nhạc chú đại bi tiếng việt

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô quan ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Bạn đang xem: nhạc chú đại bi tiếng việt

Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority.
Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén bát đi ra domain authority, người yêu đề tát đỏa bà domain authority, ma mãnh ha tát đỏa bà domain authority, ma mãnh ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án tát bàn đi ra trị duệ, số đát mãng cầu đát lan.
Nam tế bào vớ kiết lật đỏa, hắn mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật đi ra lăng đà bà.
Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì hê rị, ma mãnh ha bàn nhiều tụt xuống mế, tát bà a tha bổng đậu du vì chưng, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu ma mãnh bà già nua, ma mãnh trị đạt đậu, đát điệt tha bổng. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca đi ra đế, di hê rị, ma mãnh ha người yêu đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma mãnh đi ra ma mãnh đi ra, ma mãnh hê ma mãnh hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông phỏng lô phỏng lô, trị xà domain authority đế, ma mãnh ha trị xà domain authority đế, đà đi ra đà đi ra, địa rị ni, thất Phật đi ra domain authority, dá đi ra dá đi ra. Mạ mạ trị ma mãnh đi ra, mục đế lệ, hắn hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a đi ra sâm Phật đi ra xá lợi, trị tụt xuống trị sâm, Phật đi ra xá domain authority, hô lô hô lô, ma mãnh đi ra hô lô hô lô hê rị, tớ đi ra tớ đi ra, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, người yêu đề dạ, người yêu đề dạ, người yêu đà dạ, người yêu đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu đi ra cẩn trì địa rị sắc ni mãng cầu, thân phụ dạ ma mãnh mãng cầu, tớ bà ha. Tất đà dạ, tớ bà ha. Ma ha vớ đà dạ, tớ bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn đi ra dạ, tớ bà ha. Na đi ra cẩn trì, tớ bà ha. Ma đi ra mãng cầu đi ra, tớ bà ha. Tất đi ra tăng a mục khê domain authority, tớ bà ha. Ta bà ma mãnh ha, a vớ đà dạ, tớ bà ha. Giả kiết đi ra a vớ đà dạ, tớ bà ha. Ba đà ma mãnh yết vớ đà dạ, tớ bà ha. Na đi ra cẩn trì bàn đà đi ra dạ, tớ bà ha. Ma bà lị thắng yết đi ra dạ, tớ bà ha.
Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu, nhiều đi ra dạ domain authority.
Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng đi ra dạ, tớ bà ha.
Án, vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều đi ra, bạt đà dạ tớ bà ha. (3 lần)

Xem thêm:

Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn

Chú Đại Bi – Thầy Thích Huệ Duyên Tụng

Chú Đại Bi – Thầy Thích Trí Thoát Tụng

Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Xem thêm: thơ lục bát về quê hương lớp 6

Hướng Dẫn Trì Tụng Chú Đại Bi Đúng Cách

Hướng Dẫn Cách Tụng Trì Chú Đại Bi Ngắn Gọn

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Phạn 21 biến

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Việt 21 Biến

Tổng ăn ý nhạc Chú Đại Bi (Phạn-Việt)

Xem thêm: cách chèn logo vào word


Bản Chú Đại Bi 84 câu

Tên của bài bác kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Bồ Tát Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi đem thảy là 84 câu, 415 chữ.

Thiên thủ thiên nhãn vô quan ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ da
2. Nam tế bào a rị da
3. Bà lô yết đế thước chén bát đi ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha mũ chào mào ni ca da
7. Án
8. Tát bàn đi ra trị duệ
9. Số đát mãng cầu đát tỏa
10.Nam tế bào vớ kiết lật đỏa hắn mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật đi ra lăng đà bà
12.Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì
13.Hê rị, ma mãnh ha bàn nhiều tụt xuống mế
14.Tát bà a tha bổng đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát nhiều (Na ma mãnh bà tát đa)
17.Na ma mãnh bà dà
18.Ma trị đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca đi ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha người yêu đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma đi ra ma mãnh ra
26.Ma hê ma mãnh hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô phỏng lô trị xà domain authority đế
29.Ma ha trị xà domain authority đế
30.Đà đi ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật đi ra da
33.Giá đi ra giá bán ra
34.Mạ mạ trị ma mãnh ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất mãng cầu thất na
38 A Ra sâm Phật đi ra xá lợi
39.Phạt tụt xuống trị sâm
40.Phật đi ra xá da
41.Hô lô hô lô ma mãnh ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta đi ra tớ ra
44.Tất rị vớ rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ người yêu đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na đi ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ ma mãnh na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha vớ đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn đi ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na đi ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma đi ra mãng cầu ra
63.Ta bà ha
64.Tất đi ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma mãnh ha a vớ đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết đi ra a vớ đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma mãnh kiết vớ đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na đi ra cẩn trì bàn đà đi ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết đi ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ da
77.Nam tế bào a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn đi ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất năng lượng điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.