thể tích khối chóp đều

Công thức tổng quát mắng và công thức tính nhanh chóng thể tích khối chóp đều:

Khối chóp đều

 • Là khối chóp sở hữu lòng là nhiều giác đều và những cạnh mặt mũi đều nhau (hoặc góc thân thiết lòng và những cạnh mặt mũi vị nhau)

 • Chân lối cao trùng với tâm lối tròn xoe nước ngoài tiếp mặt mũi đáy;

 • Các cạnh mặt mũi tạo nên với lòng góc vị nhau;

 • Các mặt mũi mặt tạo nên với lòng góc vị nhau;

 • Chiều cao $h$ khối chóp xác lập vị $h=\sqrt{{{b}^{2}}-R_{d}^{2}},$ vô tê liệt ${{R}_{d}}$ là nửa đường kính lối tròn xoe nước ngoài tiếp nhiều giác lòng và $b$ là chừng lâu năm cạnh mặt mũi.

 • Khối chóp n giác đều, chừng lâu năm cạnh lòng là a, chừng lâu năm cạnh mặt mũi là b sở hữu $V=\dfrac{1}{24}{{a}^{2}}\cot \dfrac{\pi }{n}\sqrt{4{{b}^{2}}-\dfrac{{{a}^{2}}}{{{\sin }^{2}}\dfrac{\pi }{n}}}.$

Một số tình huống quan trọng đặc biệt của khối chóp đều

 • Khối tứ diện đều cạnh $a$ sở hữu $V=\dfrac{\sqrt{2}{{a}^{3}}}{12}$ và $V=\dfrac{\sqrt{3}{{h}^{3}}}{8},$ vô tê liệt $h=\dfrac{a\sqrt{6}}{3}$ là độ cao khối tứ diện đều.  
 • Khối chóp tam giác đều cạnh lòng vị $a,$ cạnh mặt mũi vị $b$ sở hữu $V=\dfrac{{{a}^{2}}\sqrt{3{{b}^{2}}-{{a}^{2}}}}{12}.$
 • Khối chóp tứ giác đều cạnh lòng vị $a,$ cạnh mặt mũi vị $b$ sở hữu $V=\dfrac{{{a}^{2}}\sqrt{2(2{{b}^{2}}-{{a}^{2}})}}{6}.$
 • Khối chóp tứ giác đều sở hữu toàn bộ những cạnh vị $a,$ sở hữu $V=\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{6}.$
 • Khối chén diện đều cạnh $a$ là phù hợp của nhì khối chóp tứ giác đều sở hữu toàn bộ những cạnh vị $a$ sở hữu $V=\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{3}.$
 • Khối chóp lục giác đều cạnh lòng vị $a,$ cạnh mặt mũi vị $b$ sở hữu $V=\dfrac{{{a}^{2}}\sqrt{3({{b}^{2}}-{{a}^{2}})}}{2}.$

>>Xem thêm: Công thức tổng quát mắng tính thể tích của một khối tứ diện bất kì và những tình huống quánh biệt

>>Xem thêm: Thể tích của khối chóp sở hữu cạnh mặt mũi vuông góc với mặt mũi lòng và thể tích của khối chóp sở hữu nhì mặt mũi mặt nằm trong vuông góc với mặt mũi đáy

>>Xem thêm: Giải đáp học viên - Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình thoi, SA=x, SB=SC=SD=AB=1, x=? nhằm hình chóp S.ABCD rất có thể tích lớn số 1.

Combo 4 Khoá Luyện đua trung học phổ thông Quốc Gia 2023 Môn Toán giành cho teen 2K5

Khối chóp có tính lâu năm phụ thân cạnh mặt mũi vị nhau

Khối chóp $S.{{A}_{1}}{{A}_{2}}...{{A}_{n}}$ sở hữu $S{{A}_{1}}=S{{A}_{2}}=S{{A}_{3}}=k$ thì chân lối cao của khối chóp trùng với tâm lối tròn xoe nước ngoài tiếp tam giác ${{A}_{1}}{{A}_{2}}{{A}_{3}}.$ Vì vậy độ cao khối chóp $h=\sqrt{{{k}^{2}}-R_{{{A}_{1}}{{A}_{2}}{{A}_{3}}}^{2}}.$

Bạn đang xem: thể tích khối chóp đều

Khối chóp $S.{{A}_{1}}{{A}_{2}}...{{A}_{n}}$ sở hữu $S{{A}_{1}}=S{{A}_{2}}=...=S{{A}_{m}}(3\le m\le n)$ Lúc tê liệt nhiều giác ${{A}_{1}}{{A}_{2}}...{{A}_{m}}$ nội tiếp và hình chiếu vuông góc của $S$ lên trên bề mặt phẳng phiu lòng trùng với tâm nước ngoài tiếp của nhiều giác ${{A}_{1}}{{A}_{2}}...{{A}_{m}}.$

