công thức tính thời gian

Toán hoạt động lớp 5

Công thức tính Thời gian tham nhập lịch trình Toán hoạt động lớp 5. Các bài xích tập dượt về véc tơ vận tốc tức thời và những ví dụ cụ thể. Mời những em học viên nằm trong xem thêm cụ thể tại đây.

Bạn đang xem: công thức tính thời gian

1. Thời gian tham là gì?

Thời gian tham là quãng lối đi được nhập một đơn vị chức năng véc tơ vận tốc tức thời.

2. Công thức tính Thời gian

Muốn tính thời hạn, tao lấy quãng lối phân tách mang đến vận tốc:

Trong đó 

  • v là véc tơ vận tốc tức thời di chuyển
  • s là quãng lối di chuyển
  • t là thời hạn di chuyển

Lưu ý:

Các đơn vị chức năng của quãng lối, véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn cần ứng cùng nhau. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng đo là km/giờ, thời hạn đem đơn vị chức năng là giờ thì quãng lối cũng cần đem đơn vị chức năng là km.

Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn cần ứng cùng nhau thì mới có thể tiến hành phép tắc tính nhân nhằm thám thính quãng lối. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng là km/giờ, thời hạn đem đơn vị chức năng là phút thì tao cần thay đổi thời hạn kể từ đơn vị chức năng phút quý phái đơn vị chức năng là giờ rồi mới nhất vận dụng quy tắc nhằm tính quãng lối.

3. Ví dụ tính Thời gian

Ví dụ: Quãng lối AB lâu năm 120 km . Lúc 7 giờ một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km /giờ và nghỉ ngơi trả khách hàng 45 phút. Sau bại xe hơi lên đường kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ. Hỏi xe hơi về cho tới A khi bao nhiêu giờ?

Gợi ý trả lời

Thời gian tham xe hơi tiếp cận B là:

120 : 50 = 2,4 (giờ)

2,4 giờ =2 giờ 24 phút

Ô tô cho tới B lúc:

7 giờ + 2 tiếng đồng hồ 24 phút = 9h 24 phút

Ô tô về A lúc:

9 giờ 24 phút + 45 phút = 10 giờ 9 phút

Thời gian tham về A là:

120 : 60 = 2 (giờ)

Ô tô về A lúc:

10 giờ 9 phút + 2 tiếng đồng hồ = 12 giờ 9 phút

Đáp số: 12 giờ 9 phút

4. Lý thuyết Thời gian

a) Bài toán 1: Một xe hơi lên đường được quãng lối 170km với véc tơ vận tốc tức thời 42,5km/giờ. Tính thời hạn xe hơi lên đường quãng lối bại.

Bài giải:

Thời gian tham xe hơi lên đường là:

170 : 42,5 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ.

Nhận xét: Để tính thời hạn lên đường của xe hơi tao lấy quãng lối đi được phân tách mang đến quãng lối xe hơi lên đường được nhập 11 giờ hoặc véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi.

Muốn tính thời hạn tao lấy quãng lối phân tách mang đến vận tốc

Ta có: t = s : v

Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng lối là s, thời hạn là t, tao có:

- Một số công thức cần thiết nhớ:

+) Thời gian tham lên đường = thời hạn cho tới – thời hạn xuất phát – thời hạn nghỉ ngơi (nếu có).

Xem thêm: văn bản những ngôi sao xa xôi

+) Thời gian tham cho tới = thời hạn xuất phát + thời hạn lên đường + thời hạn nghỉ ngơi (nếu có).

+) Thời gian tham xuất phát = thời hạn cho tới – thời hạn lên đường – thời hạn nghỉ ngơi (nếu có).

b) Bài toán 2: Một ca nô lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ bên trên quãng lối sông lâu năm 42km. Tính thời hạn lên đường của ca nô bên trên quãng lối bại.

Bài giải:

Thời gian tham lên đường của ca nô là:

42 : 36 = \dfrac{7}{6} (giờ)

\dfrac{7}{6} giờ = 1\dfrac{1}{6} giờ = 1 giờ 10 phút.

Đáp số: 1 giờ 10 phút.

c) Bài toán 3: Trên quãng lối lâu năm 2km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 8 m/giây. Hỏi người bại chạy quãng lối bại không còn từng nào giây?.

Bài giải:

Đổi 2km = 2000m

Thời gian tham chạy của những người bại là:

2000:8 = 250 (giây)

Đáp số: 250 giây.

Chú ý:

- Đơn vị của thời hạn tiếp tục ứng với đơn vị chức năng của quãng lối và véc tơ vận tốc tức thời, ví dụ quãng lối đem đơn vị chức năng là km, véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng đo là km/giờ thì thời hạn đem đơn vị chức năng là giờ; …

- Đơn vị của quãng lối và véc tơ vận tốc tức thời cần ứng cùng nhau thì mới có thể tiến hành được phép tắc tính phân tách nhằm thám thính thời hạn.

Ví dụ quãng lối đem đơn vị chức năng thực hiện, véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng là km/giờ, mong muốn thám thính thời hạn đem đơn vị chức năng là giờ thì tao cần thay đổi quãng lối đi ra đơn vị chức năng là km rồi mới nhất vận dụng quy tắc nhằm tính thời gian; hoặc là phải thay đổi véc tơ vận tốc tức thời kể từ đi ra đơn vị chức năng km/giờ đi ra đơn vị chức năng là m/giây, hoặc m/phút, … kể từ bại vận dụng quy tắc tiếp tục tính được thời hạn ứng đem đơn vị chức năng giây hoặc phút.

5. Bài thói quen thời gian

Một số bài xích Toán luyện tập:

Bài 1: Một con cái loài chuột túi chạy với véc tơ vận tốc tức thời ko thay đổi là 0,85km/phút thì được quãng lối lâu năm 17km. Tính thời hạn con cái loài chuột túi chạy được quãng lối bại.

Bài 2: Vận tốc chạy con cái ngựa là 70km/h. Tính thời hạn nhằm con cái ngựa chạy được quãng lối lâu năm 105km.

Đáp án:

Áp dụng công thức t = s : v nhằm giải những bài xích tập dượt.

Bài 1:

Thời gian tham con cái loài chuột túi chạy được quãng lối bại là:

17 : 0,85 = đôi mươi (phút)

Đáp số: đôi mươi phút

Bài 2:

Thời gian tham nhằm con cái ngựa chạy được quãng lối bại là:

Xem thêm: luyện tập làm đơn lớp 5 trang 111

105 : 70 = 1,5 (giờ)

Đáp số: 1,5 giờ.

Xem thêm:

  • Bài tập dượt Toán lớp 5: Thời gian tham (Có đáp án)
  • Bài tập dượt nâng lên Toán lớp 5: Thời gian
  • Toán lớp 5 trang 142, 143 Thời gian
  • Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 bài xích 134 Thời gian

6. Trắc nghiệm Thời gian