phenol không phản ứng với chất nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 64,881

C. NaHCO3.

Bạn đang xem: phenol không phản ứng với chất nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án C

C6H5OH  + Na  à C6H5ONa + 1/2H2

C6H5OH + NaOH à C6H5ONa + H2O

C6H5OH + 3Br2  à C6H(OH)Br3    + 3HBr

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân cấu trúc của C4H10O là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7.

Câu 2:

Tên thay cho thế của C2H5OH là

A. ancol etylic

B. ancol metylic

C. etanol

D. metanol.

Câu 3:

Công thức tổng quát mắng của ancol ko no với cùng 1 nối song, đơn chức là:

A. CnH2n+2O

Xem thêm: ôn tập về văn bản thuyết minh

B. CnH2nO

C. CnH2n-2O

D. CnH2n+2O2.

Câu 4:

Nhỏ kể từ từ từng giọt brom vô ống thử chứa chấp hỗn hợp phenol hiện tượng kỳ lạ để ý được là:

A. nước brom bị thất lạc màu sắc.

B. xuất hiện tại kết tủa White.

C. xuất hiện tại kết tủa White sau tan dần dần.

D. xuất hiện tại kết tủa White và nước brom bị thất lạc màu sắc.

Câu 5:

Công thức tổng quát mắng của ancol no 2 chức là:

A. CnH2n+2O2

B. CnH2nO2

C. CnH2n-2O2

D. CnH2n+2O

Câu 6:

Ancol etylic được tạo nên khi

A. thuỷ phân saccarozơ.

B. lên men glucozơ.

C. thuỷ phân lối mantozơ.

D. thuỷ phân tinh nghịch bột.

Xem thêm: soạn sinh 8 bài 3