feo + h2 so4 đặc

Phản ứng hóa học: FeO + H2SO4 quánh rét dẫn đến Fe2(SO4)3 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử đang được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài xích tập luyện sở hữu tương quan về FeO sở hữu tiếng giải, mời mọc chúng ta đón xem:

2FeO + 4H2SO4 quánh, rét → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2

Quảng cáo

Bạn đang xem: feo + h2 so4 đặc

1. Phương trình phản xạ FeO thuộc tính với H2SO4 quánh

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

2. Cách lập phương trình chất hóa học của phản ứng FeO thuộc tính với H2SO4 quánh

Bước 1: Xác toan những nguyên vẹn tử sở hữu sự thay cho thay đổi số lão hóa, kể từ cơ xác lập hóa học lão hóa – khử:

Fe+2O+H2S+6O4Fe+32SO43+S+4O2+H2O

Chất khử: FeO; hóa học oxi hóa: H2SO4

Bước 2: Biểu biểu diễn quy trình lão hóa, quy trình khử

- Quá trình oxi hóa: 2Fe+22Fe+3+2e

- Quá trình khử: S+6+2eS+4

Bước 3: Tìm thông số phù hợp mang lại hóa học khử và hóa học oxi hóa

1×1×2Fe+22Fe+3+2eS+6+2eS+4

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện vô phương trình chất hóa học. Kiểm tra sự cân đối số nguyên vẹn tử của những yếu tắc ở nhì vế.

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

3. Cách tổ chức thí nghiệm

- Cho FeO thuộc tính với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 đặc, đun rét.

4. Hiện tượng phản xạ

Khi mang lại FeO thuộc tính với hỗn hợp axit H2SO4 đặc thành phầm sinh rời khỏi muối bột Fe (III) sunfat và sở hữu khí mùi hương hắc sulfur đioxit bay rời khỏi.

Quảng cáo

5. Mở rộng lớn kỹ năng và kiến thức về FeO

- FeO là hóa học rắn, đen sì, ko tan nội địa, không tồn tại vô đương nhiên.

FeO + H2SO4 quánh → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 | FeO rời khỏi Fe2(SO4)3

- FeO thuộc tính với hỗn hợp HNO3 hoặc H2SO4 (đặc) nhằm chiếm được muối bột Fe(III), ví dụ:

3FeO + 10HNO3 loãng to 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Phương trình ion rút gọn gàng như sau:

3FeO + NO3- + 10H+ → 3Fe3+ + NO + 5H2O

- Điều chế FeO: người sử dụng H2 hoặc CO khử sắt(III) oxit ở 500oC:

Fe2O3 + CO to2FeO + CO↑

6. Tính hóa học của axit sunfuric đặc

a) Tính lão hóa mạnh

+ Axit sunfuric quánh oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo nên muối bột hoá trị cao và thông thường hóa giải SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4 + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa vô H2SO4 quánh, nguội.

+ Tác dụng với khá nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

Quảng cáo

+ Tác dụng với khá nhiều hợp ý hóa học sở hữu tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 quánh sở hữu tính háo nước

Axit sunfuric quánh rung rinh nước kết tinh ranh của rất nhiều muối bột ngậm nước, hoặc rung rinh những yếu tắc H và O (thành phần của nước) trong không ít hợp ý hóa học.

Ví dụ:

Khi mang lại axit H2SO4 quánh vô đàng, đàng tiếp tục hóa trở nên than vãn.

C12H22O11 H2SO4 đ12C + 11H2O

Sau cơ 1 phần C sinh rời khỏi lại bị H2SO4 quánh oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1:Tính hóa học quan trọng đặc biệt của dd H2SO4 quánh, rét là thuộc tính được với những hóa học vô mặt hàng nào là tại đây tuy nhiên dd H2SO4 loãng không tác dụng?

A. BaCl2, NaOH, Zn

B. NH3, MgO, Ba(OH)2

C. Fe, Al, Ni

Quảng cáo

D. Cu, S, FeSO4

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Axit quánh là một trong những hóa học háo nước và sở hữu tính lão hóa mạnh.

A, B, C loại vì như thế H2SO4 loãng và quánh đều tác dụng

D chính.

Câu 2: Dùng 300 tấn quặng pirit (FeS2) sở hữu láo nháo 20% tạp hóa học nhằm tạo ra axit H2SO4 sở hữu mật độ 98%. tường rằng hiệu suất phản xạ là 90%. Khối lượng axit H2SO4 98% chiếm được là

A. 320 tấn

B. 335 tấn

C. 350 tấn

D. 360 tấn

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta sở hữu sơ đồ gia dụng :

FeS2 2SO2 2SO3 2H2SO4

120→ 2.98gam

300.0,8 → x tấn

→ Theo lý thuyết thì: mH2SO4=0,8.300.2.98120=392tấn

Thực tế thì mdd H2SO4 98%=392.0,9.10098=360tấn

Câu 3:Từ 800 tấn quặng pirit Fe (FeS2) chứa chấp 25% tạp hóa học ko cháy, rất có thể tạo ra được từng nào m3 hỗn hợp H2SO4 93% (D = 1,83 g/ml)? Giả thiết tỉ trọng hao hụt là 5%.

