al + h2 so4 loãng

Phản ứng Al + H2SO4 loãng đi ra H2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử, phản xạ thế đã và đang được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài bác tập dượt với tương quan về Al với câu nói. giải, chào chúng ta đón xem:

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Quảng cáo

Bạn đang xem: al + h2 so4 loãng

1. Phương trình phản xạ Al thuộc tính với H2SO4 loãng

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra Al thuộc tính với H2SO4 giải phóng H2

Nhiệt chừng thông thường, H2SO4 loãng.

3. Mở rộng lớn đặc điểm hoá học tập của nhôm

Nhôm là sắt kẽm kim loại với tính khử mạnh (chỉ sau sắt kẽm kim loại kiềm và sắt kẽm kim loại kiềm thổ):

Al  → Al3++ 3e

3.1. Tác dụng với phi kim

Nhôm khử dễ dàng và đơn giản những phi kim trở thành ion âm.

- Với oxi: Tại ĐK thông thường, nhôm bền nhập không gian vì thế với lớp oxit đặc biệt mỏng manh, bền bảo đảm an toàn. Khi thắp, bột nhôm cháy nhập không gian với ngọn lửa sáng sủa chói, lan nhiều nhiệt:

4Al + 3O2to 2Al2O3   

- Bột nhôm tự động bốc cháy Khi xúc tiếp với clo

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

3.2. Tác dụng với axit

- Nhôm khử dễ dàng và đơn giản ion H+ nhập hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng trở thành H2.

          2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

- Al thuộc tính mạnh với axit HNO3 loãng, H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc, rét.

Ví dụ:

Al + 4HNO3 loãng → Al(NO3)3 + NO + H2O

Quảng cáo

         2Al  + 6H2SO4 đặc to Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

- Nhôm ko thuộc tính với axit H2SO4 đặc, nguội; HNO3 đặc, nguội.

3.3. Tác dụng với oxit sắt kẽm kim loại – Phản ứng sức nóng nhôm

- Tại sức nóng chừng cao, Al khử được rất nhiều ion sắt kẽm kim loại nhập oxit như (Fe2O3, Cr2O3, CuO…) trở thành sắt kẽm kim loại tự tại.

- Ví dụ:       

2Al + Fe2O3 to Al2O3 + 2Fe.

3.4. Tác dụng với nước

- Vật vì thế nhôm ko thuộc tính với H2O ở bất kì sức nóng chừng này vì thế với lớp oxit bảo đảm an toàn. Nếu đập quăng quật lớp bảo đảm an toàn, nhôm khử được nước ở sức nóng chừng thông thường, tuy nhiên phản xạ nhanh gọn tạm dừng vì thế tạo nên kết tủa Al(OH)3.

3.5. Tác dụng với hỗn hợp kiềm

          2Al + 2NaOH + 6H2O →2Na[(Al(OH)4] + 3 H2

Phương trình ion thu gọn:

          2Al + 2OH- + 6H2O → 2[(Al(OH)4]- + 3 H2

Với lịch trình cơ phiên bản hoàn toàn có thể viết:

          2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3 H2

4. Bài tập dượt áp dụng liên quan 

Câu 1: Phát biểu này bên dưới đó là đúng?

A. Nhôm là 1 trong những sắt kẽm kim loại lưỡng tính. 

Quảng cáo

B. Al(OH)3 là 1 trong những bazơ lưỡng tính.

C. Al2O3 là oxit trung tính.                 

D. Al(OH)3 là 1 trong những hiđroxit lưỡng tính.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Trong hóa vô sinh, thích hợp hóa học lưỡng tính hoàn toàn có thể là oxit, hiđroxit, muối hạt.

A. Sai, không tồn tại định nghĩa sắt kẽm kim loại lưỡng tính.

B. Sai, Al(OH)3 là 1 trong những hiđroxit lưỡng tính

C. Sai, Al2O3 là oxit lưỡng tính.

D. Đúng

Câu 2: Sục khí CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp NaAlO2. Hiện tượng xẩy ra là

A. với kết tủa nâu đỏ chót.                         

B. với kết tủa keo dán Trắng, tiếp sau đó kết tủa lại tan.
C. với kết tủa keo dán Trắng ko tan.      

D. hỗn hợp vẫn nhập trong cả.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Sục khí CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp NaAlO2 xuất hiện nay kết tủa keo dán Trắng ko tan.

