thì hiện tại đơn bài tập

Thì lúc này đơn (Present simple) là một trong những trong mỗi công ty điểm ngữ pháp khôn cùng cần thiết vô giờ Anh. Dạng câu này cực kỳ phổ cập và thông thường xuyên xuất hiện tại vô văn cảnh sinh hoạt từng ngày. Do cơ, nhằm thỏa sức tự tin rộng lớn Khi tiếp xúc, hãy các bạn hãy thực hành thực tế nằm trong kho bài luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises). ILA đang được tổ hợp kho bài luyện thì lúc này đơn (có đáp án) tiên tiến nhất vô nội dung bài viết sau đây, hãy nằm trong dò xét hiểu nhé!

Ôn luyện kỹ năng và kiến thức thì lúc này đơn

Ôn luyện kỹ năng và kiến thức thì lúc này đơn

Bạn đang xem: thì hiện tại đơn bài tập

Để hoàn thành xong đảm bảo chất lượng những bài luyện thì lúc này đơn, trước không còn bạn phải nắm rõ lý thuyết về dạng ngữ pháp này.

1. Khái niệm

Thì lúc này đơn (Present simple) là một trong những thì vô giờ Anh, được dùng nhằm biểu diễn miêu tả thực sự rõ ràng hoặc những vụ việc xẩy ra thông thường xuyên như thói quen thuộc, chương trình, sự bố trí cố định và thắt chặt.

2. Cách phân chia thì lúc này đơn

a. Thì lúc này đơn với to lớn be

Đối với động kể từ to lớn be, tao sở hữu những công thức sau:

(+) S + am/ is/ are + N/ Adj

(-) S + am/ are/ is + not + N/ Adj (is not = isn’t, are not = aren’t)

(?) Am/ Are/ Is (not) + S + N/ Adj? Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/ Adj?

Ví dụ:

• What are they discussing in the class? (Họ đang được thảo luận về điều gì vô lớp học?)

• He is a hardworking student. (Anh ấy là một trong những SV chuyên cần.)

• Jack is not my boyfriend. (Jack ko nên là các bạn trai của tôi.) 

>>> Tìm hiểu thêm: Lý thuyết mệnh đề mối quan hệ khiến cho bạn ghi điểm trên cao ở khả năng viết

2 tuần học tập demo miễn phí

b. Thì lúc này đơn với động kể từ thường

Đối với động kể từ thông thường, công thức tiếp tục như sau:

(-) S + do/ does + not + V-infinitive + (O)…

(?) Do/ Does (not) + S + V-infinitive?

Ví dụ:

• Does she lượt thích to lớn play tennis? (Cô ấy sở hữu quí đánh tennis không?)

• They play basketball in the park every afternoon. (Họ nghịch ngợm bóng rổ ở khu dã ngoại công viên vào cụ thể từng giờ chiều.)

• She doesn’t lượt thích to lớn eat spicy food because it upsets her stomach. (Cô ấy ko quí ăn thiết bị cay vì như thế nó thực hiện cô nhức bao tử.)

3. Dấu hiệu nhận ra thì lúc này đơn

Dấu hiệu nhận ra thì lúc này đơn

Trước Khi thực hành thực tế với những bài luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises), hãy nằm trong nhìn qua cơ hội nhận ra loại thì này nhé!

Các trạng kể từ chỉ gia tốc như:

• Always (luôn luôn)

• Often (thường xuyên)

• Usually (thường xuyên)

• Sometimes (thỉnh thoảng)

• Seldom (hiếm khi)

• Rarely (hiếm khi)

• Hardly (hiếm khi)

• Never (không bao giờ)

• Generally (nhìn chung)

• Regularly (thường xuyên)

Ví dụ: I often go for a walk in the park with my dog in the mornings. (Tôi thông thường lên đường dạo bước vô khu dã ngoại công viên nằm trong chú cún của tớ vô buổi sớm.)

Ngoài rời khỏi, những kể từ sau cũng chính là tín hiệu của thì lúc này đơn:

• Everyday/ week/ month/ year (mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

• Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, mỗi tháng, mặt hàng quý, mặt hàng năm)

• Once/ twice/ three times/ four times… a day/ week/ month/ year… (một lần/ nhị lần/ thân phụ lần/ tứ lần… từng ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ: They have a team meeting monthly to lớn discuss project updates and mix goals for the upcoming month. (Họ sở hữu buổi họp group mỗi tháng nhằm thảo luận về tiến trình dự án công trình và bịa đặt tiềm năng cho tới mon tiếp theo sau.)