Ví dụ 1: Cho khối lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$ sở hữu $AB=a,\text{ }BC=3a,\text{ }CA=\dfrac{5a}{2}.$ hiểu ${A}'A={A}'B={A}'C$ và cạnh mặt mũi $A{A}'$ tạo nên với mặt mũi phẳng phiu lòng $\left( ABC \right)$ một góc ${{60}^{0}}.$ Thể tích của khối lăng trụ vẫn mang đến bằng

A. $\dfrac{5\sqrt{3}{{a}^{3}}}{2}.$

B. $\dfrac{15\sqrt{3}{{a}^{3}}}{2}.$

C. $\dfrac{15\sqrt{3}{{a}^{3}}}{8}.$

D. $\dfrac{5\sqrt{3}{{a}^{3}}}{8}.$

Giải. Vì ${A}'A={A}'B={A}'C$ nên hình chiếu vuông góc của \[{A}'\] xuống mặt mũi phẳng phiu $\left( ABC \right)$ trùng với tâm lối tròn xoe nước ngoài tiếp $O$ của tam giác $ABC.$

Ta sở hữu ${A}'O\bot \left( ABC \right)\Rightarrow \left( A{A}',\left( ABC \right) \right)=\widehat{{A}'AO}={{60}^{0}}\Rightarrow {A}'O=OA\tan {{60}^{0}}={{R}_{ABC}}\sqrt{3}=\dfrac{AB.BC.CA}{4{{S}_{ABC}}}\sqrt{3}$

$\Rightarrow {{V}_{ABC.{A}'{B}'{C}'}}={{S}_{ABC}}.{A}'O=\dfrac{AB.BC.CA}{4}\sqrt{3}=\dfrac{15\sqrt{3}{{a}^{3}}}{8}.$ Chọn đáp án C.

Ví dụ 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ sở hữu $SA=1,$ toàn bộ những cạnh còn sót lại vị $\sqrt{3}.$ Tính thể tích khối chóp $S.ABCD.$

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}.$

B. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}.$

Xem thêm: trang trí hội trường lớp 9

C. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}.$

D. $\dfrac{\sqrt{6}}{3}.$

Giải. Tứ giác $ABCD$ có tính lâu năm những cạnh vị $\sqrt{3}$ nên là 1 hình thoi có tính lâu năm cạnh vị $\sqrt{3}.$

Vì $SB=SC=SD=\sqrt{3}$ nên hình chiếu của $S$ lên trên bề mặt phẳng phiu $(ABCD)$ trùng với tâm lối tròn xoe nước ngoài tiếp $H$ của tam giác $BCD.$ Vì tam giác $BCD$ cân nặng bên trên $C$ nên $H\in AC$ là trung trực của cạnh $BD.$

Gọi $O=AC\cap BD$ lưu ý $\Delta SBD=\Delta ABD(c-c-c)\Rightarrow SO=AO\Rightarrow SO=\dfrac{AC}{2}\Rightarrow \Delta SAC$ vuông bên trên $S.$

Do tê liệt $AC=\sqrt{S{{A}^{2}}+S{{C}^{2}}}=2\Rightarrow SH=\dfrac{SA.SC}{AC}=\dfrac{\sqrt{3}.1}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}.$

Ta sở hữu $B{{D}^{2}}=4O{{B}^{2}}=4\left( B{{C}^{2}}-O{{C}^{2}} \right)=4B{{C}^{2}}-A{{C}^{2}}=12-4=8\Rightarrow BD=2\sqrt{2}.$

Do tê liệt ${{S}_{ABCD}}=\dfrac{1}{2}AC.BD=\dfrac{1}{2}.2.2\sqrt{2}=2\sqrt{2}\Rightarrow {{V}_{S.ABCD}}=\dfrac{1}{3}{{S}_{ABCD}}.SH=\dfrac{1}{3}.2\sqrt{2}.\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}.$ Chọn đáp án D.

Tự luyện: Khối chóp $S.ABCD$ sở hữu lòng là hình thoi cạnh $2$ và $SB=SC=SD=2,$ cạnh $SA$ thay cho thay đổi. Gọi $M$ là trung điểm của $SA.$ Thể tích lớn số 1 của khối tứ diện $MBCD$ bằng

Xem thêm: 1 tá là bao nhiêu