it's possible that she didn't hear what i said

Câu hỏi:

01/04/2020 34,966

Bạn đang xem: it's possible that she didn't hear what i said

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest meaning đồ sộ the given sentence.

It’s possible that he didn’t hear what I said

A. She may not hear what I said

B. She might not hear what I said

C. She might have heard what I said

D. She may not have heard what I said

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

Đáp án D. may have PII :chỉ 1 Dự kiến ở quá khứ ( không tồn tại cơ sở)

Các đáp án khác:

A. may V: Dự kiến ở lúc này hoặc tương lại ( kĩ năng cao)

B. might V: Dự kiến ở lúc này hoặc sau này ( kĩ năng thấp)

C. might have PII: Dự kiến ở quá khứ ( không tồn tại cơ sở).

Cấu trúc ngữ pháp “may have PII” và “might have PII” với nằm trong cơ hội dùng tuy nhiên đáp án

C sai tự thiếu thốn “not” nên câu bị ngược nghĩa trọn vẹn đối với câu title.

Dịch: cũng có thể cô ấy dường như không nghe những điều tuy nhiên tôi rằng.

= Cô ấy có lẽ rằng dường như không nghe những điều tuy nhiên tôi rằng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ complete the sentence.

John: “Do you think that we should use public transportation đồ sộ protect our environment?”
Mary: “____________”

A. Well, that’s very surprising

B. Yes, it’s an absurd idea

C. Of course not. You bet!

D. There’s no doubt about it.

Câu 2:

Linda insisted that the newly- born baby ___________after her husband’s father.

A. must be named

B. could be named

C. be named

Xem thêm: điểm chuẩn đh giao thông vận tải

D. ought đồ sộ be named

Câu 3:

She _______till the early hours listening đồ sộ pop music.

A. kept bu up

B. took bu up

C. help bu up

D. caught bu up

Câu 4:

My father is fond of sport. He goes đồ sộ the Thể Thao Clubs đồ sộ watch________every Saturday.

A. racing horse

B. race horse

C. horsing race

D. horse races

Câu 5:

There were many large rooms with _________walls in the castle.

A. decorating beautiful

B. beautifully decorating

C. beautifully decorated

D. beautiful decorated

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ show the underlined part that needs correction.

Bacteria lived in the soil play a vital role in recycling the carbon and nitrogen needed by plants.

A. lived

B. vital role

C. recycling

Xem thêm: nhất chí hay nhất trí

D. needed