if parents bring up a child

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer for each of the questions.

If parents bring up a child with the sole aim of turning the child into a genius, they will cause a disaster. According to tát several leading educational psychologists, this is one the biggest mistakes, which ambitious parents make. Generally, the child will be only too aware of what his parents expect, and will fail. Unrealistic parental expectations can cause great damage to tát children.
However, if parents are not too unrealistic about what they expect their children to tát tự, but ambitious in a sensible way, the child may succeed in doing very well – especially if the parents are very supportive of their child.
Michael Collins is very lucky. He is crazy about music, and his parents help him a lot by taking him to tát concerts and arranging private piano and violin lessons for him.

Bạn đang xem: if parents bring up a child

They

even drive him 50 kilometers twice a week for violin lessons. Michael’s mother knows very little about music, but his father plays the trumpet in a large orchestra. However, he never makes Michael enter music competitions if he is unwilling.
Winston Smith, Michael’s friend, however, is not sánh lucky. Both his parents are successful musicians, and they phối too high a standard for Winston. They want their son to tát be successful as they are and sánh they enter him for every piano competition held. They are very unhappy when he does not win. Winston is always afraid that he will disappoint his parents and now he always seems quiet and unhappy.

One of the serious mistakes parents can make is to tát ______.

A. push their child into trying too much

B. help their child to tát become a genius.

C. make their child become a musician.

D. neglect their child’s education.

Đáp án B

A.Bắt con cái của mình rất cần được nỗ lực thật nhiều.
B.Hướng con cái của mình phát triển thành một nhân tài.
C.Hướng con cái của mình phát triển thành một nhạc sĩ.
D.Phớt lờ yếu tố dạy dỗ cho tới con cái của mình.
Giải thích:
Ngay kể từ câu trước tiên đoạn một quãng trích tiếp tục cho tới tớ thấy đáp án: “If parents bring up a child with the sole aim of turning a child into a genius, they will cause a disaster”

: Parents’ ambition for their children is not wrong if they ______.

A. force their children into achieving success

B. themselves have been very successful

C. understand and help their children sensibly

D. arrange private lessons for their children

Đáp án C

A.Bắt những đứa con trẻ của mình nên nỗ lực nhằm đạt được thành công xuất sắc.
B.Bản than vãn bọn họ tiếp tục trở thành từng vô cùng thành công xuất sắc.
C.Hiểu và hỗ trợ những đứa con trẻ của mình một cơ hội phù hợp.
D.Sắp xếp những bài học kinh nghiệm cá thể cho tới những đứa con trẻ của mình.
Giải thích: Trong tứ đáp án thì đáp án C là đáp án thích hợp nhất, vì thế này đó là phương án thiên về cách thức tích vô cùng nhằm dạy dỗ con cháu một cơ hội phù hợp.

Who have criticized the methods of some ambitious parents?

A. Successful musicians.

B. Unrealistic parents.

C. Their children.

D. Educational psychologists.

Đáp án D

A.Những nhạc sỹ thành công.
B.Những vị cha mẹ phi thực tiễn.
C.Những người con của mình.
D.Những ngôi nhà tâm lí học tập dạy dỗ.
Giải thích: Theo dòng sản phẩm 2 đoạn 1 đem viết lách “According to tát the educational psychologists……..”.

Michael Collins is fortunate in that ______.

A. his father is a musician

B. his parents are quite rich

C. his mother knows little about music

D. his parents help him in a sensible way

Đáp án D

A.Cha của anh ý ấy là một trong những nhạc sĩ.
B.Ba u anh ấy không hề ít.
C.Mẹ của anh ý ấy biết không nhiều về music.
D.Ba u của anh ý ấy hỗ trợ anh ấy bởi vì một cơ hội phù hợp.
Giải thích: Ý chủ yếu nhằm vấn đáp thắc mắc bên trên được lý giải bên trên dòng sản phẩm 1 dòng sản phẩm 2 đoạn 3.

The phrase “crazy about” in the passage mostly means ______.

