how fashionable a pair of trainers you have

Câu hỏi:

22/03/2020 78,284

A. Do you want lớn know where I bought them?

Bạn đang xem: how fashionable a pair of trainers you have

B. Thanks for your compliment.

Đáp án chủ yếu xác

C. I know it's fashionable.

Đáp án B

Tình huống kí thác tiếp

Tạm dịch:

Mai: "Đôi giầy thể thao của chúng ta nhìn thiệt năng động."

Nam: “______________________.”

A. Quý khách hàng vẫn muốn biết điểm mua sắm nó không?           
B. Cảm ơn vì thế lời nói ca ngợi.

C. Tớ biết nó cực kỳ năng động.     
D. Ồ, đương nhiên

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I had a ______ chat with my manager and gave him an update on the project.

A. brief      

B. short       

C. quick      

D. lull

Câu 2:

We're best friends as we have a ______ interest in music.

A. passion  

B. passionately      

C. passionless       

D. passionate

Câu 3:

Everyone can help the needy by making a/ an ______ lớn a charity organisation.

Xem thêm: đề tiếng anh lớp 9

A. volunteer         

B. donation           

C. effort      

D. fund

Câu 4:

Hoang ______ his gmail four times a week in order not lớn miss anything important.

A. checks   

B. will check         

C. is checking       

D. check

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

From my point of View, parental divorce can cause lasting negative consequences for children.

A. beginning of a marriage      

B. the situation of not marrying

C. single person   

D. ending of a marriage

Câu 6:

He left on ______ 10 o'clock train yesterday lớn see his father who was taken lớn ______ hospital last week when he broke his right leg.

A. the-the   

B. the-a       

C. a-a          

Xem thêm: giải vở bài tập vật lý 9

D. the-0