bài tập các thì trong tiếng anh

Để nắm rõ được cấu tạo, cách sử dụng của những thì vô giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta cần thiết thông thường xuyên dùng kết phù hợp với thực hiện bài bác tập dượt hỗ trợ. Bài viết lách sau của Langmaster tiếp tục tổ hợp kiến thức và kỹ năng cụt gọn gàng, và cung ứng bài tập dượt những thì vô giờ đồng hồ Anh nhằm chúng ta xem thêm và rèn luyện, gia tăng nền tảng ngữ pháp thiệt vững chãi nhé!

1. Thì thời điểm hiện tại đơn

1.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc:

null

Bạn đang xem: bài tập các thì trong tiếng anh

Ví dụ của động kể từ tobe:

 • I am an engineer. (Tôi là 1 trong những kỹ sư.)
 • The xế hộp isn’t expensive. (Chiếc xe hơi này sẽ không nhiều tiền.)
 • Are they students? (Họ là SV à?)

Ví dụ của động kể từ thường:

 • The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở phía Tây.)
 • She doesn’t tự exercise every evening. (Cô ấy ko tập dượt thể thao từng tối.)
 • Do they often go vĩ đại school on foot? (Họ với thông thường đi dạo cho tới ngôi trường không?)

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một chân lý, thực sự rõ ràng vô cuộc . 
 • Diễn miêu tả một thói thân quen, hành vi mang tính chất hóa học lặp lên đường tái diễn. 
 • Diễn miêu tả một plan (lịch học tập, lịch di chuyển vị tàu, máy bay…) với giờ giấc rõ ràng, được bố trí mang đến sau này. 

Xem thêm:

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT SIMPLE)

=> TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

1.2 Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn

Bài tập dượt 1. Chia dạng đích thị của những kể từ vô ngoặc ở thì thời điểm hiện tại đơn

1. She often ______delicious meals. (make)

2. Hana ______eggs. (not eat)

3. They______(do) the homework on Monday.

4. He ______ (meet) friends every Sunday. (meet)

5. My sister ______ shopping every week. (go)

6. ______Nam and Hoa ______ vĩ đại work by bus every day? (go)

7. _____ her parents ______with her decision? (agree)

8. Hoa  ______ her hair every day. (wash)

9. The police ______ robbers. (catch)

Đáp án

1. makes

2. does not eat/ doesn't eat

3. do

4. meets

5. goes

6. Do Nam and Hoa go...

7. Do her parents agree...

8. washes

9. catch

Bài tập dượt 2. Tìm và sửa lỗi sai thì thời điểm hiện tại đơn

1. He doesn’t plays chess in the afternoon.

2. The bus don’t arrive at 10 a.m.

3. Our parents doesn’t live in a luxury house.

4. They aren’t tự their job on weekends.

5. The dog don’t lượt thích bầm.

Đáp án

1. plays → play

2. don’t → doesn’t

3. doesn’t → don’t

4. aren’t → don’t 

5. don’t → doesn’t

Xem thêm:

=> MẤT GỐC TIẾNG ANH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

=> SƠ ĐỒ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH CÓ THỰC SỰ GIÚP GHI NHỚ HIỆU QUẢ?

2. Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

2.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một hành vi đang được ra mắt tức thì thời gian thời điểm hiện tại.
 • Sau câu khẩu lệnh, đề xuất.
 • Kết phù hợp với trạng kể từ Always thể hiện nay sự than vãn phiền, không dễ chịu Lúc một hành vi nào là cơ xẩy ra lặp lên đường tái diễn. 
 • Diễn miêu tả một hành động/ vụ việc chuẩn bị xẩy ra vô sau này ngay sát.

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT CONTINUOUS)

2.2 Bài tập dượt về thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Hoàn trở nên những câu sau dùng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. Her/ dad / water/ some trees/ the/ garden

________________________

2. My/ younger sister/ clean/ floor/

________________________

3. Tiana/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant

________________________

4. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station

________________________

5. My/ friend/ draw/ a/ beautiful/ picture

________________________

Đáp án

1. My dad is watering some trees in the garden.

2. My younger sister is cleaning the floor. 

3. Tiana is having lunch with her friends at a restaurant.

4. They are asking a woman about the way vĩ đại the railway station.

5. My friend is drawing a beautiful picture. 

Bài tập dượt 2: Chia dạng đích thị cho những động kể từ vô ngoặc ở thì thời điểm hiện tại tiếp nối 1. Look! The xế hộp (move) sánh fast.

