got down to tát writing the letter.

B. Not until he returned from his walk did he get down to tát writing the letter.

C. Only after he had returned from his walk did he get down to tát writing the letter.

D. Hardly had he returned from his walk when he got down to tát writing the letter.

Câu 6:

She is not a very nice girl. She seems to tát enjoy the ____ of others.

A. unfortune

B. misfortune

C. disfortune

D. infortune

Câu 7:

At the age of 50, Robby William ____ his career after spending his twenty years playing electric guitar.

A. moved                   

B. changed                 

C. adjusted                 

Xem thêm: dreams are commonly made up of either visual and verbal images

D. stopped