A. 547m3

B. 574 m3

C. 647m3

D. 674 m3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

mFeS2= 800.75% = 600 tấn

Sơ đồ gia dụng tạo ra H2SO4 kể từ FeS2:

FeS2 2SO2 2SO3 2H2SO4

120 tấn2.98 = 196 tấn

600→980 tấn

Do hao hụt 5% (hiệu suất 95%) nên lượng H2SO4 thu được là:

mH2SO4= 980.95% = 931 tấn

Vdd=mddD=mct.100C.D=931.10093.1,83=547m3

Câu 4:Cho 15,82 gam lếu láo hợp ý Al, Fe, Cu thuộc tính không còn với hỗn hợp H2SO4 quánh rét chiếm được hỗn hợp A và 9,632 lít khí SO2 ở đktc. Cô cạn hỗn hợp A tiếp tục chiếm được số gam muối bột khan là:

A. 57,1gam

B. 60,3 gam

C. 58,8 gam

D. 54,3 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nSO42môi trường = nSO2= 0,43mol

→ mmuối = mKL + mSO42= 15,82 + 0,43. 96 = 57,1 gam

Câu 5: Cho 18 gam sắt kẽm kim loại M thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 quánh rét dư chiếm được 3,36 lít khí SO2 ở đktc và 6,4 gam S và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được số gam muối bột khan là:

A. 75 gam

B. 90 gam

C. 96 gam

D. 86,4 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nSO42tạo muối bột = 0,5.n e nhận= nSO2+ 3nS

= 0,15 + 3.0,2= 0,75mol

mmuối = mKL + mSO42= 18 + 0,75. 96= 90 gam

Câu 6: Cho 6,72 gam Fe vô hỗn hợp chứa chấp 0,3 mol H2SO4 đặc, rét (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được

A.0,03mol Fe2(SO4)3và 0,06 mol FeSO4

B.0,05mol Fe2(SO4)3và 0,02 mol Fe dư

C.0,02mol Fe2(SO4)3và 0,08 mol FeSO4

D.0,12mol FeSO4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nFe = 0, 12 mol

Xem thêm: annoyed đi với giới từ gì

2Fe + 6H2SO4→ Fe2(SO4) 3+ 3SO2 +6H2O

0,1←0,3→0,05mol

Fe+Fe2(SO4)3→3FeSO4

(0,12-0,1) →0,020,06

nFeSO4=0,06 mol;nFe2(SO4)3 du=0,050,02=0,03 mol

Câu 7:Cho x mol Fe tan trọn vẹn vô hỗn hợp chứa chấp hắn mol H2SO4 (tỉ lệ x : hắn = 2 : 5) chiếm được một thành phầm khử có một không hai là SO2 và hỗn hợp chỉ chứa chấp muối bột sunfat. Số mol electron bởi lượng Fe bên trên nhượng bộ Khi bị hòa tan là

A. 2x.

B. 3x.

C. 2y.

D.y.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Gọi số mol Fe nhượng bộ là a

Ta có: nSO42= 0,5 n e nhượng bộ = 0,5a

nSO2= 0,5n e nhận = 0,5a

Bảo toàn yếu tắc S: nH2SO4=nSO42+nSO2=a=y

Câu 8:Cho m gam cacbon thuộc tính không còn với hỗn hợp H2SO4 quánh, rét chiếm được V lít ở đktc lếu láo hợp ý khí X bao gồm CO2 và SO2. Hấp thụ không còn X bởi vì hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp nhì muối bột dung hòa. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được 35,8 gam muối bột khan. Giá trị của m và V thứu tự là :

A. 2,4 và 6,72.

B. 2,4 và 4,48.

C. 1,2 và 22,4.

D. 1,2 và 6,72.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

2C + 2H2SO4 đặc to CO2 + 2SO2 + 2H2O

Đặt nCO2=x molnSO2=2x mol

Y bao gồm Na2CO3 và Na2SO3

nNa2CO3=nCO2=x mol;nNa2SO3=nSO2=2x mol

mNa2CO3+mNa2SO3=35,8g

→ x = 0,1 mol

nC = x = 0,1 mol → mC = 1,2 g

→ nX = 0,3 mol → VX = 6,72 lít

Câu 9:Dung dịch H2SO4 quánh, rét thuộc tính được với mặt hàng những hóa học nào là tại đây, chiếm được thành phầm không tồn tại khí bay ra?

