unit 11 lớp 12 reading


Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm việc từng song. Hỏi nhau những câu sau.)

Tổng ăn ý đề thi đua thân thích kì 1 lớp 12 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 11 lớp 12 reading

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Before

I. BEFORE YOU READ

Work in pairs. Ask each other the following questions.

(Làm việc theo gót cặp. Hỏi nhau những câu sau.)

1. Do you often read books?

(Bạn đem thông thường xuyên xem sách không?)

2. What kind of books vì thế you enjoy reading most/least?

(Loại sách nào là chúng ta quí hiểu nhất / không nhiều nhất?)

3. How vì thế you read books?

(Bạn xem sách như vậy nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes. I vì thế. (Có.)

2. I enjoy reading books on science most, but I read novels least.

(Tôi quí xem sách về khoa học tập nhất, tuy nhiên tôi hiểu đái thuyết tối thiểu.)

3. I often read my favourite books in my không tính tiền time; but when I, by chance, get an interesting book I find time lớn read it. In reading books, I generally scan its nội dung first bồn chồn see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time lớn read it, a few pages a time.

(Tôi thông thường hiểu những cuốn sách yêu thương quí nhập thời hạn rảnh rỗi; tuy nhiên khi vô tình cảm nhận được một cuốn sách thú vị, tôi tiếp tục nỗ lực dành riêng thời hạn nhằm hiểu nó. Trong việc xem sách, tôi thông thường nhìn qua nội dung của chính nó trước tiên nhằm coi nếu như đem ngẫu nhiên phát minh thú vị. Sau ê, nếu như tôi có không ít thời hạn rộng lớn, tôi hiểu tiếng phát biểu đầu. Sau ê tôi mò mẫm thời hạn nhằm hiểu vài ba trang một phen.)

While Text

II. WHILE YOU READ 

Read the text and vì thế the tasks that follow.

(Đọc văn bạn dạng và thực hiện những bài xích tập dượt sau.)

On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words, “Some books are lớn be tasted, others lớn be swallowed, and some few lớn be chewed and digested.” This good advice shows how it is possible lớn read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book and read a few pages before going lớn sleep. It is enough lớn dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.

Some stories are for “swallowing”. Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time lớn enjoy it. You might be on holiday, or on a long train journey. If it is a good book, you might say, “It’s ví good I can’t put it down.” But not all stories belong lớn this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

Other books are for reading slowly and carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want lớn “chew and digest it”. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, kiểm tra that it is not too difficult. Do not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read and understand.

Some people think that as more and more people have a television in their homes, fewer and fewer people will buy books lớn read. Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action? But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than thở ever before. Books are still a cheap way lớn get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the home page are a wonderful source of knowledge and pleasure.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Về chủ thể xem sách, Francis Bacon, người sinh sống khoảng chừng nằm trong thời với Shakespeare viết lách những tiếng này, "Một số sách nhằm hiểu demo, một trong những không giống dể hiểu ngốn ngấu, và không nhiều sách đề nghiền ngẫm và nhằm hiểu và tâm lý." Lời khuyên nhủ hoặc ho này cho thấy cơ hội hiểu những loại sách không giống nhau với xa nhau. Chẳng hạn, chúng ta có thể nhặt được một cuốn sách về du ngoạn và hiểu nó vài ba trang trước lúc ngủ. Đọc qua quýt vị trí này một không nhiều vị trí ê một không nhiều là đầy đủ. Tóm lại đó là “đọc thử".

Một vài ba mẩu truyện dành riêng nhằm hiểu ngốn ngấu. Hãy tường tượng chúng ta tìm kiếm ra một mẩu truyện hoặc và điều gì trong cả cần thiết rộng lớn thời hạn dể thông thường thức nó. quý khách có lẽ rằng đang di chuyển ngủ hè hoặc bên trên một cuộc hành trình dài nhiều năm vì thế xe pháo lửa. Nếu này là cuốn sách hoặc, chúng ta có thể phát biểu, “Nó hoặc quá tôi ko thể vứt nó xuống được." Nhưng còn nếu không nên toàn bộ mẩu truyện thuộc sở hữu loại này. Thông thường những ngôi nhà phê bình tế bào miêu tả sách như "khó nhằm xuống”, hoặc "không thể hiểu đợt tiếp nhữa (khó gắng lên lại)”.