Phương trình phản ứng

NaAlO2 + CO2 + 2H2O Al(OH)3↓ + NaHCO3.

Câu 3: Cho những quặng sau: pirit, thạch cao, mica, apatit, criolit, boxit, đolomit. Số quặng chứa chấp nhôm là

Quảng cáo

A. 2.                     B. 3.                     C. 4.                     D. 5.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Pirit: FeS2

Thạch cao: CaSO4.nH2O

Mica: K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O

Apatit: Ca5F(PO4)3 hay 3Ca3(PO4)2.CaF2

Criolit: Na3AlF6 hay AlF3.3NaF

Boxit: Al2O3.nH2O

Đolomit: CaCO3.MgCO3 (đá bạch vân)

→ Quặng mica, criolit, boxit chứa chấp nhôm

Câu 4: Trong những cặp hóa học tại đây, cặp hóa học này hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên nhập một dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3                                     B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH                                     D. NaCl và AgNO3

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Cặp hóa học này ko phản xạ cùng nhau hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên nhập một dung dịch

Cặp A. 3Na2CO3 + 2AlCl3 + H2O → 2Al(OH)3 + 6NaCl + 3CO2

Cặp B. HNO3 + NaHCO3 → NaNO3 + H2O + CO2

Cặp C. Cùng tồn tại

Cặp D. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

Câu 5: Dùng hóa hóa học này tại đây nhằm phân biệt Zn(NO3)2 và Al(NO3)3 ?

A. Dung dịch NaOH                                    B. Dung dịch Ba(OH)2

C. Dung dịch NH3                                       D. Dung dịch nước vôi trong

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Khi cho tới NH3 nhập 2 hỗn hợp cả hai hỗn hợp đều xuất hiện nay kết tủa hiđroxit, tuy nhiên Zn(OH)2 tạo nên trở thành với kĩ năng tạo nên phức với NH3 nên kết tủa lại tan, còn với Al(OH)3 ko tan nhập NH3

Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O →  Al(OH)3 <![if !vml]><![endif]> + 3NH4NO3

Zn(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 <![if !vml]><![endif]> + 2NH4NO3

Dung dịch amoniac với kĩ năng hòa tan hiđroxit hoặc muối hạt không nhiều tan của một số trong những sắt kẽm kim loại (Ag, Cu, Zn), tạo nên trở thành những hỗn hợp phức hóa học.

Câu 6: Hòa tan trọn vẹn m gam Al nhập hỗn hợp HNO3 loãng, chiếm được lếu láo thích hợp bao gồm 0,12 mol khí NO2 và 0,08 mol khí NO (phản ứng ko tạo nên NH4NO3). Giá trị của m là
A. 3,24.          B. 8,1.            C. 6,48.          D. 10,8.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Bảo toàn số mol electron:

→  3nAl = nNO2 + 3nNO

→ 3.nAl = 0,12 + 3.0,08

→ nAl = 0,12 mol

→ mAl = 0,12.27 = 3,24g

Câu 7: Cho một lá nhôm nhập ống thử chứa chấp hỗn hợp Hg(NO3)2, thấy với một tấm thủy ngân bám bên trên mặt phẳng nhôm. Hiện tượng tiếp theo sau để ý được là

A. khí hiđro bay đi ra mạnh.      

B. khí hiđro bay đi ra tiếp sau đó tạm dừng tức thì.

C. lá nhôm bốc cháy.

D. lá nhôm tan tức thì nhập thủy ngân và không tồn tại phản xạ.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo nên với Hg lếu láo hống. Hỗn hống Al thuộc tính với nước tạo nên khí H2

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2<![if !vml]><![endif]>

Câu 8: Hiện tượng này xẩy ra Khi cho tới kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp AlCl3?