>>> Tìm hiểu thêm: 7 giới kể từ chỉ thời hạn (Prepositions of time) phổ cập và cơ hội sử dụng

Bài luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises) sở hữu đáp án

Bài luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises)

Dưới đấy là những bài bác luyện phân chia động kể từ thì lúc này đơn nhưng mà bạn cũng có thể rèn luyện nhằm ôn lại những kỹ năng và kiến thức bên trên.

Bài 1: Điền dạng trúng của động kể từ vô khu vực trống

1. My friend __________ (live) in London.

2. They __________ (study) English at the university.

3. We __________ (play) football every weekend.

4. She usually __________ (go) to lớn the thể hình after work.

5. The cát __________ (sleep) on the sofa.

6. He __________ (like) to lớn eat pizza.

7. I __________ (watch) a movie right now.

8. They __________ (travel) to lớn different countries every year.

9. We __________ (have) lunch at 12 o’clock.

10. She __________ (read) a book in the park.

11. He __________ (work) as a teacher.

12. The train __________ (arrive) at 8 a.m.

13. We __________ (drink) coffee in the morning.

14. They __________ (play) the guitar very well.

15. She __________ (teach) English at the language center.

16. She _______ (study) hard sánh that she can get into a top university.

17. We _______ (travel) to lớn different countries every summer.

18. The company _______ (develop) innovative products to lớn stay ahead in the market.

19. He _______ (work) tirelessly to lớn achieve his goals.

20. I _______ (work) as a Marketing editor at AHK company.

Đáp án

1. My friend lives in London.

2. They study English at the university.

3. We play football every weekend.

4. She usually goes to lớn the thể hình after work.

5. The cát sleeps on the sofa.

6. He likes to lớn eat pizza.

7. I am watching a movie right now.

8. They travel to lớn different countries every year.

9. We have lunch at 12 o’clock.

10. She is reading a book in the park.

11. He works as a teacher.

12. The train arrives at 8 a.m.

13. We drink coffee in the morning.

14. They play the guitar very well.

15. She teaches English at the language center.

16. She studies hard sánh that she can get into a top university.

17. We travel to lớn different countries every summer.

18. The company develops innovative products to lớn stay ahead in the market.

19. He works tirelessly to lớn achieve his goals.

20. I work as a Marketing editor at AHK company.

Bài 2: Bài luyện thì lúc này đơn – Chọn dạng trúng của từ

1. Sarah ___________ (go/goes) to lớn the thể hình every day.

2. The students ___________ (study/studies) hard for the exam.

3. My parents ___________ (watch/watches) movies on weekends.

4. He ___________ (plays/play) basketball every Saturday.

5. She usually ___________ (eat/eats) dinner at 7 p.m.

6. They ___________ (visit/visits) their grandparents once a month.

7. Peter ___________ (work/works) as a doctor.

8. We ___________ (like/likes) to lớn travel to lớn new places.

9. The dog ___________ (barks/bark) at strangers.

10. He ___________ (drinks/drink) coffee in the morning.

Giải bài bác luyện thì lúc này đơn

1. Sarah goes to lớn the thể hình every day.

2. The students study hard for the exam.

3. My parents watch movies on weekends.

4. He plays basketball every Saturday.

5. She usually eats dinner at 7 p.m.

6. They visit their grandparents once a month.

7. Peter works as a doctor.

8. We lượt thích to lớn travel to lớn new places.

9. The dog barks at strangers.

10. He drinks coffee in the morning.

Sắp xếp lại câu hoàn hảo với những kể từ cho tới sẵn

Bài 3: Sắp xếp lại câu hoàn hảo với những kể từ cho tới sẵn

1. often / he / plays / football / on Sundays.

2. go / usually / to lớn / we / the park / on weekends.

3. breakfast / have / I / at / 7 a.m.

4. English / she / teaches / at / a school.

5. reads / every / book / she / night / before / bed / a.

