phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Để học tập chất lượng Tiếng Việt lớp 5, phần bên dưới tổ hợp Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 tinh lọc, đem đáp án như thể những phiếu đề đánh giá vào cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 cơ phiên bản và nâng lên. Quý Khách vô thương hiệu bài xích nhằm theo đòi dõi cụ thể bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt 5 và phần đáp án ứng.

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 cả năm (có đáp án)

Xem thử

Bạn đang xem: phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Chỉ kể từ 300k mua sắm hoàn toàn cỗ Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 cả năm phiên bản word đem điều giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 1

Tuần 1

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 2

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 3

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 4

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 5

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 6

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 7

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 8

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 9

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 10

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 đem đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 11

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 12

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 13

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 14

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 15

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 16

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 17

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 đem đáp án (5 phiếu)

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 2

Tuần 18

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 19

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 20

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần đôi mươi đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần đôi mươi đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 21

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 22

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 23

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 24

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 25

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 đem đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 26

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 27

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 28

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 đem đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 29

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 30

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 31

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 32

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 33

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 34

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 35

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 đem đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 đem đáp án (5 phiếu)

Phiếu Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1

Thời gian: 45 phút

I - Bài tập dượt về phát âm hiểu

Quần hòn đảo Trường Sa

Cách Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm năm trăm cây số về phía sầm uất nam giới bờ biển cả, đang được nẩy lên một chùm hòn đảo sinh vật biển nhiều color. Đó là quần hòn đảo Trường Sa, mảnh đất nền xa cách xôi nhất của Tổ quốc tớ.

Quần hòn đảo bao gồm nhiều hòn đảo nhỏ, đứng theo như hình vòng cung. Mỗi hòn đảo là một trong những hoa lá sinh vật biển tỏa nắng rực rỡ chung trở nên một lẵng hoa thân thiện mặt mày nước Biển Đông xanh xao mênh mông.

Từ lâu Trường Sa đang được là mảnh đất nền thân mật với ông thân phụ tớ. Đảo Nam Yết và Sơn Ca đem tương tự dừa đá, trái ngược nhỏ tuy nhiên dày cùi, cây vạm vỡ, cao vút. Trên hòn đảo còn tồn tại những cây bàng, trái ngược vuông tứ cạnh, vĩ đại vị nửa cái bi sầm uất, nặng trĩu tứ năm lạng ta, khi chín vỏ ngả color domain authority cam. Gốc bàng vĩ đại, 2 lần bán kính chừng nhị mét, xòe một nghiền lá rộng lớn. Tán bàng là những loại nón tủ bóng đuối mang đến những quần đảo nhiều nắng nóng này. Bàng và dừa đều đã tăng cao tuổi tác. Người lên hòn đảo trồng cây chắc chắn rằng nên kể từ xa tít xưa.

Một sáng sủa khơi công sự, lưỡi xẻng của anh ý chiến sỹ xúc lên một miếng thiết bị bao gồm sắc nét hoa lá gray clolor và xanh xao, hình đuôi Long. Anh chiến sỹ trái ngược quyết rằng những đường nét hoa lá này hắn như hoa lá bên trên hũ rượu thờ ở đình xã anh.

phần lớn mới người nước Việt Nam đang được bịa chân lên phía trên, khi lần bảo vật, khi trồng cây nhằm xanh xao tươi tỉnh mãi cho đến thời điểm hôm nay.

(sHà Đình Cẩn – trích Quần hòn đảo sinh vật biển )

Khoanh tròn xoe vần âm trước ý vấn đáp đúng

Câu 1 : Quần hòn đảo Trường Sa nằm tại đâu ?

a-Cách bờ biển cả Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm năm trăm cây số về phía sầm uất nam

b- Cách bờ biển cả Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm thân phụ trăm cây số về phía sầm uất nam

c- Cách bờ biển cả Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm năm trăm cây số về phía sầm uất bắc

Câu 2 : Quần hòn đảo được mô tả qua loa hình hình họa rất đẹp như vậy nào?

a- Gồm nhiều hòn đảo nhỏ, đứng theo như hình vòng cung

b- Mỗi hòn đảo là một trong những hoa lá sinh vật biển tỏa nắng rực rỡ chung trở nên một lẵng hoa thân thiện mặt mày nước Biển Đông xanh xao mênh mông

c- Những cây bàng trái ngược vuông tứ cạnh, vĩ đại vị nửa cái bi sầm uất, nặng trĩu tứ năm lạng ta, khi chín vỏ ngả color domain authority cam.