A. Ban đầu ko thấy hiện tượng kỳ lạ, tiếp sau đó kết tủa xuất hiện

B. Xuất hiện nay kết tủa keo dán Trắng tức thì tức thời, tiếp sau đó kết tủa tan dần

C. Ban đầu ko thấy hiện tượng kỳ lạ, tiếp sau đó kết tủa xuất hiện nay, rồi tan dần dần.

D. Xuất hiện nay kết tủa keo dán Trắng tức thì tức thời và ko tan.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ban đầu với kết tủa keo dán Trắng tức thì lập tức

Xem thêm: which of the following statements is true

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 + 3NaCl

Khi NaOH dư, kết tủa tan dần

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

Câu 9: Cho 3,82 gam kim loại tổng hợp Ba, Al nhập nước dư chỉ chiếm được hỗn hợp chứa chấp có một không hai một muối hạt. Khối lượng Ba là

A. 3,425 gam.                                    B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam.                                    D. 2,740 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Công thức muối hạt Ba(AlO2)2

 nAl = 2nBa (1)

Lại có: mAl + mBa = 3,82

→ 27.nAl + 137.nBa  = 3,82   (2)

nAl = 0,04 mol; nBa = 0,02 mol

→ mBa = 0,02.137 = 2,740 gam

Câu 10: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. HNO3 đặc, nguội.                 B. Cu(NO3)2.                  C. HCl.                 D. KOH.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Al ko phản xạ với HNO3 đặc, nguội, H2SO4 đặc nguội

Câu 11: Phản ứng chất hóa học xẩy ra nhập tình huống này sau đây ko nằm trong loại phản xạ sức nóng nhôm?

A. Al thuộc tính với Fe2O3 nung rét.         B. Al thuộc tính với CuO nung rét.
C. Al thuộc tính với Fe3O4 nung rét.         D. Al thuộc tính với axit H2SO4 đặc rét.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Phản ứng sức nóng nhôm là phản xạ cho tới nhôm thuộc tính với oxit sắt kẽm kim loại ở sức nóng chừng cao.

Câu 12: Lấy lếu láo thích hợp bao gồm Al, Al2O3 và Fe2O3 dìm nhập hỗn hợp NaOH dư. Phản ứng kết thúc, hóa học bị hoà tan là:

A. Al, Al2O3.                B. Fe2O3, Fe.               C. Al, Fe2O3.                      D. Al, Al2O3, Fe2O3.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2

Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O.

Câu 13: Cho phương trình phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Tỉ lệ a : b là
A. 1 : 3.          B. 2 : 3.           C. 2 : 5.          D. 1 : 4

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Al + 4HNO3  Al(NO3)3 + NO + 2H2O

→  a : b = 1 : 4

Câu 14: Cho 3,24 gam Al thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư. Sau Khi phản xạ kết cổ động, thể tích khí H2 (ở đktc) bay đi ra là:

A. 2,688 lít.                                                  B. 4,032 lít.                           

C. 8,736 lít.                                                  D. 1,792 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ta với nAl = 3,24 : 27 = 0,12 mol

Al + NaOH + H2O  NaAlO2 + 32H2

nH2=32nAl = 32.0,12= 0,18 mol

VH2= 0,18.22,4 = 4,032 lít

Câu 15: Nhôm hiđroxit chiếm được kể từ cách tiến hành này sau đây?

A. Cho dư hỗn hợp HCl nhập hỗn hợp natri aluminat.           

B. Thổi dư CO2 nhập hỗn hợp natri aluminat.

C. Cho dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp AlCl3.           

D. Cho Al2O3 thuộc tính với nướC.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Nhôm hiđroxit chiếm được Khi thổi dư CO2 nhập hỗn hợp natri aluminat

Phương trình phản ứng:

NaAlO2 + CO2 + 2H2 Al(OH)3↓ + NaHCO3.

