tiếng anh 7 global success unit 1


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and and write T (True) or F (False). 3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat. 4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. 5. (Game) Find someone who...

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 global success unit 1

Video chỉ dẫn giải

My favourite hobby

(Sở mến yêu thương mến của tôi)

1. Listen and read.

(Nghe và phát âm.)

Ann: Your house is very nice, Trang

Trang: Thanks! Let’s go upstairs. I’ll show you my room.

Ann: I love your dollhouse. It’s amazing. Did you make it yourself?

Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

Ann: Really? Is it hard đồ sộ build one?

Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue. Then just use a bit of creativity. What bởi you bởi in your miễn phí time?

Ann: I lượt thích horse riding.

Trang: That’s rather unusual. Not many people bởi that.

Ann: Actually, it’s more common kêu ca you think. There are some horse riding clubs in Ha Noi now. I go đồ sộ the Riders’ Club every Sunday.

Trang: I’d love đồ sộ go đồ sộ your club this Sunday. I want đồ sộ learn how đồ sộ ride.

Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ann: Ngôi căn nhà của công ty vô cùng đẹp nhất, Trang.

Trang: Cảm ơn! Đi lên lầu chuồn, tôi tiếp tục chỉ cho mình chống của tôi.

Ann: Tôi yêu thương mái nhà búp bê của công ty. Nó thiệt ấn tượng. Quý khách hàng tự động thực hiện loại bại à?

Trang: Đúng vậy. Sở mến của tôi là kiến thiết những mái nhà búp bê.

Ann: Thật không? Có khó khăn nhằm kiến thiết một chiếc không?

Trang: Không hẳn. Tất cả những gì bạn phải là một vài bìa cứng và keo dán giấy dán. Sau bại, chỉ việc dùng một chút ít phát minh. Quý khách hàng tiếp tục làm những gì vô thời hạn rảnh rỗi?

Ann: Tôi mến cưỡi ngựa.

Trang: Điều bại khá không bình thường. Không có khá nhiều người thực hiện vì vậy.

Ann: Thực rời khỏi, nó phổ cập rộng lớn chúng ta suy nghĩ. Hiện ni với một vài câu lạc cỗ cưỡi ngựa ở TP Hà Nội. Tôi cho tới Câu lạc cỗ Cưỡi ngựa vô Chủ nhật mặt hàng tuần.

Trang: Tôi vô cùng ham muốn cho tới câu lạc cỗ của công ty vô Chủ nhật này. Tôi ham muốn học tập cơ hội cưỡi ngựa.

Ann: Chắc chắn rồi. Lớp học tập của tôi chính thức khi 8 giờ sáng sủa.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and and write T (True) or F (False)

(Đọc lại bài bác đối thoại và ghi chép Đúng (T) hoặc Sai (F).)

1. Trang needs help with building dollhouses.

2. Trang uses glue and cardboard đồ sộ build her dollhouse.

3. To build a dollhouse, you need đồ sộ use your creativity.

4. Ann goes đồ sộ a horse riding club every Sunday.

5. Ann’s lesson starts at 8 p.m.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

1. F

Trang needs help with building dollhouses.

(Trang cần thiết sự trợ giúp nhằm xây mái nhà búp bê.)

Thông tin: Ann: ... Did you make it yourself? 

                 (... Quý khách hàng tiếp tục tự động thực hiện mang đến mình?)

                Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

                (Vâng. Sở mến của tôi là kiến thiết những mái nhà búp bê.)

2. T

Trang uses glue and cardboard đồ sộ build her dollhouse.

(Trang dùng keo dán giấy dán và bìa cứng nhằm xây nhà ở búp bê của cô ấy ấy.)

Thông tin: Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue.

(Không hẳn. Tất cả những gì bạn phải là một vài bìa cứng và keo dán giấy dán.)

3. T

To build a dollhouse, you need đồ sộ use your creativity.

(Để xây nhà ở búp bê, bạn phải sử sự phát minh của công ty.)

Thông tin: ... Then just use a bit of creativity.

(Sau bại chúng ta chỉ việc dùng một chút ít sáng sủa tạo)

4. T

Ann goes đồ sộ a horse riding club every Sunday.

(Ann tiếp cận câu lạc cỗ cưỡi ngựa vô Chủ nhật mặt hàng tuần.)

Thông tin: Ann: ...I go đồ sộ the Riders’ Club every Sunday.

(Tôi cho tới Câu lạc cỗ Cưỡi ngựa vô Chủ nhật mặt hàng tuần.)

5. F

Ann’s lesson starts at 8 p.m.

(Lớp học tập của Ann chính thức vô 8 giờ tối.)

Thông tin: Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

(Lớp học tập của tôi chính thức khi 8 giờ sáng sủa.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat.