Câu 3 : Dòng nào là sau đây nêu đích và đầy đủ những đường nét đặc biệt quan trọng của cây xanh bên trên hòn đảo ?

a- Giống dừa đá trái ngược nhỏ tuy nhiên dày cùi, cây vạm vỡ, cao vút, nghiền lá giống như các loại nón mập mạp tủ bóng đuối mang đến những quần đảo nhỏ

b- Những cây bàng cao vút, trái ngược vuông tứ cạnh, vĩ đại vị nửa cái bi sầm uất, nặng trĩu tứ năm lạng ta, khi chín vỏ ngả color domain authority cam

c- phần lớn cây dừa đá vạm vỡ, cao vút ; nhiều gốc bàng vĩ đại, 2 lần bán kính chừng nhị mét, xòe một nghiền lá rộng lớn ; được trồng kể từ xa tít xưa

Câu 4 : Chi tiết “mảnh thiết bị gốm sắc nét hoa lá gray clolor và xanh xao, hình đuôi rồng” chung anh chiến sỹ biết điều gì ?

a- Những đường nét hoa lá của miếng thiết bị gốm bên trên hòn đảo rất rất đẹp

b- Người nước Việt Nam đang được sinh sống và khăng khít với hòn đảo kể từ lâu đời

c- Đảo đem thật nhiều thiết bị gốm với những đường nét hoa lá tinh anh xảo

II – Bài tập dượt về Chính mô tả, Luyện kể từ và câu, Tập thực hiện văn

Câu 1 : Chép lại những kể từ ngữ sau thời điểm điền vô vị trí trống:

a) c hoặc k

-……ánh đồng/………….

-….ể chuyện/……………

-….ì diệu/………..

-…..âu cá/………..

b)g hoặc gh

-…ọn gàng/……………..

-…..é thăm/……………

-………i nhớ/……….

-…..ửi rubi /…………

c) ng hoặc ngh

Xem thêm: hình thang cân có tâm đối xứng không

-……e ngóng/………..

-……i ngờ/…………..

- ….ẫm nghĩ/……….

-……ần ngại/……….

Câu 2 : Xếp những kể từ sau trở nên 4 group đồng nghĩa tương quan (a, b, c, d ) :

Nam, phái đẹp, xinh xẻo, vĩ đại rộng lớn, gái, trai, đẹp tươi, vĩ đại

a)……………………….

b) …………………………..

c)……………………….

d) …………………………..

Câu 3 : Gạch bên dưới kể từ mến thống nhất vô ngoặc đơn nhằm hoàn hảo từng câu sau :

a) Mặt trăng tròn xoe đai vạnh kể từ từ (nhô, nẩy, ngoi) lên sau lũy tre làng

b) Ánh nắng nóng sớm mai trải xuống cánh đồng lúa (vàng hoe, vàng óng, vàng ối )

c) Mưa tạnh hẳn, một vài ba tia nắng nóng không nhiều chính thức ( chiếu, soi, rọi ) xuống rừng cây

d) Mẹ và tôi say sưa (nhìn, coi, ngắm) cảnh rạng đông bên trên mặt mày biển

Câu 4 : Lập dàn ý mang đến bài xích văn mô tả cảnh một buổi sáng sớm (hoặc trưa, chiều) vô vườn cây (hay bên trên nương rẫy, cánh đồng, mặt phố, khu vui chơi công viên …)

Gợi ý :

a) Mở bài xích (giới thiệu bao quá). VD: Đó là cảnh gì, ở đâu, vô buổi nào? chặn tượng công cộng của em về cảnh khi tê liệt rời khỏi sao ?

b) Thân bài xích (Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay cho thay đổi của cảnh theo đòi thời hạn ) VD:

- Cảnh được mô tả bao hàm những phần nào là ? Phần nổi trội nhất thực hiện em để ý đem sắc tố, Đặc điểm ví dụ rời khỏi sao ?