Câu 16: Nhôm bền nhập môi trường thiên nhiên nước và không gian là do

A. nhôm là sắt kẽm kim loại xoàng xĩnh hoạt động và sinh hoạt.            

B. với màng oxit Al2O3 bền vững và kiên cố bảo đảm an toàn.

C. với màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững và kiên cố bảo đảm an toàn.     

D. nhôm với tính thụ động với không gian và nước.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Nhôm là sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt mạnh. Tại ĐK thông thường, nhôm phản xạ với oxi tạo nên trở thành lớp Al2O3 mỏng bền vững và kiên cố. Lớp oxit này bảo đảm an toàn dụng cụ vì thế nhôm, ko cho tới nhôm thuộc tính với oxi nhập không gian và nước, kể cả Khi đun rét.

Câu 17: Phát biểu này tại đây đúng lúc nói đến nhôm oxit?

A. Al2O3 được sinh đi ra Khi sức nóng phân muối hạt Al(NO3)3.               

B. Al2O3 bị khử vì thế CO ở sức nóng chừng cao.

C. Al2O3 tan được nhập hỗn hợp NH3.                                            

D. Al2O3 là oxit ko tạo nên muối hạt.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

A. Đúng, Al2O3 được sinh đi ra Khi sức nóng phân muối hạt Al(NO3)3

4Al(NO3)3 to 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2.

B. Sai, CO chỉ khử được oxit của sắt kẽm kim loại đứng sau nhôm nhập mặt hàng hoạt động và sinh hoạt chất hóa học.

C. Sai, Al2O3 ko tan được nhập hỗn hợp NH3

D. Sai, Al2O3 phản xạ với axit tạo nên muối hạt.

VD: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Câu 18: Trong công nghiệp, Al được phát triển kể từ quặng boxit

A. vì thế cách thức năng lượng điện phân rét chảy. 

B. vì thế cách thức sức nóng luyện       .        

C. vì thế cách thức thủy luyện.      

D. Trong lò cao.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Trong công nghiệp, Al được phát triển kể từ quặng boxit vì thế cách thức năng lượng điện phân rét chảy.

2Al2O3 criolitdpnc 4Al + 3O2

Câu 19: Cho lếu láo thích hợp X bao gồm Al và Al2O3 với tỉ trọng lượng ứng là 0,18 : 1,02. Cho X tan nhập hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ chiếm được hỗn hợp Y và 0,672 lít khí H2 (đktc). Cho Y thuộc tính với 200 ml hỗn hợp HCl được kết tủa Z. Nung  Z ở sức nóng chừng cao cho tới lượng ko thay đổi được 3,57g hóa học rắn. Nồng chừng mol của hỗn hợp HCl là
A. 0,35M hoặc 0,45M.                                 B. 0,07M hoặc 0,11M.

C. 0,07M hoặc 0,09M.                                 D. 0,35M hoặc 0,55M.  

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nH2 = 0,03

Bảo toàn electron:   3.nAl = 2.nH2

→ nAl = 0,02  → mAl = 0,54g

Al và Al2O3 với tỉ trọng lượng ứng là 0,18 : 1,02

mAl2O3 = 0,540,18.1,02=3,06g

nAl2O3  = 0,03 mol

Bảo toàn thành phần Al nNaAlO2= nAl + 2. nAl2O3 bđ = 0,08 mol

nAl2O3thu được = 3,57 : 102 = 0,035 mol

 nAl(OH)3= 0,07 mol

Trường thích hợp 1: NaAlO2 + HCl + H2O  Al(OH)3 + NaCl

nHCl = nAl(OH)3 = 0,07 mol

→ CM HCl = 0,070,2= 0,35M

Trường thích hợp 2:

NaAlO2+ HCl + H2O AlOH3+ NaCl0,07     0,07   0,07  mol

NaAlO2          +       4HCl   AlCl3+ NaCl + 2H2O(0,080,07)          0,04  mol

→ nHCl = 0,11 mol

→ CM HCl = 0,110,2 = 0,55M

Câu 20: Hòa tan trọn vẹn m gam Al vì thế hỗn hợp NaOH dư chiếm được 5,6 lít H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 2,7                             B. 4,5                             C. 5,4                             D. 6,75

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nH2 = 0,25 mol

Áp dụng ấn định luật bảo toàn electron:

