we haven't reached the final

Câu hỏi:

14/03/2020 33,941

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Bạn đang xem: we haven't reached the final

We haven’t reached the final _______ on the funding for scientific research yet.

B. decision 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Giải thích: Trước điểm rỗng tuếch vô câu là tính kể từ “final” => cần thiết danh kể từ.

A: decides => động kể từ phân tách số ít

B: decision => danh từ

C: deciding => động kể từ dạnh V-ing

D: decisive => tính từ

Dịch nghĩa: Chúng tớ vẫn ko tiếp cận ra quyết định sau cùng về quỹ của phân tích khoa học tập.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The girls and the flowers _______ he painted were vivid.

A. who

B. which 

C. that

D. whose

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

After he ________ his homework, he went straight to tát bed.

A. has finished

B. was finished 

C. finished

D. had finished

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the most suitable response to tát complete each of the following exchanges.

Tom: “Sorry, I forgot to tát phone you last night” - Marry: “____________”

A. I have nothing to tát tell you

Xem thêm: thao tác lập luận bác bỏ lớp 11

B. Oh, poor me 

C. Never mind

D. You are absent-minded

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Today, women are increasingly involved _______ politics.

A. of

B. in 

C. from

D. with

Câu 5:

Mark the letter A B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word CLOSEST in meaning to tát the underlined word in each of the following questions.

Dissemination of information is frequently carried out via satellite through local or national TV network.

A. compilation

B. condensing

C. collection

D. dispersal

Câu 6:

Mark the letter            A., B, C or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

A beaver uses its strong front teeth to tát cur down trees and peel off its bark.

A. its strong

B. teeth 

C. peel off

Xem thêm: quang phổ liên tục phụ thuộc vào

D. its