my father asked us not to spending too much time playing computer games

Câu hỏi:

23/01/2021 35,555

Identify the word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting lớn become an exact one.

Bạn đang xem: my father asked us not to spending too much time playing computer games

My father asked us not lớn spending too much time playing computer games

B. Not lớn spending

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Identify the word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting lớn become an exact one.

We can save nature resources by using solar energy

A. Save

B. Natural resources

C. By using

D. Solar energy

Câu 2:

Complete the second sentence sánh that it has a similar meaning lớn the first one.

Depite working hard, he can’t tư vấn his large family.

=> Although ..........................................................................

Câu 3:

Choose the best answer from the four options given lớn complete each sentence.

________I was really tired , I couldn’t sleep.

A. Even though

B. So

C. Therefore

D. Because of

Xem thêm: soạn bài cảm xúc mùa thu cánh diều

Câu 4:

Choose the best answer from the four options given lớn complete each sentence.

All the houses in the area________immediately.

A. has lớn rebuilt

B. had lớn rebuild

C. have lớn be rebuilt

D. have lớn rebuild

Câu 5:

Mr. Long said that he________in Ho Chi Minh City.

A. lived

B. is living

C. has lived

D. will live

Câu 6:

Choose the best answer from the four options given lớn complete each sentence.

Lan is very tired. ________, she has lớn finish her assignment before going lớn bed.

A. Although

B. So

C. Therefore

Xem thêm: thể tích khối chóp tứ giác đều

D. However