stop talking or you won't understand the lesson

Câu hỏi:

22/09/2020 48,992

Choose the answer that is nearest in meaning vĩ đại the printed before it.

 Stop talking or you won’t understand the lesson.

Bạn đang xem: stop talking or you won't understand the lesson

A. If you don't stop talking, you won't understand the lesson.

Đáp án chủ yếu xác

B. If you don't stop talking, you wouldn't understand the lesson.

CIf you hadn't stopped talking, you wouldn't understand the lesson.

D. If you hadn't stopped talking, you wouldn't understood the lesson.

Đáp án: A

- Câu ĐK loại 1 thao diễn mô tả ĐK sở hữu thiệt ở lúc này hoặc sau này.

(Điều khiếu nại sở hữu thật: Nếu ko giới hạn thì thầm => tiếp tục không hiểu biết nhiều bài)

- Cấu trúc: If + S + V (simple present), S + will/ won’t + V (bare infinitive)

=> Câu B, C, D sai về nghữ pháp.

Tạm dịch: Ngừng thì thầm nếu như không các bạn sẽ không hiểu biết nhiều bài học kinh nghiệm.

A. Nếu chúng ta không ngừng nghỉ thì thầm, các bạn sẽ không hiểu biết nhiều bài bác.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the answer that is nearest in meaning vĩ đại the printed before it.

I don’t have enough money with bầm now; otherwise I would buy that coat.

A. If  I didn't have enough money with bầm now, I would buy that coat.

B. If I had enough money with bầm now, I would buy that coat

C. If I had enough money with bầm now, I wouldn't buy that coat.

D. If I didn't have enough money now, I wouldn't buy that coat.

Câu 2:

Choose the answer that is nearest in meaning vĩ đại the printed before it.

If today is Sunday, the pupils could go swimming.

A. If today were Sunday, the pupils could go swimming.

BIf today is Sunday, the pupils could go swimming.

C. The pupils could go swimming unless today is Sunday.

D. The pupils could not go swimming if today isn't Sunday.

Xem thêm: học phí đại học mở

Câu 3:

Choose the answer that is nearest in meaning vĩ đại the printed before it.

If you are not careful, you will cut yourself with that knife.

A. Unless you are careful, you will cut yourself with that knife.

B. If you are careful, you will cut yourself with that knife.

CUnless you were not careful, you will cut yourself with that knife.

DUnless you were careful, you will cut yourself with that knife.

Câu 4:

Choose the answer that is nearest in meaning vĩ đại the printed before it.

Because he doesn’t leave immediately, I đường dây nóng a policeman.

A. If he left immediately, I  wouldn't đường dây nóng a policeman.

BIf he leaves immediately, I  won't đường dây nóng a policeman.

C. Unless he leaves immediately, I will đường dây nóng a policeman.

D. Unless he leaves immediately, I won't đường dây nóng a policeman.

Câu 5:

Choose the best answer vĩ đại complete each sentence.

The vast wilderness of Alaska offers some unbelievable ecotourism opportunities, and one of the most______ tourism industries in the USA.

A. safe 

Bsustainable 

C. natural

D. environmental

Câu 6:

Choose the best answer vĩ đại complete each sentence.

The gardens and islets near the Tien and Hau River are very attractive ecotourism ______ of the region.

A. sight 

B. destination

C. view

Xem thêm: tác phẩm người lái đò sông đà

D. scene