toán lớp 4 trang 176

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Sơ thiết bị trí tuệ Việc tổng - hiệu, hiệu - tỉ

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 176

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp vô dù trống: 

Tổng nhì số

\(91\)

\(170\)

\(216\)

Tỉ số của nhì số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

Số lớn

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số phần đều bằng nhau.

- Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy tổng nhì số phân chia mang đến tổng số phần đều bằng nhau.

- Tìm số bé nhỏ (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

- Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhì số trừ chuồn số bé nhỏ, …).

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai: 

Coi số bé nhỏ bao gồm \(1\) phần thì số rộng lớn bao gồm \(6\) phần như vậy.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

\(1 + 6 = 7\) (phần)

Số bé nhỏ là:

\(91 : 7 \times  1 = 13\)

Số rộng lớn là:

\(91-13=78\) 

+) Cột loại ba:

Coi số bé nhỏ bao gồm \(2\) phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm \(3\) phần như vậy.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

\( 2+ 3=5\) (phần)

Số bé nhỏ là:

\(170:5 \times 2 = 68\)

Số rộng lớn là:

\( 170-68 =102 \) 

+) Cột loại tư:

Coi số bé nhỏ bao gồm \(3\) phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm \(5\) phần như vậy.

Tổng số phần đều bằng nhau là: 

\( 3+5=8 \) (phần)

Số bé nhỏ là:

\(216: 8\times 3 = 81\)

Số rộng lớn là:

\( 216- 81= 135\) 

 Vậy tao sở hữu bảng thành phẩm như sau :

Tổng nhì số

\(91\)

\(170\)

\(216\)

Tỉ số của nhì số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

 \(13\)

 \(68\)

 \(81\)

Số lớn

\( 78\)

 \(102\)

\(135\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp vô dù trống:

Hiệu nhì số

\(72\)

\(63\)

\(105\)

Tỉ số của nhì số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

Số lớn

Phương pháp giải:

1. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau.

2. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia mang đến hiệu số phần đều bằng nhau.

3. Tìm số bé nhỏ (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy số bé nhỏ cùng theo với hiệu của nhì số ...).

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai:

Coi số bé nhỏ bao gồm \(1\) phần thì số rộng lớn bao gồm \(5\) phần như vậy.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(5 - 1 = 4\) (phần)

Số bé nhỏ là:

\(72 : 4 \times 1 = 18\)

Số rộng lớn là:

\(18 + 72 = 90\)

+) Cột loại ba:

Coi số bé nhỏ bao gồm \(3\) phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm \(4\) phần như vậy.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(4 - 3 = 1\) (phần)

Xem thêm: soạn bài nói với con

Số bé nhỏ là:

\(63 : 1 \times 3 = 189\)

Số rộng lớn là:

\(189 + 63 = 252\)

+) Cột loại tư:

Coi số bé nhỏ bao gồm \(3\) phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm \(7\) phần như vậy.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(7 - 4 = 3\) (phần)

Số bé nhỏ là:

\(105 : 3 \times 4 = 140\)

Số rộng lớn là:

\(140 + 105 = 245\)

Ta sở hữu bảng thành phẩm như sau: 

Hiệu nhì số

\(72\)

\(63\)

\(105\)

Tỉ số của nhì số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

 \(18\)

 \(189\)

 \(140\)

Số lớn

\( 90\)

\( 252\)

\(245\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai kho chứa chấp \(1350\) tấn thóc. Tìm số thóc của từng kho, hiểu được số thóc của kho loại nhất bằng \(\dfrac{4}{5}\) số thóc của kho loại nhì.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy tổng nhì số phân chia mang đến tổng số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số bé nhỏ (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhì số trừ chuồn số bé nhỏ, …).

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ thiết bị, tổng số phần đều bằng nhau là:

\(4 + 5 = 9\) (phần)

Số thóc của kho loại nhất là:

\(1350 : 9 \times 4 = 600\) (tấn)

Số thóc của kho loại nhì là:

\(1350 - 600 = 750\) (tấn)

         Đáp số: Kho loại nhất: \(600\) tấn thóc;

                    Kho loại hai: \(750\) tấn thóc.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một siêu thị bán tốt \(56\) vỏ hộp kẹo và vỏ hộp bánh, vô bại số vỏ hộp kẹo bằng \(\dfrac{3}{4}\) số vỏ hộp bánh. Hỏi siêu thị bán tốt từng nào vỏ hộp từng loại ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy tổng nhì số phân chia mang đến tổng số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số bé nhỏ (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhì số trừ chuồn số bé nhỏ, …).

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ thiết bị, tổng số phần đều bằng nhau là:

\( 3 + 4 = 7\) (phần)

Số vỏ hộp kẹo là:

\(56 : 7 \times  3 = 24\) (hộp)

Số vỏ hộp bánh là:

\(56 - 24 = 32\) (hộp)

          Đáp số: Kẹo: \(24 \) hộp;

                      Bánh: \(32\) vỏ hộp.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Mẹ rộng lớn con cái \(27\) tuổi hạc. Sau \(3\) năm nữa tuổi hạc u tiếp tục cấp \(4\) thứ tự tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc của từng người lúc này.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi hạc con cái sau \(3\) năm nữa (vai trò là số bé) bao gồm \(1\) phần thì tuổi hạc u sau \(3\) năm nữa (vai trò là số lớn\) bao gồm \(4\) phần như vậy.

2. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia mang đến hiệu số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số bé nhỏ và số lớn

5. Tìm số tuổi hạc lúc này tao lấy số tuổi hạc sau \(3\) năm nữa trừ chuồn \(3\) tuổi hạc.

Lời giải chi tiết:

Hiệu số tuổi hạc bất biến bám theo thời hạn. Mẹ rộng lớn con cái \(27\) tuổi hạc thì sau \(3\) năm nữa u rộng lớn con cái \(27\) tuổi hạc.

Ta sở hữu sơ thiết bị số tuổi hạc sau \(3\) năm nữa:

Theo sơ thiết bị,hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(4 - 1 =  3\) (phần)

Tuổi con cái sau 3 năm nữa là:

\(27 : 3 = 9\) (tuổi)

Tuổi con cái lúc này là:

\(9 - 3 = 6\) (tuổi)

Tuổi u lúc này là:

\(27 + 6 = 33\) (tuổi)

Xem thêm: sách bài tập toán 9

                 Đáp số: Mẹ: \(33\) tuổi;

                             Con: \(6\) tuổi hạc.

Loigiaihay.com