đạo hàm e mũ x

Bước 5.1

Tính số lượng giới hạn của tử số và số lượng giới hạn của hình mẫu số.

Bạn đang xem: đạo hàm e mũ x

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.1.1

Lấy số lượng giới hạn của tử số và số lượng giới hạn của hình mẫu số.

Bước 5.1.2

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.1.2.1

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.1.2.1.1

Tách số lượng giới hạn vị quy tắc tổng của số lượng giới hạn bên trên số lượng giới hạn Lúc tiến bộ dần dần cho tới .

Bước 5.1.2.1.2

Đưa số lượng giới hạn vô vào số nón.

Bước 5.1.2.1.3

Tách số lượng giới hạn vị quy tắc tổng của số lượng giới hạn bên trên số lượng giới hạn Lúc tiến bộ dần dần cho tới .

Bước 5.1.2.1.4

Tính số lượng giới hạn của nhưng mà ko thay đổi Lúc tiến bộ dần dần cho tới .

Bước 5.1.2.1.5

Tính số lượng giới hạn của nhưng mà ko thay đổi Lúc tiến bộ dần dần cho tới .

Bước 5.1.2.2

Tính số lượng giới hạn của bằng phương pháp điền vô cho tới .

Bước 5.1.2.3

Kết thích hợp những số hạng đối nhau vô .

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.1.2.3.1

Bước 5.1.2.3.2

Bước 5.1.3

Tính số lượng giới hạn của bằng phương pháp điền vô cho tới .

Bước 5.1.4

Biểu thức có một quy tắc phân tách cho tới . Biểu thức ko xác lập.

Không xác định

Bước 5.2

Vì ở dạng ko xác lập, nên tao vận dụng quy tắc L'Hôpital. Quy tắc L'Hôpital xác định rằng số lượng giới hạn của một thương của những hàm số vị số lượng giới hạn của thương của những đạo hàm của bọn chúng.

Xem thêm: cách dùng in spite of

Bước 5.3

Tìm đạo hàm của tử số và hình mẫu số.

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.3.1

Tính đạo hàm tử số và hình mẫu số.

Bước 5.3.2

Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của so với là .

Bước 5.3.3

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.3.3.1

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng quy tắc chuỗi, quy tắc bảo rằng là vô ê và .

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.3.3.1.1

Để vận dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .

Bước 5.3.3.1.2

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng Quy tắc nón, quy tắc bảo rằng là vô ê =.

Bước 5.3.3.1.3

Thay thế toàn bộ những lượt xuất hiện nay của với .

Bước 5.3.3.2

Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của so với là .

Bước 5.3.3.3

Vì là hằng số so với , đạo hàm của so với là .

Bước 5.3.3.4

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng Quy tắc lũy quá, quy tắc bảo rằng là vô ê .

Bước 5.3.3.5

Bước 5.3.3.6

Bước 5.3.4

Vì là hằng số so với , đạo hàm của so với là .

Bước 5.3.5

Xem thêm: cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Bước 5.3.6

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng Quy tắc lũy quá, quy tắc bảo rằng là vô ê .

Bước 5.4