A. “surprised at”

B. “extremely interested in”

C. “completely unaware of”

D. “confused about”

Đáp án B

Xem thêm: at the moment là thì gì

A.Ngạc nhiên về cái gì
B.Rất hào hứng với vật gì.
C.Hoàn toàn không sở hữu và nhận thức được điều gì cơ.
D.Cảm thấy bồn chồn về yếu tố gì cơ.
Giải thích:
Ở trên đây nhập văn cảnh của đoạn văn này thì “crazy about” được hiểu là thực sự vô cùng yêu thích về yếu tố gì cơ, “crazy about” ở trên đây nằm trong nghĩa với “extremely interested in”

Winston’s parents push their son sánh much and he ______.

A. has won a lot of piano competitions

B. cannot learn much music from them

C. has become a good musician

D. is afraid to tát disappoint them

Đáp án D

A.Đã từng dành riêng thành công bên trên thật nhiều cuộc đua về đàn pinao
B.Không thể học tập nhiều về music kể từ cha mẹ của anh ý ấy.
C.Đã từng là một trong những nhạc sĩ xuất sắc.
D.Sợ nên thực hiện cha mẹ của anh ý ấy tuyệt vọng.
Giải thích: Câu văn sau lý giải cho việc lựa lựa chọn đáp án D :” Winston is always afraid that he will disappoint his parents and now he always seems quiet and unhappy.”

The word “They” in the passage refers to tát ______.

A. concerts

B. violin lessons

C. parents in general

D. Michael’s parents

Đáp án D

A.Những buổi hòa nhạc.
B.Những lớp học tập Vionlin.
C.Các bậc phụ thân u trình bày công cộng.
D.Ba u của Michael.
Giải thích: Từ “they” là đại kể từ nhân xưng dùng làm thay cho thế cho tới ngôi nhà ngữ trước nó. ở trên đây ngôi nhà ngữ đấy là Michael’s parents.

All of the following people are musical EXCEPT ______.

A. Winston’s father

B. Winston’s mother

C. Michael’s father

D. Michael’s mother

Đáp án D

A.Ba của Winston
B.Mẹ của Winston.
C.Cha của Michael.
D.Mẹ của Michael
Giải thích: Tại đoạn 3, tớ thấy người sáng tác nói đến u của Michael qua loa câu nói:”Michael’s mother knows very little about music……..”

The word “unwilling” in the passage mostly means ______.

A. “getting ready to tát tự something”

B. “eager to tát tự something”

C. “not objecting to tát doing anything”

D. “not wanting to tát tự something”

Đáp án D

A.Chuẩn bị sẵn lịch sự nhằm làm cái gi cơ.
B.Thích thú Lúc làm cái gi cơ.
C.Không kể từ chối thực hiện bất kì điều gì.
D.Không ham muốn thực hiện bất kì điều gì.
Giải thích:”unwilling” tức thị ko sẵn lòng, ở trên đây nó đươc hiểu là không thích thực hiện bất kì điều gì “not wanting to tát tự anything”

The two examples given in the passage illustrate the principle that ______.

A. successful parents always have intelligent children

B. successful parents often have unsuccessful children

C. parents should let the child develop in the way he wants

Xem thêm: các câu đố hack não

D. parents should spend more money on the child’s education.

Đáp án C

A.Những vị phụ thân u thành công luôn luôn trực tiếp sinh đi ra những người con mưu trí.
B.Những bậc phụ thân u thành công thông thường sinh đi ra những người con ko thành công.
C.Ba u nên nhằm người con của tôi cải tiến và phát triển theo dõi tuyến đường tuy nhiên anh ấy/cô ấy ham muốn.
D.Ba u nên để nhiều chi phí trong các việc dạy dỗ của một đứa con trẻ. Giải thích:
Ý chủ yếu của toàn bài xích được thể hiện tại ở nhị đoạn văn đầu của toàn bài xích và được đối chiếu vô cùng rõ ràng qua loa nhị ví dụ của đoạn văn.