chất thuộc loại polisaccarit là

Câu hỏi:

03/08/2022 5,486

Bạn đang xem: chất thuộc loại polisaccarit là

C. fructozơ.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Để gọi thương hiệu của este (RCOOR') tớ hiểu theo đòi loại tự:

Tên R' + Tên RCOO + at

Metyl axetat với công thức chất hóa học là CH3COOCH3

CTPT là của metyl axetat là C3H6O2.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sản phẩm những dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số hỗn hợp nhập sản phẩm phản xạ được với Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thông thường tạo nên trở nên hỗn hợp được màu xanh xao lam là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2:

Nhóm bao gồm những hóa học đều thuộc tính với Cu(OH)2 tạo nên hỗn hợp xanh xao lam nhập xuyên suốt là:

A. glixerol, fomandehit, fructozơ, saccarozơ.

B. glixerol, glucozo, fructozơ, xenlulozo.

C. saccarozơ, glixerol, fructozơ, glucozo.

D. etanol, fructozơ, glucozo, saccarozơ.

Câu 3:

Chất nào là tại đây không tham gia phản xạ thủy phân?

A. Tinh bột.

B. Glucozo.

C. Saccarozo.

Xem thêm: tính diện tích hình thoi lớp 5

D. Xenlulozo.

Câu 4:

Cho m gam glucozơ phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 (đun nóng), nhận được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

A. 9,0.                         

B.36,0.

C. 18,0.

D. 16,2.

Câu 5:

Chất nằm trong loại cacbohiđrat là

A. poli (vinyl clorua).

B. etylaxetat.

C. xenlulozo.

D. glixerol.

Câu 6:

Chất không phản ứng với glucozơ là

A. NaOH.          

B. AgNO3/NH3.

C. Cu(OH)2.

D. H2.

Câu 7:

 Đặc điểm tương đương nhau thân thích glucozơ và saccarozơ là

A. đều phải sở hữu nhập củ cải đàng.

B. đều nhập cuộc phản xạ tráng gương.

C. đều được dùng nhập nó học tập thực hiện "huyết thanh ngọt".

Xem thêm: tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính

D. đều hòa tan Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thông thường mang lại hỗn hợp màu xanh da trời.