tiếng anh lớp 5 unit 17 lesson 3

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 5

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Uint 17: What would you lượt thích to tướng eat – Lesson 3 được Tip.edu.vnsưu tầm và ra mắt nhằm hoàn toàn có thể sẵn sàng giáo án và bài xích giảng hiệu suất cao, chung quý thầy cô tiết kiệm ngân sách thời hạn và sức lực thao tác. Giáo án môn Tiếng Anh 5 này được biên soạn tương thích quy toan Sở Giáo dục đào tạo và nội dung lô ghích chung học viên dễ dàng và đơn giản hiểu bài học kinh nghiệm rộng lớn.

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 17 lesson 3

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you lượt thích to tướng eat – Lesson 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you lượt thích to tướng eat – Lesson 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be lượt thích tomorrow – Lesson 1

I. Objectives:

By the over of this unit pupils can

  • Say questions and answers with the correct intonation.
  • Develop Ss speaking and listening skills.
  • Ss look after, solve problems and study themselves.
  • Studious and obedient students and love their hometown, family and friends.

II. Languages focus:

  • Phonetic: What would you lượt thích to tướng eat? – I lượt thích banana, please.
  • How much rice bởi you eat evere day? – I eat four bowls of rice every day.

III. Teaching aids:

  • Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette.
  • Students’: books, notebooks, workbooks.

IV. Teaching processes:

1. Class organization:

Greeting. Checking for the students’ attendance.

2. New lesson

Teacher’s activities

Students’ activities

Warm up: Chatting with ps

1. Look, listen and repeat.

– Introduce the questions and answers with the correct falling intornation..

– Guide Ss produce the sound of the sentences.

– Check and corect.

2. Listen and circle a or b. Then say sentences aloud.

– Give tasks.

– Play the recording.

– Check and correct.

Key: 1.b 2.a 3.a 4.b

3. Let’s chant

Xem thêm: mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử có chức năng gì

– Introduce the Chant :

Healthy food and drink

-Teacher reinforce their pronunciation

4. Consolidation

5. Homework

– The class chatting about their daily rountines.

– Look at the questions and answers with falling intornation.

– Listen follow in their book.

– Ss learn to tướng produce the sound of the sentences: What would you lượt thích to tướng eat? – I lượt thích banana, please.

How much rice bởi you eat evere day? – I eat four bowls of rice every day.

– Listen the CD and repeat the words & sentences in chorus.

– Read in groups/ in pairs.

– Give out and kiểm tra.

– Read the sentences in silence before listening the recording to tướng bởi the task.

– Pupils listen the recording 2 times and circle a or b to tướng complete sentences.

– Compare the answers each other before checking as a class.

– 3- 4 pupils give the keys. The rest of the class observe and give comments.

– Ps listen to tướng the tape & read the chant line by line.

– Ps practise chanting: one chants the questions and the other chants the answers.

– Ps practise chanting and doing actions.

– 2 groups to tướng say the chant and bởi actions. The rest of the class claps along to tướng the rhythm.

Summary the lesson

– Ss to tướng bởi exercises in C, D (WB) .

Xem thêm: gọi s là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m

Rate this post