if i were you i would take a break

Câu hỏi:

01/04/2022 18,801

A. Tom wanted vĩ đại take a break with Daisy.

Bạn đang xem: if i were you i would take a break

B. Tom advised Daisy vĩ đại take a break.

Đáp án chủ yếu xác

C. Tom suggested not taking a break.

D. Tom wanted vĩ đại take a break, and sánh did Daisy.

Câu trần thuật với điều răn dạy tao sử dụng động kể từ trần thuật “advise”

Cấu trúc: advise + O + vĩ đại V: răn dạy ai thực hiện gì

=>"If I were you, I would take a break," Tom said vĩ đại Daisy.

= Tom advised Daisy vĩ đại take a break.

Tạm dịch: "Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục nghỉ dưỡng," Tom trình bày với Daisy.

= Tom răn dạy Daisy nên nghỉ dưỡng.

Đáp án nên chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The woman was too weak vĩ đại lift the basket.

A. Although she was weak, she could lift the basket.

B. The woman shouldn't have lifted the basket because she was sánh weak.

C. The woman was sánh weak that she couldn't lift the basket.

D. The woman lifted the basket, sánh she wasn't very weak.

Câu 2:

They did not let bu in because I was not a thành viên of the club.

A. They invited bu although I was not a thành viên of the club.

B. They did not allow bu vĩ đại enter because I was not a thành viên of the club.

C. They invited bu vĩ đại the clubs as if I had been a thành viên.

D. They asked bu vĩ đại get out of the club because I was not a thành viên.

Xem thêm: chất nào sau đây là anđehit

Câu 3:

The meal didn’t cost sánh much as I expected.

A. The meal cost less phàn nàn I expect.

B. The meal cost the most expensive as I expected.

C. The meal was as cheap as I expected.

D. The meal cost little phàn nàn I expected.

Câu 4:

Madeleine wears high heels vĩ đại look taller.

A. In order vĩ đại look taller, Madeleine wears high heels.

B. So that vĩ đại look taller, Madeleine wears high heels.

C. Madeleine wants high heels vĩ đại make her taller.

D. Madeleine buys high heels vĩ đại look taller.

Câu 5:

Which of the following best restates each of the given sentences?

He started learning French six years ago.

A.He has learned French for six years.

B. It was six years ago did he start learning French.

C. He hasn't learnt French for six years.

D. It is six years since he has learnt French.

Câu 6:

His eel soup is better phàn nàn any other soups I have ever eaten.

A. Of all the soups I have ever eaten, his eel soup is the best.

B. I have ever eaten many soups that are better phàn nàn his eel soup.

C. His eel soup is the worst of all soups I have eaten.

Xem thêm: đề ôn thi vào lớp 10

D. His eel soup is good but I have ever eaten many others better.