1. Listen! Someone (whisper) in the next room.

2. Your friend (sit) next vĩ đại the beautiful girl over there at present?

3. Now Joy (try) vĩ đại pass the examination.

4. It’s 11 o’clock, and my mom (cook) lunch in the kitchen.

5. Keep silent! You (sing) sánh loudly.

6. I (not stay) at trang chính at the present.

7. Now Hana (lie) vĩ đại her mother about her bad marks.

8. At present they (travel) vĩ đại LA.

9. Jim (not work) in his office now.

Đáp án

1. is moving

2. is whispering

3. is sitting

4. are trying

5. is cooking

6. is singing

7. am not staying

8. is lying 

9. are traveling

10. is not working

3. Thì thời điểm hiện tại trả thành

3.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc:

null

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra và kết đôn đốc vô vượt lên trước khứ ko xác lập rõ ràng thời hạn. 
 • Diễn miêu tả một hành vi một vừa hai phải mới nhất xẩy ra (thường lên đường với “just” hoặc “recently”). 
 • Diễn miêu tả một hành động/ vụ việc nào là cơ chính thức kể từ vượt lên trước khứ, vẫn kéo dãn dài tiếp cho tới thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể giữ lại vô sau này. 
 • Thường thấy vô cấu tạo đối chiếu nhất. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT PERFECT)

=> KHÁM PHÁ LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TỪ A ĐẾN Z

3.2 Bài tập dượt về thì thời điểm hiện tại trả thành

Bài tập dượt 1: Chia những động kể từ vô ngoặc thanh lịch thì thời điểm hiện tại trả thành

1. There is no more ice cream. I (eat)……………. it all, I’m afraid.

2. The report isn’t right. They (make)………….. a mistake.

3. Don’t you want vĩ đại see this horror movie? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm here. I (turn)……….. the heating on.

5. ……… Linda (pay)…….. money for your mother?

6. Someone (take)………………. my xế hộp.

7. Wait a minute, please! I (finish)……………. my lunch.

8. ……… you ever (eat)………….. durian?

9. Kitty (not/come)…………… here for a very long time.

10. I (work)………….. at KD company for three years.

Đáp án:

1. have eaten

2. have made

3. has started

4. have turned

5. Has Linda paid

6. has taken

7. have finished

8. Have you eaten

9. hasn't come

10. have worked

Bài tập dượt 2: Viết lại câu không bao giờ thay đổi nghĩa (thì thời điểm hiện tại trả thành)

1) This is the first time Tim went abroad.

=> Tim hasn’t ________________________________________

2) Anna started driving 1 month ago.

=> Anna has _________________________________________

3) They began drinking beer when it started vĩ đại rain.

=> They have ________________________________________

4) She last had my hair cut when she left him.

=> She hasn't __________________________________________

5) The last time Sana kissed bầm was 3 months ago.

=> Sana hasn't _______________________________________

Đáp án:

1. Tim hasn’t never gone abroad before.

2. Anna has driven for 1 month.

3. They have drunk beer since it started raining.

4. She hasn't cut her hair since she left him.

5. Sana hasn’t kissed bầm for 3 months.

4. Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

4.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề tính liên tiếp của một hành vi hoặc vụ việc (bắt đầu kể từ vượt lên trước khứ, tiếp nối cho tới thời điểm hiện tại và với kỹ năng kéo dãn dài cho tới vô tương lai).
 • Diễn miêu tả một hành vi một vừa hai phải mới nhất kết đôn đốc tuy vậy với tác động, nhằm lại kết quả ở thời điểm hiện tại. 

=> TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

=>6 BƯỚC TỰ HỌC TIẾNG ANH TẠI NHÀ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU THÀNH CÔNG

4.2 Bài tập dượt về thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc thanh lịch thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

1. My best friend _______French since September. (learn)

2. I’m getting tired. I _______ for the xế hộp for hours. (wait)

3. Sara ______ about where vĩ đại go this weekend. (think)

4. Mary looks very exhausted because she ______ all night. (work)

5. Hoa ______ this book since last night. (read)

Đáp án:

1. has been learning

2. have been waiting

3. has been thinking

4. has been working

5. has been reading

Bài tập dượt 2: Hoàn trở nên câu với thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp nối và “ever since”

Ví dụ: Jin finished his business degree. Then he started vĩ đại work for an international technology company.

