i ... my sister in april as planned

Câu hỏi:

17/05/2023 9,634

Bạn đang xem: i ... my sister in april as planned

C. am going to tướng see

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Giải thích: as planned (như đang được dự tính) nên tao người sử dụng sau này gần

Dịch: Tôi tiếp tục gặp gỡ em gái tôi nhập mon Tư theo đuổi plan.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

What time _______ tomorrow?

A. are you going to tướng leave 

B. vì thế you leave

C. will you leave

D. would you leave

Câu 2:

Poaching ____ the greatest threat to tướng many species.

A. creates

B. presents

C. poses

D. produces

Câu 3:

It is the underserved ________ that damaged his life and his family.

A. reputable

B. repute

Xem thêm: hạnh phúc một tang gia

C. reputation

D. disrepute

Câu 4:

She hasn't paid as much attention to her children as she ______ since she _______ working.

A. does - starts

B. did - started

C. was doing - was starting

D. has done – would start

Câu 5:

Unfortunately, the solution to tướng this problem is neither simple nor ______.

A. economy

B. economic

C. economical

D. economically

Câu 6:

..... as taste is really a composite sense made up of both taste and smell.

A. that we refer to tướng

B. to tướng which we refer

C. what vì thế we refer to tướng

Xem thêm: sách toán lớp 5 tập 1

D. what we refer