my first job was a sales

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 34 đồ sộ 38.

Bạn đang xem: my first job was a sales

My first job was a sales assistant at a large department store. I wanted đồ sộ work part-time, because I was still studying at university and I was only able đồ sộ work a few nights a week.

I came across the advertisement in the local newspaper. I remember the interview as though it were yesterday. The (34) ________ manager sat behind a large desk. He asked mạ various questions which surprised mạ because all I wanted was đồ sộ work in sales. An hours later, I was told that I had got the job and was given a contract đồ sộ go over. I was đồ sộ be trained for ten days before I took my post. Also, as a thành viên of staff, I was (35) ______ đồ sộ some benefits, including discounts.

When I eventually started, I was responsible (36) _______ the toy section. I really enjoyed it there and I loved demonstrating the different toys. I was surprised at how friendly my colleagues were, too. They made working there fun even when we had đồ sộ khuyễn mãi giảm giá with customers (37) ______ got on our nerves. (38) _______, working there was a great experience which I will never forget.

Question 34: A. personal B. personable C. personage D. personnel

Question 35 A. catered B. given C. entitled D. supplied

Question 36: A. for B. with C. in D. to

Question 37: A. which B. why C. when D. who

Question 38: A. In contrast B. However C. Moreover D. On the whole


Question 34: Đáp án D

Kiến thức: kể từ vựng, kể từ loại

Giải thích:

A. personal (adj): cá thể B. personable (adj): duyên dáng

C. personage (n): người cần thiết, phổ biến D. personnel (n): phần tử nhân sự

personnel manager: giám đốc nhân sự

Question 35: Đáp án C

Kiến thức: kể từ vựng

Giải thích:

carter (v): hỗ trợ đồ ăn thức uống và thức uống cho 1 sự kiện

give (v): mang đến, tặng

Xem thêm: sư phạm tiểu học thi khối nào

entitle somebody đồ sộ something: trao ai quyền thực hiện gì

supply (v): cung cấp

Question 36: Đáp án A

Kiến thức: kể từ vựng, giới từ

Giải thích:

responsible (for somebody/something): phụ trách mang đến ai/ cái gì

Question 37: Đáp án D

Kiến thức: kể từ vựng, mệnh đề quan liêu hệ

Giải thích:

“customer” (khách hàng) là danh kể từ chỉ người => sử dụng đại kể từ mối quan hệ “who” để thay thế thế nhập mệnh đề mối quan hệ.

Question 38: Đáp án D

Kiến thức: kể từ vựng

Giải thích:

In contrast: Ngược lại                                     However: Tuy nhiên

Moreover: Hơn thế nữa                                  On the whole: Nhìn chung

Dịch bài xích đọc:

Công việc trước tiên của tôi là trợ lý bán sản phẩm bên trên một cửa hàng bách hóa rộng lớn. Tôi mong muốn thao tác làm việc chào bán thời hạn, chính vì tôi vẫn đang được học tập ở ngôi trường ĐH và tôi chỉ rất có thể thao tác làm việc một vài ba ban đêm một tuần.

Tôi vẫn nhìn qua lăng xê bên trên tờ báo địa hạt. Tôi ghi nhớ cuộc phỏng vấn tương tự vừa vặn mới nhất xẩy ra ngày ngày hôm qua. Anh giám đốc nhân sự ngồi đàng sau một cái bàn rộng lớn. Anh ấy căn vặn tôi nhiều thắc mắc thực hiện tôi sửng sốt chính vì toàn bộ những gì tôi mong muốn là làm những công việc việc làm bán sản phẩm. Một giờ sau, tôi được thông tin rằng tôi vẫn được trao và được gửi gắm một thích hợp đồng nhằm thỏa thuận. Tôi và đã được đào tạo và huấn luyện mươi ngày trước lúc tôi phụ trách chuyên dụng cho của tôi. Dường như, với tư cơ hội là nhân viên cấp dưới, tôi thừa kế một trong những nghĩa vụ và quyền lợi, cho dù là hạn chế giá bán.

Khi tôi chính thức thao tác làm việc, tôi phụ trách về phần đồ vật nghịch ngợm. Tôi thực sự cực kỳ quí nó ở cơ và tôi quí test những đồ vật nghịch ngợm không giống nhau. Tôi cũng sửng sốt về việc thân ái thiện của những người cùng cơ quan. Họ làm cho việc làm sung sướng rộng lớn trong cả khi Cửa Hàng chúng tôi nên ứng phó với những quý khách khó tính khó nết. Nhìn cộng đồng, thao tác làm việc ở đấy mang đến tôi một tay nghề ấn tượng tuy nhiên tôi sẽ không còn lúc nào quên.

Xem thêm: hiình ảnh động