toán lớp 5 phép chia

Câu căn vặn và bài bác tập:

Bạn đang xem: toán lớp 5 phép chia

Câu 158:

Tính :

Câu 159:

Đặt tính rồi tính:

 a) 173,44 : 32            ;           112,56 : 28          ;         155,9 : 45.

b) 85 : 14             ;          72 : 34           ;            962 : 58.

Câu 160:

Viết số tương thích nhập dù trống:

Câu 161:

Tìm X :

a) X x 2,1 = 9,03                                b) 3,45 x x = 9,66

c) x : 9,4 = 23,5                                 d) 2,21 : x = 0,85.

Câu 162:

Viết số tương thích nhập điểm chấm:

a) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 : …

b) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 x …

c) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 : …

d) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 x …

Câu 163:

Khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích :

Trong quy tắc phân chia sau đây quy tắc phân chia nào là với thương rộng lớn nhất?

A. 4,26 : 40                  B. 42,6 : 0,4

C. 426 : 0,4                  D. 426 : 0,04

Xem thêm: Bài luyện phần Phép nhân – Toán lớp 5

Câu 164:

a) Thay chữ ngay số tương thích rồi tính (theo mẫu):

b) Viết chữ số tương thích nhập điểm chấm:

A. 4,26 : 40                      B. 42,6 : 0,4

C. 426 : 0,4                      D. 426 : 0,04

Câu 165:

Một xe hơi cứ cút 100km thì dung nạp không còn 12, 5 l xăng . Hỏi xe hơi cơ cút quãng lối lâu năm 60km

thì dung nạp không còn từng nào lít xăng?

Câu 166:

Cứ 10 l sữa khối lượng 10,8 kilogam. Hỏi 25 l sữa khối lượng từng nào ki-lô-gam?

Câu 167:

Một tấm vải vóc lâu năm 36m. Lần đầu người tao tách đi ra 16 miếng vải vóc, mỗi từng miếng vải vóc lâu năm 6/5m . Lần loại nhị người 

ta tách được 6 miếng vải vóc lâu năm như nhau  thì vừa phải không còn tấm vải vóc. Hỏi mỗi từng miếng vải vóc tách đi ra ở phen loại nhị lâu năm bao

nhiêu mét?

Câu 168:

Cứ 3l nước giặt ăn mặc quần áo thì khối lượng 2,55 kilogam. Mỗi bình vật liệu bằng nhựa trống rỗng khối lượng 0,3 kilogam thì hoàn toàn có thể chứa chấp được 

2l nước giặt ăn mặc quần áo. Hỏi 4 bình vật liệu bằng nhựa như vậy, từng bình chứa chấp 2l nước giặt ăn mặc quần áo, khối lượng tất 

cả từng nào ki – lô- gam?

Câu 169:

Một vườn cây hình chữ nhật với diện tích S 789, 25 mét vuông , chiều lâu năm là 38,5 m. Người tao mong muốn rào xung

quanh vườn và thực hiện cửa ngõ vườn .

Hỏi mặt hàng rào xung xung quanh vườn lâu năm từng nào mét, biết cửa ngõ vườn rộng lớn 3,2m.

Câu 170 : 

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Cho biết quy tắc chia:

Số dư nhập quy tắc phân chia bên trên là:

A.5                              B. 0,5

C. 0.05                      D. 0.005

 

Đáp án:

 

Câu 158:

Câu 159:

Câu 160:

a)

Xem thêm: việt nam quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào

b)  

Câu 161:

a) X x 2, 1 = 9,03                                              b) 3,45 x X= 9,66

               X = 9,03 : 2, 1                                                     =  9,66 : 3,45

              X = 4,3                                                                  X = 2,8

c) X : 9,4 = 23,5                                                 d) 2,21 : X = 0,85

             X  = 23,5 x 9,4                                                     X  = 2,21 : 0,85

            X   = 220,9                                                            X  = 2,6

Câu 162:

a) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 : 100 ;

b) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 x 0,01 ;

c) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 : 1000 ;

d) 0,8 x 0,06 = 8 x 6  x 0,001.

Câu 163:

Khoanh D

Câu 164:


b) (a – b)  : c = a : c – b : c)

 (a + b) : c = a : c + b : c

Câu 165:

                      Bài giải:

Số lít  xăng xe hơi cần phải có nhằm cút 1km là:

              12,5 : 100 = 0,125 (/)

Số lít  xăng xe hơi cần phải có nhằm cút 60km là:

 0,125 x 60 = 7,5 (/)

                                               Đáp số: 7,51.

Câu 166:

                      Bài giải:

Mỗi lít sữa khối lượng là:

                          10,8 : 10 = 1,08 (kg)

25 l sữa khối lượng là: 

                         1,08 x 25 = 27 (kg)

đáp số: 27kg.

Câu 167:

                      Bài giải:

7/5 m = 1,2 m

Số mét vải vóc tách đi ra lần thứ nhất là:

              1,2 x 16 = 19,2 (m)

Số mét vải vóc tách đi ra phen loại hai  là:

            36 – 19,2 = 16,8 (m)

Độ lâu năm của mỗi từng miếng vải vóc tách đi ra phen loại nhị là:

              18,6 : 6 = 2,8 (m)

                                                    Đáp số: 2,8m.

Câu 168:

                                 Bài giải:

Mỗi lít nước giặt ăn mặc quần áo khối lượng là:

               2,55 : 3 = 0,85 (kg)

Mỗi bình vật liệu bằng nhựa chứa chấp 2l nước giặt ăn mặc quần áo khối lượng là:

              0,85 x 2 + 0,3 = 2 (kg)

Bốn bình vật liệu bằng nhựa, mỗi bình vật liệu bằng nhựa chứa chấp 2l nước giặt ăn mặc quần áo khối lượng là:

                    2 x 4 = 8 (kg)

                                                     Đáp số: 8kg.

Câu 169:

                         Bài giải:

Chiều rộng lớn của vườn cây là :

                           789,25 : 38,5 = trăng tròn,5 (m)

Chu vi của vườn cây là:

                        (38,5 + trăng tròn,5) x 2 = 118 (m)

Độ lâu năm của mặt hàng rào xung xung quanh vườn là :

                      118 – 3,2 = 114,8 (m)

                                                        Đáp số: 114,8m.

Câu 170 : 

Khoanh D

Xem thêm: hộp cộng hưởng có tác dụng