A. Fe, BaCO3, Cu

B. FeO, KOH, BaCl2

C. Fe2O3, Cu(OH)2, Ba(OH)2

D. S, Fe(OH)3, BaCl2

Hướng dẫn

Đáp án C

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

Câu 10:Cho FeCO3 thuộc tính với H2SO4 quánh rét, thành phầm khí chiếm được bao gồm có:

A. CO2 và SO2

B. H2S và CO2

C. CO2

D. SO2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

2 FeCO3 +4H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + 4 H2O + 2 CO2

Câu 11: Khi mang lại Fe2O3 thuộc tính với H2SO4 quánh rét thì thành phầm chiếm được là:

A. Fe2(SO4)3; SO2 và H2O

B. Fe2(SO4)3 và H2O

C. FeSO4; SO2 và H2O

D. FeSO4 và H2O

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Fe2O3 + 3 H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(Vì vô Fe2O3 Fe tiếp tục ở số lão hóa tối đa nên ko cần phản xạ lão hóa khử)

Câu 12: Cho 2,8 gam Fe thuộc tính không còn với H2SO4 quánh, rét dư thì thể tích khí SO2 chiếm được ở đktc là:

A. 3,36 lít

B. 1,68 lít

C. 33,6 lít

D. 16,8 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

n Fe = 0,05 mol

3nFe=2nSO2nSO2=0,075 mol

VSO2=1,681

Câu 13: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu láo hợp ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết một vừa hai phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y vô không gian cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5 ml B. 125 ml C. 62,5 ml D. 175 ml

Hướng dẫn giải

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4+HClFeCl2, FeCl3 +NaOH,t°CFe2O3
mFe2O3= 3 : 160 = 0,01875 gam

Coi lếu láo hợp ý ban sơ bao gồm Fe, O.

nFe= 2nFe2O3 = 2.0,01875 = 0,0375 mol

→ nO = 2,80,0375.5616= 0,04375 mol
Bảo toàn yếu tắc O → nH2O = nO = 0,04375 mol
Bảo toàn yếu tắc H: nHCl = 2nH2O = 2.0,04375 = 0,0875 mol

V = 87,5 ml.

Câu 14: Cách nào là tại đây rất có thể dùng để làm pha chế FeO?

A Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C. B Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không gian.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2 D. Đốt cháy FeS vô oxi.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Khử Fe2O3 bởi vì CO vô lò cao ở sức nóng phỏng khoảng chừng 500 - 600oC chiếm được FeO là thành phầm chủ yếu.

3Fe2O3 + CO 400°C 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO 500600°C 3FeO + CO2

Câu 15: Oxit nào là tại đây bị lão hóa Khi phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng?

A. MgO. B. FeO. C. Fe2O3. D. Al2O3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Trong những oxit MgO, Fe2O3, Al2O3 những sắt kẽm kim loại đều phải có số lão hóa tối đa nên không trở nên lão hóa Khi phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng

Fe vô FeO sở hữu số lão hóa +2 chưa hẳn là nấc lão hóa tối đa nên bị lão hóa bởi vì hỗn hợp HNO3 loãng lên nấc lão hóa +3

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Câu 16:Cho 3,6 gam FeO phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp a mol HCl. Giá trị của a là

A. 1,00. B. 0,50. C. 0,75. D. 1,25.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFeO = 3,6 : 72 = 0,05 mol = nO

Bảo toàn nguyên vẹn tố:

nH = 2nH2O = 2nO = 2.0,05 = 0,1mol

nHCl = nH = 0,1 mol

Câu 17: Hòa tan trọn vẹn 2,16 gam FeO vô lượng dư hỗn hợp HNO3 loãng chiếm được V lít (đktc) khí NO là thành phầm khử có một không hai. Tính V?

A. 0,224 lít. B. 0,336 lít. C. 0,448 lít. D. 2,240 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFeO = 2,16 : 72 = 0,03 mol

Phương trình phản ứng:

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Bảo toàn electron:

nFeO = 3.nNO

→ 0,03 = 3.nNO

→ nNO = 0,01 mol

→ VNO = 0,01.22,4 = 0,224 lít.

Xem thêm: thiên cực của tôi tập 1

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
 • FeO + H2SO4 → H2O + FeSO4
 • FeO + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O
 • 8FeO + 26HNO3 → 13H2O + N2O ↑ + 8Fe(NO3)3
 • 3FeO + 10HNO3 → 5H2O + NO ↑ + 3Fe(NO3)3
 • FeO + 4HNO3 → 2H2O + NO2 ↑ + Fe(NO3)3
 • 4FeO + O2 → 2Fe2O3
 • 6FeO + O2 → 2Fe3O4
 • FeO + C → CO ↑ + Fe
 • FeO + H2 → Fe + H2O
 • 5FeO + 2P → 5Fe + P2O5
 • FeO + CO → Fe + CO2
 • 3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2
 • FeO + H2S → FeS ↓ + H2O
 • 3FeO + 2Al → Al2O3 + 3Fe
 • FeO + 2AgNO3 → Ag2O ↓ + Fe(NO3)2
 • 2FeO + Si → 2Fe + SiO2
 • Phương trình sức nóng phân: 4FeO → Fe + Fe3O4
 • FeO + SiO2 → FeSiO3

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp