amin nào sau đây là amin bậc 2

Câu hỏi:

24/08/2019 90,962

Bạn đang xem: amin nào sau đây là amin bậc 2

A. đimetylamin.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án A

Amin bậc 2 là đimetylamin: CH3NHCH3.

Đối với những đáp án còn lại:

B. phenylamin: C6H5NH2 → là amin bậc 1.

C. propan-1-amin: CH3CH2CH2NH2 → là amin bậc 1.

D. propan-2-amin: CH3CH(NH2)CH3 → là amin bậc 1.

Lưu ý:

Bậc của amin là số nguyên vẹn tử hiđro vô phân tử amoniac bị thay cho thế vì chưng gốc hiđrocacbon.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học tiếp sau đây, hóa học nào là sở hữu lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi tiếp sau đây, thương hiệu nào là phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Chất nào là sau đấy là amin bậc 2?

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

Xem thêm: lai kinh tế là gì

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Câu 4:

Chất nào là sau đấy là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 5:

Cho những nhận định và đánh giá sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh ranh, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy không hề nhỏ, Lúc rét chảy thì bị phân bỏ.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều sở hữu tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh ranh, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng vô cùng, vô hỗn hợp dạng ion lưỡng vô cùng trả 1 phần nhỏ trở thành dạng phân tử.

(6) Các amin thơm tho đều độc. Số nhận định và đánh giá đích thị là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

Chất sở hữu phản xạ color biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

Xem thêm: luyện tập toán lớp 5

D. Chất rộng lớn.