Nhiều sách không giống được hiểu chậm chạp vã cẩn trọng. Nếu một cuốn sách nói đến chủ thể chúng ta yêu thích, các bạn sẽ muôn nghiền ngẫm và tâm lý về nó. Điều ê không tồn tại nghĩa hiểu quá chậm chạp. Khi chúng ta gắng một cuốn sách phen trước tiên, hãy coi nó không thật khó khăn. Đừng chính thức một cuốn sách trừ phi chúng ta có thể nhận biết từ là 1 không nhiều trang trước tiên này là quyển chúng ta có thể hiểu và hiểu đơn giản.

Một số người cho rằng vì thế ngày càng có không ít người dân có truyền ảnh ở mái ấm gia đình, ngày càng không nhiều người tiêu dùng sách hiểu. Tại sao khi truyền hình hoàn toàn có thể mang đến cho chính mình toàn bộ vấn đề và những mẩu truyện với sắc tố, hình và hành vi. Nhưng thiệt sự truyền hình ko giết thịt được việc xem sách. Ngày ni nhiều sách cho từng loại được cung cấp hơn trước đây. Sách vẫn còn đấy là 1 phương tiện đi lại rẻ mạt chi phí nhằm tích lũy vấn đề và vui chơi giải trí, và chúng ta có thể lưu giữ một cuốn sách mãi mãi và hiểu nó rất nhiều lần. Sách ở mái ấm gia đình là mối cung cấp kỹ năng và thú vui tuyệt hảo.

While 1

Task 1: The following words and phrases all appear in the passage. Find the Vietnamese equivalent for each of them.

(Tất cả những kể từ và cụm kể từ xuất hiện nay ở đoạn văn. Tìm kể từ tương tự giờ Việt cho từng kể từ.)

1. swallow  - ___________

2. dip into  - ___________

3. taste – ___________

4. “hard-to-pick-up again"  - ___________

5. digest - ___________

6. chew - ___________

7. “ hard-to-put-down" - ___________

Lời giải chi tiết:

1. swallow  - hiểu ngấu nghiến

2. dip into  - hiểu qua loa loa

3. taste – hiểu thử

4. “hard-to-pick-up again"  - ko thể hiểu phen nữa

5. digest - hấp thụ (đọc và suy nghĩ)

6. chew - nhai (nghiền ngẫm)

7. “ hard-to-put-down" - ko thể vứt xuống

While 2

Task 2: Work in pairs. Decide whether the statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NM) in the reading passage. Tick (✓) the appropriate box.

(Làm việctheo cặp. Quyết quyết định những lời nói là đích thị (T) hoặc sai (F) hoặc ko được nói đến việc (NM) ở bài xích hiểu.Ghi vết (✓) khuông tương thích.)

1. You can't read different types of books in the same way.

2. When you "taste" a book you read it carefully from the beginning lớn the kết thúc. 

3. Many people only have time lớn read when they are travelling.  

4. Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

5. Television has replaced books altogether.

Lời giải chi tiết:

1. Not mentioned

You can't read different types of books in the same way.

(Bạn ko thể hiểu những loại sách không giống nhau Theo phong cách tương tự nhau.)

2. False (when you taste a book you dip into it and read bits here and there)

When you "taste" a book you read it carefully from the beginning lớn the kết thúc. 

(Khi chúng ta "đọc thử" một cuốn sách độc giả nó cẩn trọng từ trên đầu cho tới cuối.)

Thông tin: “It is enough lớn dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.”

3. Not mentioned (trong nội dung bài viết ko nói đến việc xem sách khi lên đường du lịch)

Many people only have time lớn read when they are travelling.  

(Nhiều người chỉ mất thời hạn nhằm hiểu khi chúng ta đang di chuyển du ngoạn.)

Xem thêm: nam trung bộ gồm những tỉnh nào

4. True

Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

(Những cuốn sách đem những mẩu truyện hoặc thông thường được mô tả như thể "khó bịa đặt xuống".)

Thông tin: (đoạn 2)  “If it is a good book, you might say, “It’s ví good I can’t put it down.” But not all stories belong lớn this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

5. False

Television has replaced books altogether.

(Truyền hình vẫn thay cho thế trọn vẹn sách.)

Thông tin: But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than thở ever before.

While 3

Task 3: Answer the questions according lớn the information in the passage.

(Trả tiếng thắc mắc theo gót vấn đề ở đoạn văn.)

1. How many ways of reading are there?

(Có từng nào cơ hội đọc?)