(Viết kể từ và cụm kể từ từ vỏ hộp vô bên dưới từng hình ảnh. Sau bại nghe, đánh giá và tái diễn.)

building dollhouses

collecting teddy bears

making models

horse riding

gardening

collecting coins

Phương pháp giải:

- building dollhouses: xây căn nhà búp bê

- collecting teddy bears: thu thập gấu bông

- making models: làm tế bào hình

- horse riding: cưỡi ngựa

- gardening: làm vườn

- collecting coins: thu thập đồng xu/ chi phí xu

Lời giải chi tiết:

1. making model 

2. riding horse 

3. collecting coins 

4. gardening 

5. building dollhouses 

6. collecting teddy bears 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: toán lớp 5 trang 18 19

4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns.

(Làm việc theo gót group. Viết những sở trường kể từ Bài 3 vô cột phù hợp.)

doing things

making things

collecting things

Add some other hobbies đồ sộ each column

(Thêm một vài sở trường không giống vào cụ thể từng cột.)

Lời giải chi tiết:

doing things

(làm việc gì đó)

making things

(tạo rời khỏi vật dụng vật)

collecting things

(thu thập vật dụng vật)

- gardening (làm vườn)

- horse riding (cưỡi ngựa)

- making model (làm tế bào hình)

- building dollhouses (xây căn nhà búp bê)

- collecting teddy bears (thu thập gấu bông)

- collecting coins (thu thập đồng xu)

Other hobbies (Một vài ba sở trường khác):

- doing things: listening đồ sộ music (nghe nhạc), reading books (đọc sách),...

- making things: cooking (nấu ăn), baking (làm bánh),...

- collecting things: collecting stamp (sưu tập luyện tem), collecting old books (sưu tập luyện sách cũ),...

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. (Game) Find someone who...

((Trò chơi) Tìm một người ...

Work in groups. Ask your classmates which hobbies they lượt thích. Use the question “Do you lượt thích...?”. Write the students’ names in the table below. Which hobby is the most popular?

(Làm việc theo gót group. Hỏi chúng ta nằm trong lớp của công ty coi chúng ta mến những sở trường nào là. Sử dụng thắc mắc “Bạn với mến ...?”. Viết thương hiệu những học viên vô bảng sau đây. Sở mến nào là là phổ cập nhất?)

Find someone who likes...

(Tìm rời khỏi người mến....)

horse riding

building dollhouses

collecting teddy bears

collecting coins

gardening

making models

Phương pháp giải:

Đặt thắc mắc mang đến chúng ta nằm trong lớp nhằm điền vô bảng với cấu hình “Do you lượt thích...?” (Bạn với mến....) và chúng ta sót lại tiếp tục trả lời: “Yes, I bởi.” (Vâng, tôi mến.) hoặc “No, I don’t.” (Không, tôi ko mến.)

Lời giải chi tiết:

Nam: Do you lượt thích horse riding? 

(Bạn với mến cưỡi ngựa không?)

Minh: Yes, I bởi. 

(Vâng, tôi mến.)

Nam: Do you lượt thích building dollhouses? 

(Bạn với mến xây nhà ở búp bê không?)

Linh: Yes, I bởi. 

(Vâng, tôi mến.)

Nam: Do you lượt thích collecting teddy bears? 

(Bạn với mến tích lũy gấu bông không?)

My: Yes, I bởi. 

(Vâng, tôi mến.)

Nam: Do you lượt thích collecting coins? 

(Bạn với mến tích lũy đồng xu không?)

Mai: Yes, I bởi.

(Vâng, tôi mến.)

Nam: Do you lượt thích gardening?

(Bạn với mến thực hiện vườn không?)

Phong: Yes, I bởi.

(Vâng, tôi mến.)

Nam: Do you lượt thích making models? 

(Bạn với mến thực hiện quy mô không?)

Huy: Yes, I bởi. 

(Vâng, tôi mến.)

horse riding (cưỡi ngựa)

Minh

building dollhouses (xây căn nhà búp bê)

Linh

collecting teddy bears (sưu tầm gấu bông)

My

collecting coins (sưu tầm chi phí xu)

Mai

gardening (làm vườn)

Phong

making models (làm tế bào hình)

Huy

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 1

  1. Complete the words webs below with the words from the box. 2. Complete the sentences, using the -ing sườn of the verbs from the box. 3. Look at the pictures and say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing sườn. 4. Listen and repeat. Pay attention đồ sộ the sounds /ə/ and /ɜː/ 5. Listen đồ sộ the sentences and pay attention đồ sộ the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Match the sentences (1-5) đồ sộ the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple sườn of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct sườn of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have đồ sộ change the words or add some. 5. (Game) Sentence race. Work in groups.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogue below. Pay attention đồ sộ the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you lượt thích and don't lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend's. Then present them đồ sộ the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more kêu ca THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more kêu ca one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers đồ sộ the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2

  1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen đồ sộ an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: em vui đến trường lớp 3

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.