6. often/ go/ they/ hiking/ on weekends

7. she/ cook/ delicious meals/ always

8. alcohol/he/ never/ drink/

9. a walk/ in the evening/ we/ usually/ take

10. fast food/ I/ eat/ rarely

Giải bài bác luyện thì lúc này đơn

present simple

1. He often plays football on Sundays.

2. We usually go to lớn the park on weekends.

3. I have breakfast at 7 a.m.

4. She teaches English at a school.

5. She reads a book every night before bed.

Xem thêm: bài tập về thì quá khứ đơn

6. They often go hiking on weekends.

7. She always cooks delicious meals.

8. He never drinks alcohol.

9. We usually take a walk in the evening.

10. I rarely eat fast food.

>>> Tìm hiểu thêm: Tất tần tật toàn bộ những giới kể từ vô giờ Anh bạn phải cầm vững

Bài 4: Bài luyện thì lúc này đơn – Viết lại những câu sau bên dưới dạng bị động

1. They clean the house every week.

2. People speak English all over the world.

3. My sister cooks dinner every evening.

4. They repair cars in the garage.

5. We grow vegetables in our garden.

6. They clean the house every day.

7. He repairs the xế hộp at the garage.

8. She makes a cake for the tiệc nhỏ.

9. They grow vegetables in their garden.

10. We deliver the packages to lớn customers.

11. He teaches English at the language school.

12. The waiter serves the customers in the restaurant.

13. They play basketball in the park.

14. The chef cooks delicious meals in the kitchen.

15. She writes the report for the meeting.

Giải bài bác luyện thì lúc này đơn

1. The house is cleaned every week.

2. English is spoken all over the world.

3. Dinner is cooked by my sister every evening.

4. Cars are repaired at the garage.

5. Vegetables are grown in our garden.

6. The house is cleaned every day by them.

7. The xế hộp is repaired at the garage by him.

8. A cake is made by her for the tiệc nhỏ.

9. Vegetables are grown in their garden by them.

10. The packages are delivered to lớn customers by us.

11. English is taught at the language school by him.

12. The customers are served in the restaurant by the waiter.

13. Basketball is played in the park by them.

14. Delicious meals are cooked in the kitchen by the chef.

15. The report is written for the meeting by her.

Đáp án bài bác luyện thì lúc này đơn (present simple tense exercises)

Bài 5: Chọn đáp án trúng nhất

1. She _______ to lớn the thể hình twice a week.

a) goes

b) go

c) is going

d) going

2. The book _______ by millions of people around the world.

a) reads

b) is reading

c) is read

d) read

3. They _______ English lessons online.

a) takes

b) taking

c) take

d) took

4. My friends _______ in a band together.

a) is playing

b) playing

c) plays

d) play

5. The sun _______ in the east and sets in the west.

a) is rising

b) rises

c) rise

d) rising

6. We _______ a lot of fun at the tiệc nhỏ last night.

a) has

b) have

c) had

d) having

7. The flowers _______ in the garden every spring.

a) blooms

b) is blooming

c) blooming

d) bloom

8. He _______ his homework every evening.

a) does

b) do

c) is doing

d) doing

9. The coffee _______ delicious.

a) taste

b) is tasting

c) tastes

d) tasting

10. We _______ for a walk in the park right now.

a) go

b) goes

c) are going

d) going

Giải bài bác luyện thì lúc này đơn

1. a) goes

2. c) is read

3. c) take

4. d) play

5. b) rises

6. c) had

7. d) bloom

8. a) does

9. c) tastes

10. c) are going

Bài 6: Bài luyện thì lúc này đơn – Viết lại những câu sau bên dưới dạng phủ định

1. They always go to lớn the beach in the summer.

2. She often visits her grandparents on Sundays.

3. We usually have breakfast at trang chính.

4. He sometimes plays guitar at parties.

5. I often read books before going to lớn bed.

Giải bài bác luyện thì lúc này đơn

1. They don’t always go to lớn the beach in the summer.

2. She doesn’t often visit her grandparents on Sundays.

3. We don’t usually have breakfast at trang chính.

4. He doesn’t sometimes play guitar at parties.

5. I don’t often read books before going to lớn bed.

Bài 7: Viết lại những câu sau bên dưới dạng câu nghi ngại vấn

1. She lives in Thành Phố New York.

2. They speak French fluently.

3. We play soccer every weekend.

4. He works as a doctor.

5. The train arrives at 9 a.m.

Đáp án

1. Does she live in New York?

2. Do they speak French fluently?

3. Do we play soccer every weekend?

Xem thêm: hình nền powerpoint học tập

4. Does he work as a doctor?

5. Does the train arrive at 9 a.m?

Trên trên đây những bài luyện thì lúc này đơn tiên tiến nhất. Hy vọng nội dung bên trên đang được khiến cho bạn hiểu rộng lớn về phong thái dùng dạng câu này. Hãy rèn luyện những dạng bài luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises) thiệt chuyên cần nhằm đạt được sản phẩm cao vô học hành các bạn nhé!