the stores will inevitably end up with each other to increase their market shares

Câu hỏi:

03/04/2023 4,150

Bạn đang xem: the stores will inevitably end up with each other to increase their market shares

C. competing

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Giải thích:

A. contest (v) giành tài

B. contend (v) đấu tranh

C. competie (v) tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh, ghen tuông đua

D. complete (v) trả thành

Dịch: Các siêu thị chắc chắn rằng tiếp tục giới hạn tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cùng nhau nhằm tăng thị trường của tớ.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I prefer going out for a meal to lớn staying at home page. I'd rather........

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Because of (A) urbanization continues, not only (B) the infrastructure for health but also (C) other social services in cities need improving (D).

A. Because of

 B. not only

 C. but also

 D. need improving

Câu 3:

The outcome of the election was never in doubt. => At no time …

Câu 4:

He got down to lớn writing the letter as soon as he returned from his walk.

A. No sooner had he returned from his walk when he got down to lớn writing the letter.

B. Not until he returned from his walk did he get down to lớn writing the letter.

Xem thêm: văn tả cây cối lớp 5 ngắn gọn

C. Only after he had returned from his walk did he get down to lớn writing the letter.

D. Hardly had he returned from his walk when he got down to lớn writing the letter.

Câu 5:

Are you thinking of a career in ____?

A. journal

B. journalism

C. journalist

D. journalistic

Câu 6:

She is not a very nice girl. She seems to lớn enjoy the ____ of others.

A. unfortune

B. misfortune

C. disfortune

D. infortune

Câu 7:

At the age of 50, Robby William ____ his career after spending his twenty years playing electric guitar.

A. moved                   

B. changed                 

C. adjusted                 

Xem thêm: toán lớp 5 trang 18 19

D. stopped