đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 đem đáp án - trăng tròn Đề

Bộ trăng tròn đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 đem đáp án bao gồm nhiều dạng khác nhau bài xích tập luyện trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh không giống nhau thông thường xuất hiện nay đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 đầu tiên của cục GD&ĐT như: Chọn kể từ không giống loại, Chọn đáp án trúng, Đọc đoạn văn vấn đáp thắc mắc, Sắp xếp những kể từ đang được mang đến trở nên câu hoàn hảo, Viết lại câu sao mang đến nghĩa bất biến,... VnDoc.com kỳ vọng rằng phía trên được xem là mối cung cấp tư liệu giờ đồng hồ Anh hữu ích dành riêng cho những em học viên ôn ganh đua giờ đồng hồ Anh 3 cuối kì 1 hiệu suất cao và đạt thành quả như yêu cầu.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1

* Xem thêm thắt cỗ đề ganh đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 mới mẻ nhất:

- Sở đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1

- Đề cương ôn tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1

Tài liệu 20 đề ôn ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 đem đáp án nằm trong cỗ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học tập 2023 - 2024 tự VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 3 bao gồm nhiều dạng khác nhau bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh không giống nhau hùn học viên lớp 3 ôn tập luyện kỹ năng và kiến thức đang được học tập hiệu suất cao.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success số 1

Choose the odd one out

1. A. school bag

B. gym

C. rubber

D. notebook

2. A. color

B. black

C. pink

D. yellow

3. A. playground

B. music room

C. library

D. mouth

4. A. ear

B. eye

C. touch

D. face

5. A. hobby

B. dancing

C. singing

D. swimming

Look at the pictures and complete the words

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success

1. s _ a n d _ _

2. _ o m _ _ t _ r r _ _ m

3. r _ l _ r

Choose the correc answer A, B, C or D

1. Our school’s …………. room is old.

A. ground

B. school

C. music

D. the

2. I play and chat ……….. my friends after school.

A. with

B. to

C. at

D. on

3. What ……………. he tự in the morning?

A. do

B. does

C. are

D. is

4. That ………… a window. It’s a door.

A. is

B. are

C. isn’t

D. aren’t

5. My ………….. color is pink.

A. hobby

B. like

C. love

D. favourite

Read and decide if each statement is true (T) or false (F)

My name is Jen. I’m seven years old and this is my school bag. There are many things in the school bag. This is my ruler. It’s new and long. These are my books and my notebooks. They are nice and new. Look! This is my pencil. It’s old and short. And those are my pens. They are short, too.

1. Jen is 8 years old.

2. There are many things in Jen’s school bag.

3. Jen’s ruler is old.

4. Jen’s books are nice.

5. Jen’s notebooks are new.

Reorder the words to tát make correct sentences

1. are/ my/ not/ These/ notebooks/ ./

_____________________________________

2. up/ I/ early/ get/ ./

_____________________________________

3. is/ your/ colour/ pencil/ What/ case/ ?/

_____________________________________

4. she/ Does/ play/ to/ hide-and-seek/ like/ ?/

_____________________________________

5. very/ are/ My/ colorful./ pictures/

_____________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 đem đáp án - Đề số 2

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. six

B. seven

C. sugar

D. so

2. A. pen

B. pig

C. photo

D. pupil

3. A. how

B. hello

C. hi

D. honest

Exercise 2: Unscramble the following words

1. SCOOHL

: _____________

1. NPE

: _____________

2. KOBO

: _____________

2. RLRUE

: _____________

3. GBA

: _____________

3. RAERES

: _____________

Exercise 3: Choose the best answer

1. “Hello, my _______ Lisa”

A. is

B. name

C. name’s

D. these

2. Who is _______? - ________ is my mother

A. she - Her

B. her - She

C. her - Her

D. she - She

3. Nice to tát meet you. - ________________.

A. Me too

B. Nice to tát meet you, too

C. Nice to tát met youu

D. A & B

4. Bye. Have _____ nice day!

A. the

B. a

C. an

D. two

5. Five + five = __________.

A. twelve

B. ten

C. five

D. zero

6. _____________? I am Okay.

A. How are you?

B. How are you today?

C. How tự you?

D. A & B

7. This is _______ friend.

A. my

B. me

C. you

D. I

8. That _______ envelope

A. is an

B. not is an

C. a

D. an

Exercise 4: Give the correct size of the verbs in brackets

1. It (be) rainy today

___________________________________________________

2. My father and I (be) good tennis players

___________________________________________________

3. My little brother (be) happy now

___________________________________________________

Exercise 5: Read and answer the following questions

My name is Alex. I am nine years old. I go to tát Orange Primary School. I have many friends at school. Alice is my best friend. She is nine, too. We are in the same class. Alice is very nice with long brown hair. Alice helps bầm a lot at school.