=> Jin has been working for an international technology company ever since he finished his business degree.

1. Pony got a very bad flu. After that, she began vĩ đại take vitamins.

=> Pony has ______________________________________________

2. David’s xế hộp broke down. Then he began vĩ đại walk vĩ đại work. 

=> David has ______________________________________________

3. Jen’s doctor told her vĩ đại lose weight. Then she began vĩ đại tự exercise. 

=> Jen has ________________________________________________

4. Lim’s parents received the bad news. Then they started vĩ đại cry. 

=> Lim’s parents have _______________________________________

5. John’s wife died of cancer. Then he started vĩ đại volunteer at the hospital.

=> John has _______________________________________________

Đáp án

1. Pony has been taking vitamins ever since she got the very bad flu.

2. David has been walking vĩ đại work ever since his xế hộp broke down.

3. Jen has been doing exercise ever since her doctor told her vĩ đại lose weight.

4. Lim’s parents have been crying ever since they received the bad news.

5. John has been volunteering at the hospital ever since his wife died of cancer.

Xem thêm:

=> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

=> 6 THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH MÀ NGƯỜI HỌC NÀO CŨNG CẦN NẮM CHẮC

5. Thì vượt lên trước khứ đơn

5.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc:

null

Ví dụ động kể từ tobe:

 • I was at my aunt's house yesterday afternoon. (Tôi vẫn trong nhà dì tôi chiều hôm qua)
 • He wasn’t at trang chính last Sunday. (Anh ấy đang không trong nhà Chủ Nhật tuần trước đó.)
 • Were they your friends? (Họ vẫn chính là chúng ta của cậu à?)

Ví dụ của động kể từ thường:

 • We visited Singapore last summer. (Chúng tôi du ngoạn Singapore ngày hè trước.)
 • She didn’t show bầm how vĩ đại open the oven. (Cô ấy ko mang đến tôi thấy cơ hội há lò nướng.)
 • Did they help you? (Họ vẫn giúp cho bạn à?)

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một hành động/ vụ việc vẫn xẩy ra và kết đôn đốc tức thì bên trên 1 thời điểm xác lập vô vượt lên trước khứ. 
 • Diễn miêu tả một thói thân quen vô vượt lên trước khứ, tuy nhiên thời điểm hiện tại không thể nữa.
 • Kể lại những hành vi cụt, xẩy ra liên tục nhau vô vượt lên trước khứ.
 • Sử dụng vô câu ĐK loại 2.

=> BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN HAY NHẤT CÓ ĐÁP ÁN, NẮM CHẮC SAU 10 PHÚT

=> QUY TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HIỆU QUẢ NHẤT

5.2 Bài tập dượt thì vượt lên trước khứ đơn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì vượt lên trước khứ đơn

1. Lily (eat)___________ dinner at five o’clock yesterday. 

2. My dad (buy)___________ a new xế hộp last month. 

3. They (go)___________ vĩ đại LA on their last summer holiday. 

4. My family and I (see)___________ a horror movie last night. 

5. First, Minh and Lan (do)___________ homework, and then they (drink)___________ some juice. 

6. Suddenly, the cát jumped and (bite)___________ my hand. 

7. What time (do)___________ they (get up)___________ this afternoon? 

8. I think I (hear)___________ a strange sound outside the house 5 minutes ago.

9. When I was 5 years old, I (break)__________ my arm. It really (hurt) __________. 

10. The police (catch)___________ all three of the robbers last month. 

11. How many times (do)___________ you (read)___________ this book?

Đáp án:

1. ate

2. bought

3. went

4. saw

5. did - drank

6. bit

7. did they get up

8. heard

9. broke - hurt

10. caught

11. did you read

Bài tập dượt 2: Hoàn trở nên câu sau ở thì vượt lên trước khứ đơn

1. It/ be/ sunny/ yesterday.

2. In 1991/ we/ move/ vĩ đại another thành phố.

3. When/ they/ get/ the first award?

4. She/ not/ go/ vĩ đại the church/ 3 days ago.

5. How/ be/ Jimin/ yesterday?

6. They/ happy/ last holiday?

7. How/ you/ get there?

8. I/ play/ soccer/ last/ Sunday.

9. My/ friend/ make/ two/ cake/ two/ day/ ago.

10. She/ tell/ me/ her secret/ last night. 

Đáp án:

1. It was sunny yesterday.

2. In 1991, we moved vĩ đại another thành phố.

3. When did they get the first award?

4. She did not go vĩ đại the church 3 days ago.

5. How was Jimin yesterday?

6. Were they happy last holiday?

7. How did you get there?

8. I played soccer last Sunday.

9. My friend made two cakes two days ago.

10. She told bầm about her secret last night. 

6. Thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

6.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Nói cho tới một hành động/ vụ việc đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm xác lập vô vượt lên trước khứ. 
 • Diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra vô vượt lên trước khứ thì xuất hiện nay một hành vi không giống xen ngang (hành động xen vô thông thường được phân chia ở vượt lên trước khứ đơn). 
 • Diễn miêu tả những hành vi xẩy ra tuy vậy song nằm trong lúc 

=> BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN - GIỎI NGAY TRONG 5 PHÚT

6.2 Bài tập dượt về thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

1. Lisa______ (swim) in the sea when the rain started.

2. Some people _______ (relax) by the pool and others ______ (play) tennis.

3. For the first two days of my holiday I ______ (stay) with my family.

4. While I was driving trang chính, Jack _____ (try) desperately vĩ đại liên hệ bầm.

Xem thêm: cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

5. My sister ______ (watch) TV when he got trang chính.

Đáp án

1. was swimming

2. were relaxing - were playing

3. was staying

4. was trying

5. was watching    

Bài tập dượt 2: Tự hoàn thiện vế sót lại của những câu sau vị thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

1. At 8 o’clock last night, I _____________________________________

2. At 5 o’clock last Monday, _____________________________________

3. At 10:15 yesterday morning, __________________________________

4. At 7:45 last night, ___________________________________________

5. Half an hour ago, ___________________________________________

6. Suzy phoned us while we _____________________________________

Đáp án tham lam khảo:

1. At 8 o’clock last night, I was watching a comedy film.

2. At 5 o’clock last Monday, my mom was watering plants in the garden.

3. At 10:15 yesterday morning, my parents were cooking a meal.

4. At 7:45 last night, I was reading an interesting book. 

5. Suzy phoned us while we were doing exercise.  

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

7. Thì vượt lên trước khứ trả thành

7.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn miêu tả một hành động/ vụ việc vẫn xẩy ra trước một thời điểm hoặc một hành động/ vụ việc khác vô vượt lên trước khứ. 
 • Trong câu ĐK loại 3. 

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

7.2 Bài tập dượt về thì vượt lên trước khứ trả thành

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì vượt lên trước khứ trả thành

1. When I arrived Kathy ______(go) away.

2. If I ______(know) the truth, I wouldn’t have behaved lượt thích that.

3. By the time I met you, I ______(work) in that company for five years.

4. Sunny ______(study) in Korea before she did her masters at Harvard.

5. _____ the film ______(end) when he arrived at the cinema?

Đáp án:

1. had gone

2. had known

3. had worked

4. had studied

5. Had the film ended

Bài tập dượt 2: Viết lại câu nhờ vào kể từ mang đến sẵn

1. Kai had gone trang chính before we arrived.

=> After _________________________________________________________

2. We closed the door, then we took a look around the shops.

=> Before ________________________________________________________

3. The light had gone out before they got out of the station.

=> When _________________________________________________________

4. After Lam had explained everything clearly, we started our work.

=> By the time _____________________________________________________

5. My sister had watered flowers in the garden by the time my mother came trang chính.

=> Before _________________________________________________________

Đáp án:

1. After Kai had gone trang chính, we arrived.

2. Before we took a look around the shops, we had closed the door.

3. When they got out of the station, the light had gone out.

4. By the time we started our work, Lam had explained everything clearly.

5. Before my mother came trang chính, my sister had watered flowers in the garden.

8. Thì vượt lên trước khứ hoàn thiện tiếp diễn

8.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Dùng nhằm thao diễn miêu tả một hành vi vẫn xẩy ra xuyên suốt một khoảng tầm thời hạn (gần như liên tục) trước lúc một hành vi không giống xẩy ra vô vượt lên trước khứ. 
 • Diễn miêu tả một hành vi kéo dãn dài liên tiếp trước một mốc thời hạn ở vượt lên trước khứ.
 • Diễn miêu tả một hành vi kéo dãn dài liên tiếp trước cơ và mặc dù vẫn kết đôn đốc vẫn nhằm lại tác động, kết quả bên trên 1 thời điểm chắc chắn vô vượt lên trước khứ.