- Mỗi phần sót lại của cảnh đem những sự vật gì nổi trội ( về sắc tố, tiếng động, quánh điểm…) ? (Kết hợp ý mô tả và nêu xúc cảm, tâm trí của em về từng phần của cảnh )

c) Kết bài: Nêu đánh giá hoặc cảm tưởng của em về cảnh được mô tả (vào thời gian đang được xác định)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

I – 1.a 2.b 3.c 4.b

II – 1. a) cánh đồng, kì diệu, kể chuyện, câu cá

b) gọn gàng,ghi lưu giữ, ghé thăm hỏi, gửi quà

c) nghe ngóng, ngẫm suy nghĩ, nghi ngờ, ngần ngại

2. a) nam giới – trai

b) phái đẹp - gái

c) xinh xẻo – rất đẹp đẽ

d) vĩ đại rộng lớn – vĩ đại

3. a) nhô

b) vàng óng

c) rọi

d) ngắm

4. Tham khảo

(1) Dàn ý bài xích văn mô tả cảnh một buổi sáng sớm vô vườn cây

a) Mở bài: Cảnh vườn cây ở cù lao sông Tiền, buổi sáng sớm ngày hè rất đẹp trời; tràn trề vật liệu nhựa sống

b) Thân bài xích (tả từng phần của cảnh )

- Giữa vườn: những cây xoài cao vĩ đại, lá xanh xao đậm, chi chít những trái ngược vàng ươm ;

những tia nắng nóng mặt mày trời len lách qua loa kẽ lá, chùm trái ngược rọi xuống mặt mày khu đất giống như các đốm hoa ; giờ đồng hồ chim ríu rít trong khoảng lá ,…

- Cạnh nên quần thể vườn: những sản phẩm chôm chôm xuôi theo rãnh nước, trái ngược chín đỏ hỏn rực giống như các “mặt trời con” ; lá cây thưa thớt, xanh xao rêu,…

- Cạnh trái ngược quần thể vườn : rặng nhãn xung quanh hồ nước, cây trái, lá chất lượng, trái ngược tròn xoe xoe khi lỉu bên trên cành ;

mặt hồ nước xanh xao vô, thưa thớt vài ba bông súng đang được nở, sắc hoả hồng tươi tỉnh như cánh sen,…

- Những tuyến phố nhỏ nấp bên dưới những sản phẩm cây ; thấp thông thoáng bóng người đem giỏ cút thu hoạch trái ngược chín,…

c) Kết bài xích : Yêu quý, kiêu hãnh về vườn cây trái ngược ở Nam Sở.

(2) Dàn ý bài xích văn mô tả cảnh một giữa trưa bên trên nương rẫy

a) Mở bài xích : Giới thiệu khái quát về cảnh một giữa trưa bên trên nương ngô giàn giụa nắng nóng và gió máy.

b) Thân bài xích ( mô tả tửng phần của cảnh ) :

- Bầu trời cao xanh xao, mặt mày trời lan nắng nóng chói lóa,…

- Nương ngô chuẩn bị vô ngày thu hoạch ; lá ngô ngả gold color, rủ xuống ; bắp ngô vĩ đại và cứng cáp, râu ngô gray clolor đậm hoặc

đen xỉn,… Gió thổi xào xạc, lá ngô lúc lắc rung như cánh chim cất cánh,…

- Cái chòi canh nhỏ dựng bên trên nương ngô nhìn xa cách như cái tổ chim ; những sợi chão kể từ chòi canh kéo dài cho tới những

thương hiệu “bù nhìn” team nón, treo mõ xua chim ; gió máy thổi lúc lắc cái mõ kêu “lắc cắc, rung lắc cắc” thiệt sung sướng tai,…

- Mấy người dân Mông vai treo gùi đang được lụi hụi bẻ ngô ; nắng nóng trưa dội xuống nương ngô như ụp lửa,…

c) Kết bài: Cảnh nương ngô vô giữa trưa bên trên miền núi vừa phải khêu gợi vẻ hoang vu vừa phải đã cho thấy sự vất vả vô lao

động của bà con cái dân tộc bản địa thiểu số.

Phiếu Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2

Thời gian: 45 phút

I – Bài tập dượt về phát âm hiểu

Đất nước mến yêu thương ơi

Người đang được mang đến con cái lũy tre để sở hữu cây đàn bầu dân tộc

Với cung thăng, cung trầm ngân lên như giờ đồng hồ khóc;

Đêm ngày hè trắc ẩn giờ đồng hồ ai ru,

Cô Tấm rất lâu rồi còn sinh sống cho tới bây giờ

Cùng trải qua cái cầu tre mới nhất phát triển thành hoàng hậu

À ơi…à ơi…Lời ru ko khi nào là huyền thoại

Hoàng hậu cũng ru con cái bản thân vị giờ đồng hồ hát ru.