1. How old is Alex?

___________________________________________________

2. Which school does Alex study?

___________________________________________________

3. How many friends does Alex have?

___________________________________________________

4. Does Alice have Black hair?

___________________________________________________

5. Are Alex and Alice in the same class?

___________________________________________________

Exercise 6: Reorder these words to tát have correct sentences

1. family/ this/ our/ happy/ is/ ./

___________________________________________________

2. together/ we/ often/ play/ ./

___________________________________________________

3. that/ man/ there/ over/ who/ is/ ?/

___________________________________________________

4. your/ is/ she/ friend/ ?

___________________________________________________

5. are/ who/ they/ ?

___________________________________________________

Đáp án

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. C

3. D

Exercise 2: Unscramble the following words

1. SCOOHL

: SCHOOL

1. NPE

: BAG

2. KOBO

: BOOK

2. RLRUE

: RULER

3. GBA

: BAG

3. RAERES

: ERASER

Exercise 3: Choose the best answer

1. C

2. D

3. B

4. B

5. B

6. D

7. A

8. A

Exercise 4: Give the correct size of the verbs in brackets

1. It is rainy today

2. My father and I are good tennis players

3. My little brother is happy now

Exercise 5: Read and answer the following questions

1. Alex is nine years old

2. Alex studies at Orange Primary School

3. He has many friends

4. No, she doesn’t

5. Yes, they are

Exercise 6: Reorder these words to tát have correct sentences

1. This is our happy family

2. We often play together

3. Who is that man over there?

4. Is she your friend?

5. Who are they?

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 đem tệp tin nghe số 3

Listen and number

Bài nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 đem tệp tin nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 đem tệp tin nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 đem tệp tin nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 đem tệp tin nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 đem tệp tin nghe

a.

Xem thêm: tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích

b.

c.

d.

e.

Xem đáp án

a. 1

b. 3

c. 4

d. 2

e. 5

Nội dung bài xích nghe

1. Where's Lucy? - She's in the kitchen

2. Where's Grandma? - She's in the living room

3. Where's Tom? - He's in the yard

4. Where's Dad? - He's in the bathroom

5. Where's Mom? - She's in the bedroom

Look at the pictures and reorder these letters

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 đem tệp tin nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 đem tệp tin nghe

1. _ i _ d

2. n o _ e b _ _ k

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 đem tệp tin nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 đem tệp tin nghe

3. _ _ o s _ t

4. _ i t _ h e _

Xem đáp án

1. bird

2. notebook

3. closet

4. kitchen

Read and circle the correct words

1. Is this your pencil case?

No, it (is/ isn’t)

2. Are these your rubbers?

Yes, they (are/ aren’t)

3. Does your sister lượt thích English?

Yes, (I/ she) does.

4. When tự your have Music?

I (have/ has) Music on Friday.

5. Is the picture on the wall?

No, it (is/ isn’t)

Xem đáp án

1. isn’t

2. are

3. she

4. have

5. isn’t

Read and decide if each statement is true (T) or false (F)

My name is Jen. I’m seven years old and this is my school bag. There are many things in the school bag. This is my ruler. It’s new and long. These are my books and my notebooks. They are nice and new. Look! This is my pencil. It’s old and short. And those are my pens. They are short, too.

1. Jen is 8 years old.

2. There are many things in Jen’s school bag.

3. Jen’s ruler is old.

4. Jen’s books are nice.

5. Jen’s notebooks are new.

Reorder the words to tát make sentences

1. favorite/ What’s/ color/ your/ ?/

___________________________________________

2. Xuan Tuy Street/ Hanoi/ live/ I/ on/ in/ ./

___________________________________________

3. English/ has/ on/ My/ brother/ Monday/ ./

___________________________________________

Xem đáp án

1. What’s your favourite color?

2. I live on Xuan Thuy street in Hanoi.

3. My brother has English on Monday.

Đề ganh đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 đem đáp án - Đề số 4

I. Put the words in the orders.

1. Do/ spell/ name/ you/ your/ how

......................................................................................

2.Are/ you/ hello/ how?

.......................................................................................

3. See/ later/ good-bye/ you

....................................................................................

4. Tung/ is/ this

.......................................................................................

5. Trang/ she/ is

.......................................................................................

6.my/ this/ sister/ is

.......................................................................................

Đáp án:

1 - How tự you spell your name?

2 - Hello, how are you?

3 - Good-bye. See you later.

4 - This is Tung.

5 - She is Trang.

6 - This is my sister.

II. Reorder the letters.

Example: uorf => four

1. senev =>……………….

2. awht => ………………

3. nefi => ………………

4.holel =>……………….

Đáp án: 1. seven 2. what 3. fine 4. hello

III. Odd one out.

1. A. helloB. howC. whatD. who
2. A. nineB. fineC. sixD. eight
3. A. NamB. LindaC. MaiD. friends
4. A. byeB. helloC. goodbyeD. good night

Đáp án: 1. A 2. B 3. D 4. B

IV. Choose the correct answer.

1. Are they your friends? – Yes, they ______

A. are

B. aren’t

C. am

D. is

2. How tự you spell ________name? – C-U-O-N-G.

A. you

B. they

C. your

D. he

3. How old are you? – I’m ________ years old.

A. fine

B. nine

C. friend

D. nice

4. Tony and Linda are my ___________.

A . friend

B. name

C. these

D. friends

Đáp án: 1. A 2. C 3. B 4. D

V. Match the sentences in column A with the sentences in column B.

A

B

1. Hi. I’m Minh.

a. I’m fine, thank you.

