nam wanted to know what time

Câu hỏi:

23/03/2020 83,096

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: nam wanted to know what time

Nam wanted lớn know what time _________.

D. the movie began

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D.

Cấu trúc thắc mắc con gián tiếp dạng S + asked / wanted lớn know + “wh” question + S + V lùi 1 thì.

Dịch nghĩa: Nam mong muốn hiểu được bao nhiêu giờ thì tập phim chính thức.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I have a message for people __________ by the traffic chaos.   

A. lớn delay

B. who delay

C. delayed

D. who delaying

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

In the last hundred years, travelling _________ much easier and more comfortable

A. become

B. has become

C. became

B. will became

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Xem thêm: khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của nhà nước ta

You ___ ring the bell; I have a key.

A. mustn’t

B. needn’t 

C. couldn’t

D. shouldn’t

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSET in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

We have lived there for years and grown fond of the surroundings. That is why we tự not want lớn leave.

A. loved the surroundings

B. haunted by the surroundings

C. planted many trees in the surroundings

D. possessed by the surroundings

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response lớn complete each of the following exchanges.

“Shall we have a drink when you finish your talk?” “ _________

A. No, you can’t

B. All right

C. You’re welcome

D. You needn’t tự that

Xem thêm: tiếng anh 10 unit 8

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

(A) The effects of (B) cigarette smoking (C) has been proven lớn be (D) extremely harmful.