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

8.2 Bài tập dượt về thì vượt lên trước khứ hoàn thiện tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chi động kể từ vô ngoặc ở thì vượt lên trước khứ hoàn thiện tiếp diễn

1. Yesterday, my dad said he ______ (stop) smoking for 2 months.

2. The photographers ______(wait) hours for the stars vĩ đại arrive at the 2023 Oscar ceremony.

3. We ______ (talk) on the phone when the rain poured down.

4. I felt ill because I ________________________ (drink) five cups of coffee.

5. She ______________________ (study) all day, sánh she was tired.

Đáp án:

1. had been stopping

2. had been waiting

3. had been talking

4. had been drinking

5. had been studying 

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án đích thị mang đến câu

1. Emily loves this writer’s books. She (has been reading / had been reading) them for years.

2. Her clothes were dirty because she (has been working / had been working) in the garden.

3. Where have you been? We (had been waiting / have been waiting) for his comeback for ages.

4. Jimmy hasn’t decided on a career yet, but he (has been thinking / had been thinking) about it lately.

5. After Sam (has been playing / had been playing) the violin for 5 years, she joined an orchestra.

Đáp án:

1. has been reading

2. had been working

3. have been waiting

4. has been thinking

5. had been playing

9. Thì sau này đơn

9.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn miêu tả một Dự kiến mang tính chất khinh suất, ko nhờ vào địa thế căn cứ.
 • Diễn miêu tả một ra quyết định tức thì bên trên thời gian trình bày, một lời hứa hẹn, sự ngỏ ý…
 • Xuất hiện nay vô câu ĐK loại 1.

=> TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN THƯỜNG GẶP NHẤT, KÈM ĐÁP ÁN

9.2 Bài tập dượt thì sau này đơn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì sau này đơn

1. I _____(help) her take care of her children tomorrow.

2. _____ you_____ (come) vĩ đại work tomorrow?

3. _____ you_____ please (bring) bầm a cup of milk?

4. If it stops raining soon, we ______(go) vĩ đại the church.

5. ____ we_____(start) again from the beginning?

Đáp án

1. will help 

2. Will you come

3. Will you bring

4. will go

5. Will we start

Bài tập dượt 2: Sắp xếp lại địa điểm của kể từ sẽ tạo trở nên những câu với nghĩa

1. pretty/ caterpillar/ turn/ soon/ butterfly/ the/ a/ turn/ Will?

2. will/ Hong Kong/ they/ where/ stay/ when/ visit/ they/?

3. won’t/ out/ rains/ My mom/ not/ go/ if/ it

4. Helen/ that/ She/ come/ tonight/ hopes/ will/ to/ the/ buổi tiệc nhỏ. 

Đáp án:

1. Will the caterpillar turn into a pretty butterfly soon?

2. Where will they stay when they visit Hong Kong?

3. My mom won’t go out if it rains.

4. She hopes that Helen will come vĩ đại the buổi tiệc nhỏ tonight. 

10. Thì sau này tiếp diễn

10.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn miêu tả hành vi đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm xác lập vô sau này hoặc tiếp tục ra mắt và kéo dãn dài vô xuyên suốt một khoảng tầm thời hạn ở sau này. 
 • Diễn miêu tả một kế tiếp hoạch/ dự trù vô sau này, với kỹ năng rất rất cao tiếp tục xẩy ra và thông thường gắn kèm với một mốc thời hạn vô sau này. 

=> TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

10.2 Bài tập dượt về thì sau này tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì sau này tiếp diễn

1. Tomorrow afternoon, Jennie _____(build) a new trang web.

2. This time next month, most people _____(use) the Internet for entertainment.

3. We _____(climb) the mountain at this time next Sunday.

4. They _____(not study) at 10 a.m tomorrow.

5. _____ she ______(do) the housework at 9 p.m tomorrow?

