tính giá trị biểu thức lớp 4

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là Việc học viên áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức của luật lệ nhân, phân tách, nằm trong, trừ nhằm đo lường và tính toán độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức thời điểm ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nhắc nhở lại những kỹ năng và kiến thức chú ý và những dạng bài bác luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện tại luật lệ tính bám theo trật tự kể từ cần qua loa trái ngược tớ có:

 • 1 nằm trong 7 vày 8, viết lách 8

 • 5 nằm trong 4 vày 9, viết lách 9

 • 9 nằm trong 7 vày 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 4 vày 6 thêm một vày 7, viết lách 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện tại luật lệ tính bám theo quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau tớ có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân tách hoặc luật lệ trừ và luật lệ nằm trong, tớ triển khai đo lường và tính toán kể từ trái ngược qua loa cần.

 • Nếu vô biểu thức, đối với tất cả luật lệ nhân, luật lệ phân tách, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, tớ triển khai nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu vô biểu thức, với vết ngoặc, tớ triển khai luật lệ tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện tại biểu thức với luật lệ cộng

 •  Nhóm những số hạng vô biểu thức tiếp tục mang lại trở nên group với tổng là những số tròn xoe chục/ tròn xoe trăm/ tròn xoe ngàn.
 • Vận dụng đặc thù phối hợp của luật lệ cộng: Khi thay đổi điểm những số hạng vô một tổng thì tổng bất biến.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) nó x 5 = 1948 + 247

b) nó : 3 = 190 - 90

c) nó - 8357 = 3829 x 2

d) nó x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của luật lệ tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú với 76 viên bi, số bi của An cấp 7 chuyến số bi của Tú. An mang lại Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: Cho sản phẩm số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng vô sản phẩm số.

b) Tính tổng của sản phẩm số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại bám theo quy tắc của luật lệ nhân, phân tách, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại bám theo quy tắc của biểu thức với chứa chấp luật lệ nằm trong, trừ tớ có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) nó : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) nó - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số đặt điều trực tiếp sản phẩm cùng nhau. Thực hiện tại luật lệ tính kể từ cần qua loa trái ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vày 12, viết lách 2 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 4 vày 7 thêm một vày 8, viết lách 8

 • 8 nằm trong 2 vày 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 1 vày 3 thêm một vày 4, viết lách 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: đề toán nâng cao lớp 2

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 vày 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 1 vày 6 thêm một được 7, viết lách 7

 • 8 nằm trong 0 vày 8, viết lách 8

 • 4 nằm trong 2 vày 6, viết lách 6

 • Hạ 19 xuống được thành quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vày 1, viết lách 1

 • 7 trừ 3 vày 4, viết lách 4

 • 4 ko trừ được mang lại 7 mượn 1, 14 trừ 7 vày 7, viết lách 7 ghi nhớ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vày 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vày 3, 9 trừ 3 vày 6, viết lách 6

 • 1 trừ 0 vày 1, viết lách 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vày 1, viết lách 1

 • 4 trừ 3 vày 1, viết lách 1

 • 6 ko trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vày 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vày 3, 7 trừ 3 vày 4, viết lách 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng vô sản phẩm số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân thích 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác đi ra tớ với số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy sản phẩm số bên trên với 18 số hạng

b) Các tính tổng vô sản phẩm số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài bác đi ra tớ với tổng của sản phẩm số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng vô sản phẩm số bên trên là 630

4. Bài luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó x 15 = 7264 + 5111

b) nó + 4763 = 1947 x 3

c) nó : 8 = 478 - 98

d) nó - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho sản phẩm số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những sản phẩm số.

b) Tính tổng của sản phẩm số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) nó = 825

b) nó = 1078

c) nó = 3040

d) nó = 19794

Bài 4

Xem thêm: nước ta có bao nhiêu dân tộc

a) với 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức, kĩ năng nhằm giải. Để con cái tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn bố mẹ rất có thể tìm hiểu thêm những khóa huấn luyện toán online bên trên mamnontritueviet.edu.vn nhé!