can the sales team meet its financial

Câu hỏi:

25/04/2023 816

Bạn đang xem: can the sales team meet its financial

B. objectives

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: to lớn achieve/ meet/ accomplish + objective: đạt được mục tiêu

Dịch: Nhóm bán sản phẩm rất có thể thỏa mãn nhu cầu những tiềm năng tài chủ yếu của tớ không?

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

We were lost in the forest, _______ luckily my friend had a map in his backpack.

A. and

B. so

C. for

D. but

Câu 2:

Rewrite the sentence

The unemployment rate is getting higher, so sánh the crime rate is becoming higher as well.

Câu 3:

My cousin and I ______ on the computer when there was a power cut.

A. were playing

B. is playing

C. have been playing

D. had played

Câu 4:

Are you sure you told me? I don't recall _____ about it.

Xem thêm: hình thang cân có tâm đối xứng không

A. having told

B. to lớn have told

C. having been told

D. to lớn have been told

Câu 5:

The alarm was raised too late because when the emergency crew arrived, no less kêu ca 10,000 gallons of oil has gusted into the stream.

A. raised

B. arrived

C. less

D. has gusted

Câu 6:

Jenny often ________ jeans and T-shirt at school but she ________ a gorgeous dress today.

A. wears – is wearing

B. is wearing – wears

C. wear – is wearing

D. wears - wears

Câu 7:

I don't think mothers should be discouraged ____ outside the home page.

A. to lớn work

B. from working

C. to lớn working

Xem thêm: công nghệ 11 bài 3 thực hành trang 21

D. working