đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit

Câu hỏi:

08/08/2021 19,271

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit

Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X cần thiết vừa phải đầy đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 và 2 mol H2O. Cho m gam X thuộc tính với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ, nhận được glixerol và 35,36 gam muối hạt. Mặt không giống, m gam X thuộc tính tối nhiều với a mol Br2 vô hỗn hợp. Giá trị của a là

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đặt nX = x;nCO2 = y; chừng bất bão hoà của X là k.

Theo BT O: 6x + 6,16 = 2y + 2 (1) và m = mC + mH + mO = 12y + 2.2 + 16.6x

Khi cho tới X thuộc tính với NaOH thì: nNaOH = 3x mol và nC3H8O3 = x mol

BTKL 96x + 12y + 4 + 3x.40 = 35,36 + 92x (2)

Từ (1), (2) suy ra: x = 0,04; nó = 2,2

Theo chừng bất bão hoà: x.(k – 1) = nó – 2 (1)  k = 6 nBr2 = x.(k – 3) = 0,12 mol.

Đáp án C.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho x mol axit glutamic thuộc tính vừa phải đầy đủ với hỗn hợp HCl 1M, nhận được hỗn hợp X. Dung dịch X thuộc tính vừa phải đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp nó mol NaOH. Biểu thức tương tác x và nó là.

A. 2x = 3y

B. y = 4x

C. y = 2x

D. y = 3x

Câu 2:

Cho những polime sau: poli(vinyl clorua), polistiren, poli(etylen terephtalat), nilon- 6,6. Số polime được pha trộn vì thế phản xạ trùng khớp là

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Câu 3:

Thủy phân este này tại đây nhận được ancol etylic (CH3CH2OH)?

A. CH3COOCH3

B. HCOOCH3

Xem thêm: bóng đá tại đhtt đông nam á nam

C. HCOOCH2CH3

D. CH3CH2COOCH3

Câu 4:

Kim loại này tại đây rất có thể tách được thủy tinh?

A. Al

B. Fe

C. Cr

D. Li

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Điện phân hỗn hợp NaCl (với năng lượng điện cực kỳ trơ), nhận được khí H2 ở catot.

(b) Cho CO dư qua quýt lếu phù hợp Al2O3 và CuO đun rét nhận được Al và Cu.

(c) Nhúng thanh Zn vô hỗn hợp chứa chấp CuSO4 và H2SO4, với xuất hiện tại làm mòn năng lượng điện hóa.

(d) Kim loại với nhiệt độ nhiệt độ chảy thấp nhất là Hg, sắt kẽm kim loại dẫn năng lượng điện rất tốt là Ag.

(e) Cho hỗn hợp AgNO3 dư vô hỗn hợp FeCl2, nhận được hóa học rắn bao gồm Ag và AgCl.

Số tuyên bố đích là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 6:

Thủy phân este X vô hỗn hợp NaOH, nhận được C2H3O2Na và C2H6O. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. CH3COOC2H5

B. C2H3COOC2H5

C. C2H3COOCH3

Xem thêm: trọng tâm của tam giác là gì

D. C2H5COOCH3