Tôi nài cảm ơn non sông đang được mang đến tôi dòng sản phẩm ngày tiết Lạc Hồng

Để tôi nghe giờ đồng hồ rỗng tuếch đồng lúc lắc lên vô lồng ngực

Thằng Lí Thông ngươi làm thế nào hiểu được

Vì sao công chúa ko cười cợt, ko trình bày thân thiện hoàng cung!

Đất nước của tôi ơi! Đất nước anh hùng

Có Trường Sơn sau sống lưng, đem Biển Đông trước mặt

Chàng Thạch Sanh người sử dụng giờ đồng hồ đàn làm tan quân giặc

Sông nước nghìn xưa còn vọng cho tới lúc này.

(Theo Hồ Tĩnh Tâm)

Khoanh tròn xoe vần âm trước ý vấn đáp đúng

Câu 1 : Trong bài xích, cung thăng, cung trầm của giờ đồng hồ đàn bầu dân tộc bản địa được đối chiếu với tiếng động nào?

a- Tiếng rỗng tuếch đồng

b- Tiếng khóc

c- Tiếng hát ru

Câu 2 : Những mẩu chuyện cổ nào là được nói tới vô bài xích thơ?

a- Tấm Cám, Thạch Sanh

b- Thạch Sanh, Lí Thông

c- Tấm Cám, Lí Thông

Câu 3 : Những địa điểm nào là được nói tới vô bài xích thơ?

a- Trường Sơn, Lạc Hồng

b- Trường Sơn, Biển Đông

c- Lạc Hồng, Biển Đông

Câu 4 : Tác fake cảm ơn non sông về điều gì?

a- Đã cho chính bản thân mình nghe giờ đồng hồ đàn bầu với cung thăng, cung trầm ngân lên như giờ đồng hồ khóc

b- Đã cho chính bản thân mình những mẩu chuyện cổ, những hero cổ tích và giờ đồng hồ hát ru con cái ngủ

c- Đã cho chính bản thân mình dòng sản phẩm ngày tiết Lạc Hồng nhằm nghe giờ đồng hồ rỗng tuếch đồng lúc lắc lên vô lồng ngực

Câu 5 : Bài thơ thể hiện tình thân gì của người sáng tác với non sông mến yêu?

a- Tình yêu thương thiết thả với cảnh quan và dáng vẻ hình của quê nhà khu đất nước

b- Lòng hàm ân và kiêu hãnh về non sông thân thiện yêu thương với truyền thống lịch sử chất lượng đẹp

c- Niềm kiêu hãnh về nền văn hóa truyền thống và truyền thống lịch sử tấn công giặc của thân phụ ông ta

II – Bài tập dượt về Chính mô tả,Luyện kể từ và câu, tập dượt làn văn

Câu 1 : a) Chép vần của những giờ đồng hồ được ấn đậm vô quy mô cấu trúc vần sau đây

Đất nước của tôi ơi! Đất nước anh hùng

Trường Sơn sau sống lưng,đem Biển Đông trước mặt

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 5 đem đáp án

b) Gạch bên dưới những tiếng

(1) Có âm đó là u: vũ, thúy, qua loa, tàu, cuốn, queo

(2) Có âm đó là o: hòa, hào, lâu, ngoằn, ngoèo

Câu 2 : Nối điều giải nghĩa ở cột B với kể từ ngữ tương thích ở cột A

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 5 đem đáp án

Câu 3 : Chọn kể từ tương thích vô ngoặc đơn điền vô vị trí rỗng tuếch

Tại loại váy đầm rộng lớn đầu xã đem một… (tụi, đám, bọn ) người đang được kéo lưới. Cái lưới uốn nắn trở nên một hình vòng cung, …..( bồng bềnh, dập dềnh, nhấp nhô ) bên trên mặt mày nước. Hai cái đò nan ở nhị đầu lưới….. ( kề, áp, va ) vô bờ, một phía tứ người con trai vừa phải ….. ( thủng trực tiếp, ung dung, kể từ tốn ) kéo lưới, vừa phải tiến bộ vừa phải lùi…. ( sát, ngay sát, kề ) nhau. Khoảng mặt mày nước bị…. ( quây vòng, vây hãm, bủa vây ) khẽ động lên kể từ khi nào là. Rồi một loài cá …. ( trắng nuột, White xóa, White nõn ) nhảy …. ( tót, phì, chồm ) lên rất cao cho tới rộng lớn một thước và quẫy đuôi vượt lên trên ra bên ngoài vòng lưới, rơi xuống đánh….( bùng, tõm, tùm )

