the last time i saw her was three years ago

Câu hỏi:

15/03/2020 129,267

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

Bạn đang xem: the last time i saw her was three years ago

Question 26: The last time when I saw her was three years ago.

A. I have often seen her for the last three years.

B. About three years ago, I used to tướng meet her.

C. I have not seen her for three years.

Đáp án chủ yếu xác

D. I saw her three years ago and will never meet her again.

Đáp án C

Dịch nghĩa: Lần ở đầu cuối tôi bắt gặp cô ấy là 3 năm trước đó.

A. Tôi đang được thông thường xuyên bắt gặp cô ấy vô 3 năm mới gần đây.

B. Khoảng tía năm trước đó, tôi thông thường bắt gặp cô ấy.

C. Tôi dường như không bắt gặp cô ấy trong tầm tía năm.

D. Tôi bắt gặp cô ấy tía năm trước đó và sẽ không còn khi nào tái ngộ nữa.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to tướng indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Question 25: Unless the two signatures are identical, the ngân hàng won't allow you to tướng withdraw your money.

A. genuine

B. different

C. fake

D. similar

Câu 2:

Markthe letter A, B, C or D to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Question 12: A quick look would reveal that France has twice ________ computers.

A. more televisions than

B. as many televisions as

C. as many as televisions

D. many as televisions as

Xem thêm: giải vbt toán 5 tập 2

Câu 3:

Markthe letter A, B, C or D to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Question 9: Seldom _______ far enough north to tướng disturb South Pacific shipping lanes.

A. Antarctic icebergs will move

B. will Antarctic icebergs move

C. will move Antarctic icebergs

D. move Antarctic icebergs will

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to tướng indicate the word/phrases SIMILAR in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 22: According to tướng Freud, dreams can be interpreted as the fulfillment of wishes.

A. attainment

B. performance

C. conclusion

D. completion

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 5: Although I didn't personally see who was responsible for this mess, but I think I can make a guess.

A. personally

B. for

C. but

D. make

Câu 6:

Markthe letter A, B, C or D to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Question 19: My father sometimes _______ the washing up after dinner.

A. takes

B. does

C. washes

Xem thêm: giải bài tập tiếng anh 9

D. makes