ever since it was first

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct word or phrases that best fits each of the numbered blanks.

Ever since it was first possible to tướng make a real robot, people have been hoping for the invention of a machine that would vì thế all the necessary jobs around the house. If boring and repetitive factory work could be (1) ________ by robots, why not boring and repetitive household chores too? For a long time the only people who really gave the problem their attention were amateur inventors And they came up against a major difficulty. That is, housework is (2) ________ very complex. It has never been one job it has always been many. A factor robot carries (3) ________ one task endlessly until it is reprogrammed to tướng vì thế something else. It doesn’t run rẩy the whole factory. A housework robot on the other hand, has to tướng vì thế several different types of cleaning and carrying jobs and also has to tướng cope with all the different shapes and positions of rooms, furniture, ornaments, cats and dogs.
(4) ________, there have been some developments recently. Sensors are available to tướng help the robot locate objects and avoid obstacles. We have the technology to tướng produce the hardware. All that is missing the software- the programs (5) ________ will operate the machine

Bạn đang xem: ever since it was first

(1)

A. managed

B. made

C. succeeded

D. given

Đáp án A

Đáp án A
Câu chất vấn kể từ vựng
(to) be managed: được đảm nhiệm
Các đáp án còn lại:
B. made: làm
C. succeeded: trở thành công
D. given: cho
Dịch nghĩa: Nếu những việc làm xí nghiệp nhàm ngán và tái diễn rất có thể được tiến hành vì thế robot thì tại vì sao những việc lặt vặt nhàm ngán và tái diễn xung quanh nhà lại ko thể cũng khá được như vậy?

(2)

A. actually

B. likely

C. seriously

D. hardly

Đáp án A

Đáp án A
Câu chất vấn kể từ vựng
actually (adv): thực ra
Các đáp án còn lại:
B. likely (adv): có vẻ như như
C. seriously (adv): nghiêm nghị trọng
D. hardly (adv): hầu hết không
Dịch nghĩa: Đó là, việc làm mái ấm gia đình thực đi ra cực kỳ phức tạp.

(3)

A. away

B. out

Xem thêm: mở bài chung cho nghị luận xã hội

C. over

D. off

Đáp án B

Đáp án B
Câu chất vấn giới từ
(to) carry out: tổ chức, thực hiện
Các đáp án còn lại:
A. (to) carry away: đem đi
C. (to) carry over: kéo dãn dài thanh lịch đoạn thời hạn hoặc vị trí khác
D. (to) carry off: chiến thắng
Dịch nghĩa: Một con cái robot thao tác ngôi nhà, mặt mày không giống, nên tiến hành một việc làm liên tiếp cho tới khi nó được thiết kế lại nhằm thực hiện một việc làm không giống.

(4)

A. Moreover

B. However

C. Although

D. Besides

Đáp án B

Đáp án B
however: tuy rằng nhiên
Các đáp án còn lại:
A. Moreover: rộng lớn nữa
C. Although: đem dù
D. Besides: ở bên cạnh đó
Dịch nghĩa: Tuy nhiên, mới gần đây cũng có thể có một vài ba tiến bộ triển.

(5)

A. who

B. what

C. that

D. where

Xem thêm: chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

Đáp án C

Đáp án C
Ở phía trên tao cần thiết một đại kể từ mối quan hệ thay cho thế mang đến danh kể từ chỉ vật programs đã xác lập nên tao người sử dụng that.
Dịch nghĩa: Tất cả những gì không đủ là phần mềm- lịch trình nhằm vận hành công cụ.

Dịch bài
Kể kể từ lượt trước tiên rất có thể dẫn đến một robot thực sự, người xem tiếp tục kỳ vọng về sự sáng tạo đi ra một cái máy rất có thể thực hiện toàn bộ những việc làm quan trọng xung quanh nhà. Nếu những việc làm xí nghiệp nhàm ngán và tái diễn rất có thể được tiến hành vì thế robot thì tại vì sao những việc lặt vặt nhàm ngán và tái diễn xung quanh nhà lại ko thể cũng khá được như vậy? Trong một thời hạn nhiều năm, những người dân thực sự lưu ý cho tới yếu tố này là những ngôi nhà sáng tạo nghiệp dư. Và chúng ta tiếp tục đương đầu với cùng một trở ngại lớn số 1. Đó là, việc làm mái ấm gia đình thực đi ra cực kỳ phức tạp. Nó ko lúc nào là 1 trong những việc làm nó sẽ bị luôn luôn luôn luôn là thật nhiều việc. Một con cái robot thao tác ngôi nhà, mặt mày không giống, nên tiến hành một việc làm liên tiếp cho tới khi nó được thiết kế lại nhằm thực hiện một việc làm không giống. Nó ko thể vận hành cả xí nghiệp. Mặt không giống, robot thao tác ngôi nhà nên thực hiện nhiều loại việc làm lau chùi và vệ sinh không giống nhau và cũng nên ứng phó với toàn bộ những hình dạng và địa điểm không giống nhau của chống, đồ vật, thiết bị tô điểm, mèo và chó.
Tuy nhiên, mới gần đây cũng có thể có một vài ba tiến bộ triển. Cảm phát triển thành đã có sẵn trước sẽ giúp đỡ robot thám thính tìm tòi những vật thể và rời những trở quan ngại. Chúng tao đem technology nhằm tạo ra Hartware. Tất cả những gì không đủ là phần mềm- lịch trình nhằm vận hành công cụ.