Câu 4 : Dựa vô dàn ý phần thân thiện bài xích đang được ghi chép ở bài xích tập dượt 4 (Tuần 1) ghi chép một quãng văn mô tả cảnh theo đòi nội dung đã lựa chọn (cảnh buổi sáng sớm hoặc trưa, chiều vô vườn cây hoặc vô khu vui chơi công viên, trên mặt phố, bên trên cánh đồng, nương rẫy)

Gợi ý

- Đoạn văn cần phải có câu khai mạc reviews nội dung mô tả của toàn đoạn (nói về một phần tử của cảnh vô một khoảng thời hạn chắc chắn vô buổi sáng sớm hoặc trưa / chiều), VD: cảnh nương rẫy vô giữa trưa, hoặc cảnh quần thể vườn vào khi rạng đông đang được lên,…

- Tiếp theo đòi câu khai mạc là những câu văn mô tả từng hình hình họa, cụ thể ví dụ của cảnh theo đòi thời hạn xác lập, thể hiện tại sự để ý cảnh vật vị nhiều giác quan liêu ( đôi mắt nhìn, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi…) ; để ý người sử dụng nhiều kể từ ngữ khêu gợi mô tả, người sử dụng cơ hội đối chiếu, nhân hóa nhằm thực hiện mang đến đoạn văn sống động, mê hoặc.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

I – 1. b 2. a 3. b 4. c 5. b

II-1.a

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 5 đem đáp án

b) (1) vũ

(2) lâu

2. (1) – c

(2) – a

(3) – d

(4) – b

3. Điền từ: đám, dập dềnh, áp, ung dung, kề, vây hãm, trắng nuột, phì, tõm

4. Tham khảo: (1) Đoạn văn mô tả khu vườn cây vô buổi sáng

Giữa vườn cây nổi trội những cây xoài cao vĩ đại, lá xanh xao đậm. Cành bên trên cành bên dưới chi chít những trái ngược xoài chín vàng ươm nhìn thiệt mến đôi mắt. Những tia nắng nóng ban mai len lách qua loa kẽ lá, chùm trái ngược, rọi xuống mặt mày khu đất giống như các đốm hoa. Tiếng chim ríu rít gọi nhau vô vòm lá. Gió fake hương thơm xoài thơm tho vơi rộng phủ từng quần thể vườn.

(2) Đoạn văn mô tả cảnh nương rẫy vô buổi trưa

Cái chòi canh nhỏ dựng bên trên nương ngô nhìn xa cách như cái tổ chim. Những sợi chão kể từ chòi canh kéo dài cho tới những thương hiệu “bù nhìn” team nón, treo mõ xua chim. Mỗi khi người vô chòi canh lúc lắc chão hoặc khi đem cơn gió thổi mạnh, những cánh tay “bù nhìn” lại khua lên, tất nhiên giờ đồng hồ mõ kêu “lắc cắc, rung lắc cắc” nghe thiệt sung sướng tai. Những chú chim rừng vừa phải sà xuống nương ngô còn chưa kịp moi phân tử vô bắp, nghe giờ đồng hồ động vội vã cất cánh vút lên khung trời rực nắng nóng chói lóa.

(3) Đoạn văn mô tả cảnh cánh đồng vô buổi chiều

Những con cái chim chìa vôi cất cánh dập dờn bên trên đồng lúa. Chúng lượn vòng tròn xoe một khi rồi vụt cất cánh lên rất cao với team hình tam giác. Đàn chim bụng White ấy bỗng nhiên thay đổi màu sắc vàng nhấp nhoáng rồi hóa trở nên những chấm đen sì cất cánh về phía mặt mày trời lặn. Mặt trời vẫn lặn lờ đờ rãi xuống chân mây. Tôi đem cảm xúc mặt mày trời tiếp tục rơi xuống cánh đồng và tôi rất có thể chạy cho tới vị trí nó rơi xuống một cơ hội đơn giản.

(Dẫn theo đòi Văn mô tả tuyển chọn lựa chọn, NXB Giáo dục đào tạo, 1997 )

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và bài xích tập dượt vào cuối tuần, gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua Tiếng Việt 5 đem đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt 5 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.