3.nAl = 2.nH2

→ mAl = 23nH2.27 = 4,5 gam

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu gây nên hiệu ứng nhà kính trên toàn thế giới là chất khí

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 4Al + 3O2 → 2Al2O3
 • 2Al + 3S → Al2S3
 • Al + Cl2 → AlCl3
 • 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
 • 2Al + 6H2SO4(đặc) → Al2(SO4)3 + 3SO2 ↑ + 6H2O.
 • 8Al + 30HNO3(loãng) → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Al + 6HNO3(đặc, nóng) → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
 • 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 3H2
 • Phản ứng hóa học:2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
 • 2Al + 3Br2 → 2AlBr3
 • 2Al + 3I2 → 2AlI3
 • 2Al + 3F2 → 2AlF3
 • 4Al + 3C → Al4C3
 • 2Al + 2NH3 → 2AlN + 3H2
 • 4Al + 3CO2 → 2Al2O3 + 3C
 • 2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu
 • 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu
 • 2Al + 3Cu(NO3)2 → 3Cu + 2Al(NO3)3
 • 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu
 • 2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe
 • 8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe
 • 2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe
 • Al + 3FeCl3 → AlCl3 + 3FeCl2
 • Al + FeCl3 → AlCl3 + Fe
 • 2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe
 • Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3 + FeSO4
 • 2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)3
 • Al + 3Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 + Al(NO3)3
 • 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr
 • 2Al + Cr2(SO4)3 → Al2(SO4)3 + 2Cr
 • 2Al + 3PbO → Al2O3 + 3Pb
 • 2Al + 3SnO → Al2O3 + 3Sn
 • 8Al + 3Mn3O4 → 4Al2O3 + 9Mn
 • Al + 3AgNO3 → 3Ag + Al(NO3)3
 • 2Al + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn
 • 2Al + 3Pb(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Pb
 • 4Al + 3SiO2 → 2Al2O3 + 3Si
 • 2Al + 3CaO → Al2O3 + 3Ca
 • 10Al + 6NH4ClO4 → 5Al2O3 + 9H2O + 6HCl + 3N2
 • 8Al + 3KClO4 → 4Al2O3 + 3KCl
 • 2Al + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + 4H2O + S ↓
 • 8Al + 15H2SO4 → 4Al2(SO4)3 + 12H2O + 3H2S ↑
 • 8Al + 27HNO3 → 9H2O + 3NH3 ↑ + 8Al(NO3)3
 • Al + 4HNO3 → 2H2O + NO ↑ + Al(NO3)3
 • 10Al + 36HNO3 → 18H2O + 3N2 ↑ + 10Al(NO3)3
 • 2Al + 6HF → 3H2 ↑ + 2AlF3
 • 2Al + 3H2S → Al2S3 + 3H2
 • 2Al + 6CH3COOH → 2(CH3COO)3Al + 3H2
 • 2Al + 2H3PO4 → 3H2 ↑ + 2AlPO4
 • 2Al + 6HBr → 3H2 ↑ + 2AlBr3
 • 4Al + K2Cr2O7 → Al2O3 + 2Cr + 2KAlO2
 • 8Al + 21H2SO4 + 3K2Cr2O7 → 4Al2(SO4)3 + 21H2O + 3K2SO4 + 6CrSO4
 • 2Al + 3H2O → Al2O3 + 3H2
 • Al + 6KNO3 → 2Al2O3 + 3N2 ↑ + 6KAlO2
 • 8Al + 2H2O + 3NaNO3 + 5NaOH → 3NH3 ↑ + 8NaAlO2
 • 8Al + 18H2O + 3KNO3 + 5KOH → 3NH3 ↑ + 8KAl(OH)4
 • 2Al + 4BaO → 3Ba + Ba(AlO2)2
 • 2Al + 4CaO → 3Ca + Ca(AlO2)2
 • Al + Ca(OH)2 + H2O → H2 ↑ + Ca(AlO2)2
 • 2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → 3H2 ↑ + Ba(AlO2)2
 • 2Al + 2H2O + 2KOH → 3H2 ↑ + 2KAlO2
 • 2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 ↑ + 2NaAlO2

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-nhom-al.jsp