peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure

Câu hỏi:

08/12/2019 18,039

Bạn đang xem: peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure

B. Ala-Gly-Ala-Gly.       

C. Ala-Ala-Gly-Gly.       

D. Gly-Gly

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D.

Vì Gly–Gly là đipeptit nên không tồn tại phản xạ màu sắc biure.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây là sai?

A. Protein giản dị được tạo ra trở nên kể từ những gốc α-amino axit.

B. Tripeptit Gly–Ala–Gly sở hữu phản xạ màu sắc biure với Cu(OH)2.

C. Trong phân tử đipeptit mạch hở sở hữu nhị links peptit.

D. Tất cả những peptit đều sở hữu kỹ năng nhập cuộc phản xạ thủy phân.

Câu 2:

Số đồng phân kết cấu của amin bậc một sở hữu nằm trong công thức phân tử C4H11N là:

A. 3. 

B. 2.  

C. 5.  

D. 4.

Câu 3:

Dãy bao gồm những hóa học được bố trí theo dõi trật tự tăng dần dần lực bazơ kể từ trái ngược thanh lịch cần là:

A. Phenylamin, amoniac, etylamin.

Xem thêm: đề thi vào 10 năm 2022

B. Etylamin, phenylamin, amoniac.

C. Etylamin, amoniac, phenylamin.

D. Phenylamin, etylamin, amoniac.

Câu 4:

Anilin không tác dụng với:

A. Nước brom     

B. Dung dịch HCl 

C. Dung dịch NaOH      

D. Dung dịch HNO2

Câu 5:

Chất nào là tại đây một vừa hai phải phản xạ với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải phản xạ với hỗn hợp HCl?

A. Anilin    

B. Alanin    

C. Phenylamoni clorua   

D. Metylamin

Câu 6:

Công thức phân tử của glyxin là:

A. C2H7O2N        

B. C3H7O2N          

C. C2H5O2N         

Xem thêm: vị trí địa lí nước ta

D. C3H9O2N