2. How are you?

b. It’s Mr Loc.

3. What’ your name?

c. Hello. I’m Mai.

4. Who’s that?

d. My name is Linda.

5. Is that Phong?

e. No, it isn’t.

Answers: 1. _____ 2 . ____ 3 .____ 4. ____ 5. _____

Đáp án: 1. c 2. a 3. d 4. b 5. e

VI. Read and complete the dialogue.

Cuong : Hello, My (1)____________ Cuong.

How (2) ____________you?

Nam: I’m (3)_________, thank you.

Cuong: What’s (4)___________name?

Nam: My name’s Nam.

Cuong: Nice to tát meet you, Nam.

Xem đáp án

Cuong : Hello, My (1)_____name's_______ Cuong.

How (2) ______are______you?

Nam: I’m (3)___fine______, thank you.

Cuong: What’s (4)____your_______name?

Nam: My name’s Nam.

Cuong: Nice to tát meet you, Nam.

VII. Write the answers.

1. What is your name?

………………………………………………………………………………………

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp án: Tự vấn đáp về bạn dạng thân thích em.

Gợi ý: 1. My name is VNDOC 2. I am nine years old.

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 3 đem đáp án - Đề số 5

Exercise 1: Odd one out (Loại kể từ không giống nhóm)

1. a. schoolb. classroomc. gymd. hell
2. a. hellob. hic. good morningd. come in
3. a. youb. shec. yourd. he
4. a. thisb. standc. sitd. go
5. a. libraryb. bigc. newd. large

Key: 1. d; 2. d; 3. c; 4. a; 5. a;

Exercise 2: Fill in the blank with a suitable letter (Điền 1 vần âm tương thích vô vị trí trống):

1. S__hool

2. O__t

3. G__m

4. Do__n

5. Li__rar__

6. Cl__se

7. __ig

8. M__

9. Cl__s__room

10. O__en

11. S__all

12. C__n

13. __ayg__ound

14. Co__p__ter

15. La__ge

16. L__ok

Key: 1.school; 2.out; 3.gym; 4. down; 5.library; 6. close; 7. big; 8. my; 9. classroom; 10. open ;11. small; 12. can; 13. playground; 14. computer; 15. large; 16. look;

Exercise 3: Put the words in correct order (Sắp xếp những kể từ đảo lộn trở nên câu đem nghĩa):

1. is/ that/ computer/ the/ room/.
.................................................................................................................................................

2. the/ library/ that/ is/.

...................................................................................................................................................

3. my/ that/ is/ school/.

......................................................................................................................................................

4. that/ music/ the/ room/ is/.

.......................................................................................................................................................

5. the/ is/ big/ gym/ ? – is/ it/ yes/.

.................................................................................................................................................

6. my/ is/ this/ friend/ new/.

................................................................................................................................................

7. friends/ they/ your/ are/? – no/ not/ are/ they/.

......................................................................................................................................................

8. the/ playground/ is/ large/? – is/ not/ it/ no/.

...................................................................................................................................................

9. her/ is/ school/ small/? – it/ is/ not/ no/. big/ is/ it/.

...................................................................................................................................................

10. is/ book/ your/ old? – it/ is/ not/ no. new/ is/ it/.

.................................................................................................................................................

Key: 1. That is the computer room.

2. That is the library.

3. That is my school.

4. That is the music room.

5. Is the thể hình big? - Yes, it is.

6. This is my new friend.

7. Are they your friends? - No, they are not.

8. Is the playground large? - No, it is not

9. Is her school small? - No, it is not. It is big.

10. Is your book old? - No, it is not. It is new.

Read and choose the correct answer

My name is Hien. I’m at school with some of my friends. It’s break time now. I’m writing a passage in the classroom. Nhung and Phuong are nhảy đầm in the music room. Quang is drawing a picture in the art room. Linh and Tien are reading books in the library.

1. Hien and her friends are …………………

A. at home

B. at school

C. in the park

2. Hien is ………………….

A. writing

B. singing

C. watching TV

3. Nhung is …………………….

A. in her bedroom

B. in the playground

C. in the music room

4. Quang is …………………….

A. drawing

B. making a model car

C. hanging a picture

5. Linh and Tien are ………………..

A. buying books

B. listening to tát music

Xem thêm: công thức tính bán kính

C. reading books

Xem tiếp 15 Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kỳ 1 đem đáp án khác

Đề ganh đua môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 đem đáp án không giống đem vô tệp tin chuyên chở.

Trên đấy là toàn cỗ 19 Đề giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 đem đáp án, kỳ vọng đấy là tư liệu học hành hữu ích dành riêng cho quý cha mẹ, thầy cô và những em học viên.