2. When might you "swallow" a book?

(Khi nào là chúng ta "nuốt" một cuốn sách?)

3. What should you vì thế before starting lớn read a book carefully and slowly?

(Bạn nên làm những gì trước lúc chính thức hiểu cuốn sách cẩn trọng và chậm?)

4. What are the advantages of television over books?

(Lợi ích của truyền hình hơn nhiều sách là gì?)

5. What are the advantages of books over television?

(Những quyền lợi của sách hơn nhiều truyền hình là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. There are three. (taste, swallow, chew and digest)

(Ba (nếm, nuốt, nhai và xài hóa).)

Thông tin: “Some books are lớn be tasted, others lớn be swallowed, and some few lớn be chewed and digested.”

2. When you find a good story and have time lớn enjoy it.

(Khi chúng ta nhìn thấy một mẩu truyện hoặc và đem thời hạn nhằm tận thưởng nó.)

Thông tin: (đoạn 2) Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time lớn enjoy it.

3. Read a few pages lớn see if it's the one you can read and understand it easily.

(Đọc một vài ba trang nhằm coi nó đem nên là 1 cuốn sách chúng ta có thể hiểu và hiểu nó một cơ hội đơn giản hay là không.)

Thông tin: (đoạn 3) If it is a book on a subject that you are interested in, you will want lớn “chew and digest it.

4. Televisions can bring you the information and stories with colour, pictures and actions.

(Tivi hoàn toàn có thể mang đến cho chính mình vấn đề và mẩu truyện với sắc tố, hình hình họa và hành vi.)

Thông tin: (đoạn 4) “Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action?

5. Books are still a cheap way lớn get information and entertainment. And moreover you can keep a book forever and read it at any time and again and again.

(Sách vẫn chính là cơ hội tiết kiệm chi phí chi phí để sở hữu được vấn đề và vui chơi giải trí. Và không dừng lại ở đó nữa, chúng ta có thể lưu giữ một cuốn sách mãi mãi và hiểu nó bất kể khi nào là phen này qua loa phen không giống.)

Thông tin: (đoạn 4) “Books are still a cheap way lớn get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the home page are a wonderful source of knowledge and pleasure."

After

III. AFTER YOU READ

Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The words may go across, down, up, backwards, or at an angle. Here are some clues...

(Làm việc từng  đôi hoặc từng group. Tìm rời khỏi  tên của những loại sách nhập hình. Các kể từ hoàn toàn có thể theo gót sản phẩm ngang, trở xuống, tăng trưởng, tháo lui,  hoặc đàng chéo cánh. Sau trên đây một vài ba khêu gợi ý.)

Lời giải chi tiết:

a. If you lượt thích books with an exciting story especially ones about crime or spies, read a thriller

 (Nếu chúng ta quí sách với cùng 1 mẩu truyện thú vị nhất là về tội phạm hoặc con gián điệp, hiểu một cuốn kinh dị)

b. If you enjoy reading stories about love affairs, a romance is the right book for you.

(Nếu chúng ta quí hiểu những mẩu truyện về tình thương, một cuốn sách thắm thiết vô cùng phù phù hợp với chúng ta.)

c. A novel is a story long enough lớn fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary.

(Một quyển đái thuyết là 1 mẩu truyện nhiều năm đầy đủ nhằm lắp đặt đẫy một cuốn sách hoàn hảo, nhập ê những nhân vật  và sự khiếu nại thông thường tưởng tượng.)

d. A science fiction book is a type of book that is based on imagined scientific discoveries of the future.

(Sách khoa học tập fake tưởng là 1 loại sách dựa vào những mày mò khoa học tập tưởng tượng về sau này.)

e. If you want lớn learn how lớn knit or work with wood, you should buy a craft book.

(Nếu mình muốn học tập thực hiện thế nào là nhằm đan hoặc thao tác làm việc với mộc, chúng ta nên chọn mua một quyển sách tay chân.)

f. Fiction books tell stories from the author’s imagination.

(Sách fake tưởng kể mẩu truyện kể từ trí tưởng tượng của người sáng tác.)

g. A comic book tells stories through pictures.

(Một quyển truyện tranh  kể mẩu truyện qua loa hình hình họa.)

h. A biography is about a person’s life written by somebody else. 

(Một cuốn tiểu truyện kể về cuộc sống của một người vì thế người không giống viết lách.) 

 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: at the moment là thì gì

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, không hề thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.