Đáp án:

1. will be building

2. will be using

3. will be climbing

4. won’t be studying

5. Will she be doing

Bài tập dượt 2: Viết lại trở nên câu với nghĩa (có phân chia động từ) 

1. We/ be/ play/ soccer/ time/ tomorrow/ our friends.

2. Halan/ be/ study/ abroad/ time/ she/ graduate/ next year.

3. The children/ be/ live/ Ho Chi Minh city/ for/ 3 weeks. 

4. Lam/ be/ do/ homework/ 8 a.m/ tomorrow morning/ so/ his sister/ not/ ask/ him/ go out.

5. They/ not/ be/ have/ lunch/ together/ when/ you/ come/ tomorrow.

Đáp án:

1. We will be playing soccer at that time tomorrow with our friends.

2. Halan will be studying abroad by the time she graduates next year.

3. The children will be living in Ho Chi Minh thành phố for 3 weeks. 

4. Lam will be doing his homework at 8 a.m tomorrow morning, sánh his sister won't ask him vĩ đại go out.

5. They won’t be having lunch together when you come tomorrow.

11. Thì sau này trả thành

11.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

Dùng nhằm thao diễn miêu tả một hành vi vẫn xẩy ra và xong xuôi trước 1 thời điểm mạnh một hành vi không giống ở vô sau này. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

11.2 Bài tập dượt về thì sau này trả thành

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì sau này trả thành

1. Susan_______ (finish) her homework before 9 o’clock this evening.

2. I _______ (spend) over 500,000 VND on online shopping by the over of the week.

3. I _______ (do) the job before the quấn comes tomorrow.

4. By December all the leaves ________. (fall)

5. Be quick! The man _______ before you rescue it. (drown)

6. If Hana doesn’t hurry, they _________ before she comes. (leave)

7. We ___________ the washing by 9 o’clock. (do)

Đáp án:

1. will have finished

2. will have spent

3. will have done

4. will have fallen

5. will have drowned

6. will have left

7. will have done

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án đích thị trong những câu sau

1. I will let you in. I ________ with the food by the time you come in.

A. will have arrived

B. will be arrival

C. will be arrived

2. By the time they get there, the pet store ________ (close).

A. will close

B. will have closed

C. closed

3. I ________ (see) you tomorrow at 4:00 PM.

A. will see

B. see

C. will be seeing

4. The manager ________ by the time the orders come in.

A. will leave 

B. will be left

C. will have left

5. If Kai continues drinking sánh fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.

A. will drink

B. will have drunk

C. will be drinking

Đáp án:

1. will have arrived

2. will have closed

3. will see

4. will have left

5. will have drunk

12. Thì sau này hoàn thiện tiếp diễn

12.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

Diễn miêu tả một hành động/ vụ việc vẫn xẩy ra và kéo dãn dài (nhấn mạnh sự tiếp nối với tính liên tục) cho tới 1 thời điểm mạnh Lúc một hành vi không giống xẩy ra vô sau này. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

12.2 Bài tập dượt về thì sau này hoàn thiện tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ ở vô ngoặc thanh lịch thì sau này hoàn thiện tiếp diễn

1. By the over of the week she ______ (work) here for 5 months.

2. By the over of this month they _______ (live) together for 7 years.

3. By midnight Jim _______ (play) this computer game for 48 hours.

4. By the time we get vĩ đại Hanoi this evening, we _____ (drive) more than vãn five hundred miles. We are going vĩ đại be exhausted.

5. She __________ (study) Korean Culture for 4 years by the over of this year.

6. _____ they __________ (talk) for an hour by the time her boyfriend comes back?

Đáp án:

1. will have been working

2. will have been living

3. will have been playing

4. will have been driving

5. will have been studying

6. Will they have been talking

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án đích thị trong những câu sau:

1. Richel wants vĩ đại speak with you. – Please tell her that I ______ her as soon as I have không lấy phí time.

A. will call

B. will have called

C. will have been calling

2. Let’s meet at 5 pm tomorrow. – Sorry, I _____ at 5 o’clock.

A. will be working

B. will have worked

C. will have been working

3. Say goodbye vĩ đại San now. By the time you return, she ______ for Vietnam.

A. will be leaving

B. will have left

C. will have been leaving

4. By 2023, he ______ as the director of this company for đôi mươi years.

A. will work

B. will be working

C. will have been working

5. She promised that she ______ anyone about it.

A. won’t tell

B. wouldn’t tell

C. won’t have told

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

Xem thêm: hạnh phúc được tạo nên từ những tham vọng

4. C

5. B

Bài viết lách vẫn tổ hợp lại kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng và cung ứng một trong những bài bác tập dượt nhằm những chúng ta có thể thích nghi và ghi lưu giữ cấu tạo, cách sử dụng của từng thì. Hy vọng phần bài bác tập dượt những thì vô giờ đồng hồ Anh phía trên hoàn toàn có thể hùn quý khách học tập chất lượng tốt hơn!